Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik o načinu vođenja registra udruga i zaklada BiH i stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija

 

Na temelju članka 28. st. 2. i 6. , članka 31. stavak 2. , članka 34. stavak 3., članka 45. stavak 1. i članka 56. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 32/01), Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija donosi
 
PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA I ZAKLADA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH I MEĐUNARODNIH UDRUGA I ZAKLADA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA[1]
 
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca registra udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija, način upisa vođenja registra, zahtjev za upis promjena u registru, vođenje zbirke isprava, čuvanje registra, izdavanje izvadaka iz registra, kao i druga pitanja od značaja za upis i vođenje registara suglasno odredbama Zakona o udruženjima i zakladama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 32/01) (u daljnjem tekstu: Zakon) .
 
Članak 2.
Udruge i zaklade koje se osnivaju u svojstvu udruga i zaklada iz Bosne i Hercegovine upisuju se u registar koji vodi Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.
Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na upis u registar stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija.
 
II - REGISTAR I NJEGOV NAČIN VOĐĐENJA
Članak 3.
1. Registar udruge, zaklada i stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: registar) vodi se u obliku zasebne knjige formata 350 h 250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala (Obrazac broj: RK-I).
2. Stranice registra osim naslovne strane označene su rednim brojevima.
3. Na naslovnoj stranici knjige registra nalazi se naziv: “Bosna i Hercegovina“, naziv: “Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija“, naziv: “Registar _______“ ispod naslova, upisuje se broj knjige (npr. knjiga I, II, III, IV).
4. Registar se vodi posebno za udruge, posebno za zaklade, posebno za udruge i zaklade od javnog interesa i s javnim ovlaštenjima, posebno za strane i međunarodna udruge i zaklade i druge neprofitne organizacije.
5. Ovlaštene osobe prije prvog upisa ovjerava registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva na način da na prvoj unutarnjoj stranici registra upiše tekst ovjere koji glasi: “Ovaj registar sadrži ukupno _____ stranica“.
 
Članak 4.
1. Popunjavanje rubrika u registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka koji su naznačeni u produžetku broja rubrike.
2. Rubrike se popunjavaju čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom na način da se upisivanje obavlja od početka slobodne rubrike.
3. Upisani tekst u registru ne smije se brisati niti ispravljati.
4. Iznimno, manje greške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene osobe zadužene za vođenje registra i datuma ispravke. Ako se radi o većim greškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem registarske stranice crvenom kosom crtom i upis se obavlja na prvoj slobodnoj stranici.
 
Članak 5.
1. Izmjene koje su nastale nakon prvog upisa u registar, upisuju se u rubriku koja se odnosi na odgovarajuće izmjene. Nakon upisa novih podataka, rubrika koja sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom.
2. U slučaju kada su rubrike koje se odnose na izmjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene i u slučaju kada udruženje, zaklada, strana i međunarodna udruga i zaklada i druge neprofitne organizacije mijenjaju svoj naziv, upis se mora nastaviti na novoj slobodnoj registarskoj stranici. Tom prilikom se na prvoj slobodnoj registarskoj stranici prenose svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske stranice s koje se prenosi registracija. U rubriku: registracijski broj upisuje se registracijski broj pod kojim je subjekt upisa upisan, a u rubriku prijenos registra sa stranice broj upiše se broj prethodne stranice s koje se prenosi registracija. Na stranici s koje se prenosi registracija, u rubriku: prenos registracije na stranicu broj, upiše se broj stranice na koju se prenosi registracija, nakon čega se ta prethodna stranica precrtava kosom crvenom crtom.
3. Prestanak s radom udruge, zaklada, stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija upisuje se u odgovarajuću rubriku, a nakon toga registarska stranica koja se odnosi na taj subjekt upisa precrtava se sa dvije crvene crte.
 
Članak 6.
Registar i zbirka isprava propisani ovim pravilnikom smatraju se knjigama odnosno ispravama trajne vrijednosti. Zavođenje zahtjeva i ostalih pismena koji su predmet ovog pravilnika u pisarnicu, izdavanje potvrda o prijemu, plaćanje takse, signiranje, arhiviranje i čuvanje registra i dosijea vrši se na način koji će osigurati zaštitu od zlouporabe, oštećenja ili uništenja, a sve u skladu sa propisima o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u Ministarstvu.
 
III - JAVNOST REGISTRA
Članak 7.
1. Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u registar, osim uvida u osobne podatke osnivača i članova ako su osnivači fizičke osobe i osobe ovlaštene za zastupanje.
2. Svaka osoba može podnijeti zahtjev osobno ili putem pošte da joj se dostavi kopija bilo kojeg upisa u registar, ili bilo kojeg dokumenta u registru.
3. Tražena kopija dokumenta iz stavka 2. ovoga članka mora se dostaviti podnosiocu zahtjeva u roku od 15 radnih dana od dana prijema zahtjeva u Ministarstvo.
4. Kopiju ovjerava osoba zadužena za vođenje registra od strane ministra.
 
IV - IZVADAK IZ REGISTRA
Članak 8.
1. Na pismeni zahtjev ovlaštene osobe za zastupanje udruge ili zaklade, Ministarstvo izdaje izvadak iz registra.
2. Izvadak iz registra udruge, zaklade, stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija izdaje se na Obrascu broj IR-I-1 i sadrži:
a) registracijski broj;
b) dan, mjesec i godina upisa;
c) puni (i skraćeni naziv, ako postoji);
d) adresa i broj telefona;
e) osnovne statutarne djelatnosti;
f) ime i prezime osobe ovlašten za zastupanje, svojstvo i opseg ovlaštenja;
g) privremena zabrana djelovanja (ako postoji);
h) prestanak rada (ako je prestao s radom);
i) potpis ovlaštene osobe Ministarstva;
j) pečat Ministarstva.
3. Izvadak iz registra iz stavka 1. ovog članka sadrži: posljednje podatke, koji su upisani u registar.
4. Na zahtjev nadležnih tijela, a u cilju utvrđivanja činjenica u postupku koji to tijelo vodi, izvadak može sadržavati i zastarjele podatke, to u izvatku izričito mora biti naznačeno.
 
V - ZBIRKA ISPRAVA
Članak 9.
1. Zbirka isprava se vodi za udruženje, fondaciju, udruge i zaklade od javnog interesa, stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija upisa u registar.
2. Na omotu zbirke isprava, ispod naslova: “Zbirka isprava“, upisuje se naziv udruga ili zaklada i registracijski broj pod kojim je upis obavljen.
3. U zbirku isprava odlaže se primjerak: zahtjeva za upis u registar, zahtjeva za sticanje statusa od javnog interesa udruge ili zaklade, odluke o osnivanju, statut, izmjene i dopune statuta, rješenje o sticanju statusa od javnog interesa udruge ili zaklade, rješenje o upisu u registar udruga ili zaklada, kao i svi prilozi uz zahtjev na temelju kojih je izvršen upis u registar, odnosno upis promjena u registar.
4. Zbirke isprave se smatraju ispravama trajne vrijednosti.
5. Svi zahtjevi iz stavka 3. ovoga članka, kao i svi obrasci navedeni u ovom pravilniku popunjavaju se pisaćom mašinom ili kompjuterski, ćiriličnim ili latiničnim pismom, na jednom od službenih jezika koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini, potpisani od strane ovlaštene osobe i ovjereni pečatom. Upisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati, niti brisati i moraju biti istovjetni s odredbama osnivačkog akta, statuta, odluke, odnosno zaključka upravnog tijela na koje se ti podaci odnose.
 
VI - OBRASCI I POSTUPAK REGISTRACIJE UDRUŽENJA
Članak 10.
1. Zahtjev za upis u registar udruge podnosi se Ministarstvu (Obrazac broj Z-I-1 - Zahtjev za upis u registar udruge ili zaklade). Zahtjev za upis potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.
2. U zahtjev za upis u registar navode se sljedeći podaci: puni naziv (i skraćeni, ako postoji) udruge, s tim, što naziv mora biti na tri službena jezika, koja su u uporabi u Bosni i Hercegovini, adresa udruge i broj telefona, predmet upisa, opis i otisak znaka (ako postoji), naziv i adresa Ministarstva kojem se podnosi zahtjev, datum prijema zahtjeva i redni broj upisnika.
3. Uz zahtjev za upis u registar prilaže se:
a) osnivački akt, sa potpisom svih osnivača;
b) statut;
c) ciljevi odnosno djelatnost udruge ili zaklade (Obrazac broj Z-I-2)
d) odluka ili izvadak iz odluke o imenovanju članova upravnog odbora udruge, zaklada, stranih i međunarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija (ako ih ima), s potpisima svih članova upravnog odbora(Obrazac broj Z-I-3);
e) odluka ili izvadak iz odluke o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje udruge u pravnom prometu;
f) osobna isprava osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge u pravnom prometu;
g) ovjereni potpis osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge u pravnom prometu (Obrazac broj Z-I-4);
h) osobna karta, odnosno izvadak iz registra, kojim se dokazuje da su osnivači udruge državljani BiH, ili pravne osobe registrirane u BiH, a ako je osnivač strana fizička osoba pasoš, dozvola o boravku ili prebivalištu u BiH;
i) podatke sa dokazima o strukturi kapitala udruge ili zaklade (Obrazac broj Z-I-5);
4. Prilozi uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka se podnose u originalu, ili ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj kopiji.
 
Članak 11.
Statut udruge ovjerava Ministarstvo na način da se stranice statuta prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj stranici pričvrste naljepnicom na kojoj se otisne pečat Ministarstva. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere koji glasi: “Ovjerava Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine“.
Broj:________________              Potpis
Datum:___________     _________________
 
Članak 12.
1. Udruga prijavljuje promjenu imena osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje, promjenu drugih podataka koji čine obveznu sadržinu statuta i prestanak udruge (Obrasci broj Z-I-6, Z-I-7, Z-I-8, Z-I-9)
2. Ovlašteni podnosilac dužan je uz zahtjev priložiti: odluku o izmjenama i dopunama statuta, ili o donošenju novog statuta, primjerak izmjene i dopuna ili novog statuta, odluku nadležnog tijela udruge o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje ili odluku nadležnog tijela udruge o prestanku udruge.
3. Pismena iz stavka 2. ovog članka moraju biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom udruge.
4. Prestanak udruge upisuje se u odgovarajuću rubriku registra, a nakon toga registarska stranica koja se odnosi na tu udrugu precrtava se sa dvije crvene crte.
 
VII - OBRASCI I POSTUPAK REGISTRACIJE ZAKLADE
Članak 13.
1. Zahtjev za upis u registar zaklade podnosi se Ministarstvu (Obrazac broj Z-I-1- Zahtjev za upis u registar udruge ili zaklade).
2. U zahtjev za upis upisuju se sljedeći podaci: puni naziv zaklade (i skraćeni, ako postoji), s tim što naziv mora biti na tri službena jezika koja su u uporabi u Bosni i Hercegovini, adresa zaklade i broj telefona, predmet upisa, naziv i adresa Ministarstva kojem se podnosi zahtjev, datum prijema zahtjeva i redni broj upisnika.
3. Uz zahtjev za upis u registar zaklade se prilaže:
a) osnivački akt sa potpisom svih osnivača, testament ili izvadak iz testamenta kojim se ovlašćuje osoba za preuzimanje osnivačkih radnji;
b) statut;
c) ciljevi odnosno djelatnost udruge ili zaklade (Obrazac broj: Z-I-2);
d) odluku ili izvadak iz odluke o imenovanju članova upravnog odbora zaklade, s potpisima svih članova upravnog odbora (Obrazac broj: Z-I-3);
e) odluka ili izvadak iz odluke o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje zaklade u pravnom prometu;
f) ovjeren potpis osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje zaklade u pravnom prometu (Obrazac broj: Z-I-4);
g) osobna isprava osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje zaklade u pravnom prometu;
h) osobna isprava, odnosno izvadak iz registra, kojim se dokazuje identitet osnivača, ukoliko je zaklada osnovana pravnim poslom inter vivos odnosno kojim se dokazuje identitet osobe ovlaštene testamentom na preuzimanje radnji osnivanja, ukoliko je zaklada osnovana pravnim poslom mortis causa.
i) Podatke sa dokazima o strukturi kapitala udruge ili zaklade (Obrazac broj: Z-I-5).
4. Prilozi uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka podnose se u originalu, ili ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj kopiji.
5. Statut zaklade ovjerava Ministarstvo na način da se stranice statuta prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika na posljednjoj stranici pričvrste naljepnicom na kojoj se otisne pečat Ministarstva. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere koji glasi: “OVJERAVA Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija, Sarajevo.
Broj:
Datum: POTPIS
 
Članak 14.
1. Zaklada prijavljuje promjenu imena osoba ovlaštenih za zastupanje, promjenu drugih podataka koje čine obveznu sadržinu statuta i prestanak zaklade (Obrasci broj: Z-I-6, Z-I-7, Z-I-8 i Z-I-9).
2. Ovlašteni podnosilac dužan je uz zahtjev priložiti: odluku o izmjenama i dopunama statuta, ili o donošenju novog statuta, primjerak izmjene i dopuna ili novog statuta, odluku nadležnog tijela zaklade o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje, ili odluku nadležnog tijela zaklade o prestanku zaklade.
3. Pismena iz stavka 2. ovog članka moraju biti potpisna od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom zaklade.
4. Prestanak zaklade upisuje se u odgovarajuću rubriku registra, a nakon toga registarska stranica koja se odnosi na tu fondaciju precrtava sa dvije crvene crte.
 
VIII - KRITERIJI ZA STICANJE STATUSA OD JAVNOG INTERESA UDRUŽENJA I ZAKLADE I NAČIN REGISTRACIJE
Članak 15.
1. Udruga ili zaklada može steći status udruge odnosno zaklade od javnog interesa.
2. Zahtjev za sticanje statusa od javnog interesa podnosi se Ministarstvu.
3. Zahtjev se može podnijeti Ministarstvu istovremeno sa zahtjevom za upis u registar udruge ili zaklade koje vodi Ministarstvo, ili nakon što je udruga ili zaklada upisana u registar.
 
Članak 16.
1. Zahtjev se podnosi Ministarstvu (Obrazac broj: Z-II-1 - Zahtjev za sticanje statusa udruga ili zaklada od javnog interesa).
2. Zahtjev sadrži: puni naziv /i skraćeni, ako postoji/ udruge ili zaklade, adresa i broj telefona udruge ili zaklade, ciljevi, naziv i adresa Ministarstva kojem se podnosi zahtjev, datum prijema zahtjeva i redni broj upisnika.
3. Uz zahtjev za sticanje statusa udruga ili zaklada od javnog interesa prilaže se:
a) odluka ili izvadak iz odluke nadležnog organa o podnošenju zahtjeva za sticanje statusa udruge ili zaklade od javnog interesa, s referencama na članove osnivačkog akta i statuta kojim se definiraju osnovni ciljevi i djelatnosti udruge ili zaklade, a na temelju koga se zahtjeva sticanje svojstva organizacije od javnog interesa potpisom ovlaštene osobe i pečatom organizacije,
b) izvještaj o radu u prethodnoj kalendarskoj godini, u skladu sa člankom 21. ovog pravilnika, ako je udruga ili zaklada djelovala više od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva.
c) Prilozi uz zahtjev podnose se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ili ovjerenom prijepisu.
 
Članak 17.
1. Udruga ili zaklada može steći status od javnog interesa, ako svoje statutarne ciljeve i aktivnosti ostvaruje na teritoriji oba entiteta, ili na teritoriji jednog entiteta i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine u slijedećim oblastima:
a) zdravstvo;
b) nauka;
c) humanitarna pomoć;
d) promocija građanskog društva;
e) promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina;
f) pomoć siromašnim i socijalno ugroženim;
g) pomoć invalidima, djeci i starijim osobama;
h) promocija i zaštita okoliša;
i) promocija i zaštita tolerancije;
j) kultura;
k) amaterski sport;
l) vjerske slobode;
m) pomoć žrtvama elementarnih nepogoda;
n) svakoj drugoj oblasti u kojoj se ostvaruje ili promovira javni interes ili dobrotvorne svrhe u Bosni i Hercegovini.
2. Udruga ili zaklada može steći status od javnog interesa, ako je njeno djelovanje usmjereno na ostvarivanje potreba javnosti ili ciljne grupe korisnika, ako je ta grupa korisnika u nepovoljnijoj situaciji u odnosu na cjelokupnu populaciju, ili ako u osiguravanju posebnih pogodnosti za tu grupu korisnika postoji značajna korist za zajednicu.
 
Članak 18.
Ministarstvo može zatražiti od nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH mišljenje o ispunjenju uvjeta za sticanje statusa udruge ili zaklade od javnog interesa, s molbom da svoje mišljenje dostave Ministarstvu u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva.
 
Članak 19.
Ministarstvo odlučuje rješenjem o dodjeli statusa udruge odnosno zaklade od javnog interesa.
 
Članak 20.
1. Ako je zahtjev za sticanje statusa udruge ili zaklade od javnog interesa nepotpun, Ministarstvo će na to upozoriti podnosioca zahtjeva i odrediti rok, koji ne može biti kraći od 15 dana radi dopune zahtjeva. Ako podnosilac zahtjeva ni u naknadno određenom roku ne otkloni nedostatke u zahtjevu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti zahtjev.
2. Ako zahtjev za sticanje statusa udruge ili zaklade od javnog interesa ne ispunjava uvjete propisane Zakonom, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za sticanje statusa od javnog interesa udruge ili zaklade.
3. Ministarstvo donosi rješenje o sticanju statusa od javnog interesa udruge ili zaklade, odnosno rješenje o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za sticanje statusa od javnog interesa udruge ili zaklade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
4. Protiv rješenja Ministarstva može se uložiti žalba Komisiji za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
5. Komisija za žalbe je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema odluči o istoj.
6. Protiv rješenja Komisije za žalbe nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.
 
Članak 21.
1. Udruženje i zaklada od javnog interesa podnose godišnji izvještaj o radu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog usvajanja (Obrazac broj: I-I-1).
2. Godišnji izvještaj sadrži:
a) naziv /i skraćeni naziv, ako postoji/ pod kojim je udruga ili zaklada upisana u registar, adresu i broj telefona;
b) opis aktivnosti udruge i zaklade u prethodnoj godini koje su od javnog interesa;
c) informacije o ciljnoj grupi prema kojoj su bile usmjerene djelatnosti udruge ili zaklade od javnog interesa;
d) podatke o pravnim osobama koje je udruga ili zaklada osnovala za obavljanje privrednih djelatnosti;
e) bilans prihoda i rashoda udruge i zaklade i pravne osobe iz točke d) ovog članka;
f) potpis ovlaštene osobe i pečat udruge ili zaklade.
 
Članak 22.
Nadzor nad zakonitošću rada udruge i zaklade od javnog interesa nad izvršavanjem zakona i propisa Bosne i Hercegovine vrši Ministarstvo i drugi nadležni organi u Bosni i Hercegovini.
 
Članak 23.
1. Ukoliko Ministarstvo tokom nadzora nad udrugom ili zakladom od javnog interesa uoči određene nedostatke ili nepravilnosti, odredit će rok koji ne može biti kraći od 15 dana, u kojem se te nepravilnosti ili nedostatci moraju otkloniti.
2. Ukoliko udruga ili zaklada ne otkloni uočene nepravilnosti u roku iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o oduzimanju statusa od javnog interesa udruzi ili zakladi i brisanju iz registra udruge ili zaklade od javnog interesa.
3. Ministarstvo će donijeti rješenje o oduzimanju statusa od javnog interesa udruzi ili zakladi i brisanju iz registra, ako udruga ili zaklada od javnog interesa ne podnese izvještaj o svome radu, u skladu sa člankom 28. ovog pravilnika, poštujući proceduru utvrđenu u stavku 2. ovog članka.
4. Protiv rješenja Ministarstva dopuštena je žalba Komisiji za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
5. Komisija za žalbe je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, odluči o istoj.
6. Protiv rješenja Komisije za žalbe nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.
 
IX - OBRASCI I POSTUPAK REGISTRACIJE STRANIH I MEĐUNARODNIH UDRUŽENJA I ZAKLADA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Članak 24.
1. Zahtjev za upis u registar strane ili međunarodne udruge ili zaklade, ili druge neprofitne organizacije (u daljnjem tekstu: strana organizacija) podnosi se Ministarstvu (Obrazac broj: Z-III-1 - Zahtjev za upis u registar povjerenstava stranih i međunarodnih udruga ili zaklada ili drugih neprofitnih organizacija).
2. Uz zahtjev za upis u registar upisuju se sljedeći podaci: puni naziv (i skraćeni, ako postoji) strane organizacije, adresa u domicilnoj zemlji, adresa i broj telefona strane organizacije u Bosni i Hercegovini, predmet upisa, naziv i adresa Ministarstva kojem se podnosi zahtjev, datum prijema zahtjeva i redni broj upisnika.
3. Uz zahtjev za upis u registar prilaže se:
a) izvadak iz registra domicilne zemlje u kojoj je strana organizacija registrirana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten da zastupa stranu organizaciju u pravnom prometu, te za obavljanje kojih djelatnosti je strana organizacija registrirana;
b) osnivački akt ili statut, ili drugi akt unutarnje organizacije, ili izvadak iz osnivačkog akta, statuta ili drugog akta unutrašnje organizacije, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu organizaciju, te za obavljanje kojih djelatnosti je organizacija osnovana, ako prema zakonu domicilne zemlje organizacije nije propisan upis u registar;
c) odluku ili izvadak iz odluke ovlaštenog organa strane organizacije o otvaranju u BiH, ovjerene pečatom organizacije, ili sačinjene na memorandumu organizacije, i potpisom osobe ovlaštene na zastupanje;
d) odluku ili izvadak iz odluke o imenovanju osobe ovlaštene da predstavlja organizaciju u BiH, ovjerene pečatom organizacije, ili sačinjene na memorandumu organizacije, i potpisom osobe ovlaštene na zastupanje;
e) osobna isprava osobe ovlaštene za predstavljanje organizacije u BiH.
4. Pismena iz stavka 3. ovog članka, osim posljednje točke, podnose se u ovjerenom prijevodu na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Osobna isprava kojom se dokazuje identitet osobe ovlaštene na predstavljanje organizacije u BiH, podnosi se u originalu, ovjerenom prijepisu ili fotokopiji.
 
Članak 25.
1. Strana organizacija prijavljuje promjenu imena osobe ovlaštene za predstavljanje organizacije u Bosni i Hercegovini, promjenu podataka o statutarnim djelatnostima strane organizacije, te odluku o prestanku rada Ministarstvu (Obrazac broj: Z-III-2 - Zahtjev za promjenu upisa u registar povjerenstva stranih i međunarodnih udruga ili zaklada ili drugih neprofitnih organizacija).
2. Ovlašteni podnosilac dužan je uz zahtjev priložiti: odluku ili izvadak iz odluke o imenovanju nove osobe ovlaštene da predstavlja stranu organizaciju u BiH, odluku ili izvadak iz odluke o izmjenama djelatnosti strane organizacije, odluku ili izvadak iz odluke od nadležnog tijela o prestanku rada strane organizacije.
3. Pismena iz stavka 3. ovog članka podnose se u ovjerenom prijevodu na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.
4. Prestanak strane organizacije upisuje se u odgovarajuću rubriku registra, a nakon toga registarska stranica koja se odnosi na tu organizaciju precrtava se s dvije crvene crte.
 
X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
1. Udruga ili zaklada koja je registrirana na nivou entiteta ili kantona prije stupanja na snagu Zakona o udrugama i zakladama BiH, a koja želi da se registriraju u skladu s ovim zakonom, dužna je da dostavi Ministarstvu:
a) ovjerenu potvrdu nadležnog organa za registriranje u entitetu ili kantonu da nije brisano iz registra;
b) odluku o registriranju u skladu sa Zakonom, koje je donio nadležni organ za registriranje udruge ili zaklade, sa potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge ili zaklade;
c) primjerak akta o osnivanju i važećeg statuta, ovjerenog pečatom udruge ili zaklade i potpisom ovlaštene osobe , usklađene sa odredbama Zakona o udrugama i zakladama BiH, ukoliko je takvo usklađivanje nužno;
d) izvadak iz posljednje odluke o imenovanju članova upravnog odbora ili drugog tijela upravljanja udruge ili zaklade, sa potpisima članova upravnog odbora, ovjerene pečatom udruge ili zaklade i potpisom ovlaštene osobe ;
e) izvadak iz posljednje odluke o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge ili zaklade, ovjerene pečatom udruge ili zaklade i potpisom predsjedavajućeg na sjednici na kojoj je odluka donijeta;
f) ovjereni potpis osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje udruge ili zaklade u pravnom prometu.
 
Članak 27.
1. Strana organizacija koja je registrirana na nivou entiteta prije stupanja na snagu Zakona o udrugama i zakladama BiH, a koja želi da se registrira u skladu s ovim zakonom, dužna je da dostavi Ministarstvu:
a) ovjerenu potvrdu nadležnog organa za registriranje u entitetu da nije brisana iz registra;
b) izvadak iz registra domicilne zemlje u kojoj je strana organizacija registrirana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu organizaciju, te za obavljanje kojih djelatnosti je strana organizacija registrirana;
c) osnivački akt, statut ili drugi akt unutarnje organizacije, ili izvadak iz osnivačkog akta, statuta ili drugog akta unutarnje organizacije, iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu organizaciju, te za obavljanje kojih djelatnosti je organizacija osnovana, ako prema zakonu domicilne zemlje organizacije nije propisan upis u registar;
d) odluku ili izvadak iz odluke ovlaštenog organa strane organizacije o registraciji kod ovog ministarstva, ovjerene pečatom organizacije, ili sačinjene na memorandumu organizacije, i potpisom ovlaštene osobe;
e) odluku ili izvadak iz odluke o imenovanju osobe ovlaštene da predstavlja organizaciju u BiH, ovjerene pečatom organizacije, ili sačinjene na memorandumu organizacije, i potpisom ovlaštene osobe;
f) osobnu ispravu osobe ovlaštene na predstavljanje organizacije u BiH.
2. Pismena iz stavka 3. ovog članka, osim posljednje točke, podnose se u ovjerenom prijevodu na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Osobna isprava kojom se dokazuje identitet osobe ovlaštene na predstavljanje organizacije u BiH, podnosi se u originalu, ovjerenom prijepisu ili fotokopiji.
 
Članak 28.
Nakon donošenja rješenja o upisu u registar, Ministarstvo u roku od 15 dana obavještava prethodni nadležni organ za registriranje radi sprovođenja postupka brisanja udruge, zaklade ili strane organizacije iz prethodnog registra.
 
Članak 29.
Podnosilac zahtjeva je obvezan da Ministarstvu plati administrativnu taksu za:
a) registriranje udruge, zaklade ili strane organizacije 50 KM
b) upis promjena u registar udruge, zaklade, ili strane organizacije 50 KM
c) izvadak iz registra udruge, zaklade ili strane organizacije 10 KM
d) kopiju dokumenta po jednoj stranici 1 KM.
 
Članak 30.
Zahtjevi i obrasci štampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.
 
Članak 31.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH“.
 
 
 
Broj 01/1-353/02 8. travnja 2002. godine Sarajevo
 
Ministar Svetozar Mihajlović, v. r.

 

 


[1] "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 9/2002. (3. svibnja 2002.).

 

 

PREPORUČI