Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA OBITELJ BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Članak 1.
Vijeće za obitelj (dalje: Vijeće) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) je radno tijelo Konferencije kojoj je u svom djelovanju odgovorno.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 
Članak 2.
Vijeće se bavi pitanjima i problematikom obiteljskoga pastorala. Donosi prijedloge u vezi s promicanjem kršćanskih obitelji.
 
Članak 3.
Predsjednik Vijeća je biskup a bira ga Sabor BK BiH.
 
Članak 4.
Vijeće sačinjavaju: biskup predsjednik, tajnik te drugi članovi.
Članove Vijeća kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset, predlaže predsjednik a potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara ako se radi o redovniku.
 
Članak 5.
Mandat Vijeću traje pet godina i može biti produljivan.
 
Članak 6.
Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 
Članak 7.
Tajnika Vijeća bira i imenuje predsjednik Vijeća između članova Vijeća.
 
Članak 8.
Dužnost je tajnika: voditi zapisnik sjednice i ostalu administraciju Vijeća, čuvati spise Vijeća i sastavljati izvješća za sjednice BK BiH.
 
Članak 9.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik. Vijeće se sastaje najmanje jedanput godišnje. Po izričitom mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i tajnik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
 
Članak 10.
Sjednice Vijeća redovno se održavaju u Tajništvu BK BiH, a prema dogovoru i u drugom mjestu.
 
Članak 11.
Na sjednicama Vijeća dužni su sudjelovati svi članovi. U slučaju opravdane spriječenosti potrebno je izvijestiti tajnika.
 
Članak 12.
Dnevni red sjednice Vijeća sastavljaju predsjednik i tajnik uzimajući obzir prijedloge ostalih članova.
 
Članak 13.
Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Članak 14.
Dužnost je tajnika sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid i odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK.
 
Članak 15.
Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Vijeća članovi ne mogu iznositi u javnost.
 
Članak 16.
Troškovi putovanja članova vijeća podmiruju se iz riznice BK BH a laicima se dodaje naknada.
 
Članak 17.
Pravilnik stupa na snagu nakon što ga prihvati i odobri BK BiH.
 
Članak 18.
Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.
PREPORUCI