Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA LITURGIJU BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Narav i sjedište
Članak 1.
Vijeće za liturgiju (dalje: Vijeće) je radno tijelo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) te je za svoje djelovanje isključivo njoj odgovorno.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 
Svrha
Članak 2.
Zadaća Vijeća je promicati liturgijsko-pastoralnu djelatnost u duhu obnovljene liturgije Katoličke crkve, liturgijskih dokumenata Svete stolice i BK BiH te važećih liturgijskih knjiga u mjesnim Crkvama BiH.
Stoga je svrha Vijeća:
a)      Zauzimati se za primjenu liturgijskih smjernica Katoličke Crkve, Svete Stolice i BK BiH te o tome izvješćivati Sabor BK BiH.
b)      Priređivati i promicati liturgijske tečajeve i druge skupove za liturgijsku formaciju klera, redovništva i laika.
c)      Brinuti se po potrebi za prevođenje liturgijskih tekstova i za njihovu prilagodbu našem području prema smjernicama Svete Stolice.
d)      Promicati izdavanja liturgijskih časopisa i knjiga, kako znanstvenih tako i pučkih, kao i drugih liturgijskih pomagala na hrvatskom jeziku.
e)      Poduzimati istraživanja konkretnog stanja liturgije i liturgijskog pastorala na području naših biskupija, koristeći se pri tome i radom Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral.
f)       Gajiti veze i suradnju sa srodnim ustanovama hrvatskoga jezičnog područja, kao što su npr. Instituti za crkvenu glazbu, Katehetski instituti, Instituti za duhovnost i slično.
 
Članstvo
Članak 3.
 1. Vijeće sačinjavaju: biskup predsjednik, tajnik, te drugi članovi, stručnjaci i djelatnici s područja liturgije, pastorala, liturgijske glazbe i umjetnosti kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset.
 2. Članove Vijeća predlaže izabrani predsjednik a potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara, ako se radi o redovniku.
 3. Mandat u Vijeću traje pet godina i može biti produljivan.
 4. Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 
Predsjednik
Članak 4.
 1. Predsjednik Vijeća je biskup kojega bira Sabor BK BiH.
 2. Služba predsjednika traje pet godina s mogućnošću ponovnog izbora.
 3. Dužnosti predsjednika su:
  a)      voditi rad Vijeća;
  b)      sazivati sjednice Vijeća i redovito im predsjedati;
  c)      izvješćivati Konferenciju o radu Vijeća;
  d)      zastupati Vijeće;
  e)      potpisivati zapisnik sjednica i druge dokumente.
 
Tajnik
Članak 5.
 1. Tajnika Vijeća bira i imenuje predsjednik Vijeća između članova Vijeća.
 2. SIužba tajnika traje pet godina s mogućnošću ponovnog izbora.
 3. Dužnosti tajnika su:
  a)      voditi zapisnik sjednica i ostalu administraciju Vijeća;
  b)      sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid u odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK;
  c)      sastavljati izvješća za BK BiH i zajedno ih s predsjednikom potpisivati;
  d)      čuvati spise Vijeća;
  e)      surađivati s tajnikom Liturgijskog vijeća Hrvatske BK i drugih BK te o tome   izvješćivali Vijeće;
  f)       prikupljati građu za rad Vijeća i vršiti druge zadatke koje mu povjeri predsjednik ili Vijeće.
 
Način rada
Članak 6.
 1. Sjednice Vijeća saziva predsjednik. Vijeće se sastaje najmanje jedanput godišnje. Po izričitom mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i tajnik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
 2. Vijeće se redovito sastaje barem jedanput godišnje na sjednicu, a po potrebi i više puta kada to zatraže predsjednik Vijeća, predsjednik BK BiH ili barem četvrtina članova Vijeća.
 3. Na sjednicama Vijeća dužni su sudjelovati svi članovi. Spriječeni član je dužan o tome obavijestiti predsjednika ili tajnika Vijeća.
 4. Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Članak 7.
 1. Rad sjednice se odvija prema unaprijed najavljenom dnevnom redu. Sjednicama tijela BK BiH predsjeda predsjednik odnosnoga tijela ili, u njegovoj odsutnosti, njegov ovlaštenik.
 2. Vijeće može zasjedati ako je nazočna najmanje polovica članova, a zaključci se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
 3. Predmet rasprave redovito određuje predsjednik Vijeća u dogovoru s tajnikom, ali ga može predložiti i trećina članova Vijeća barem 20 dana prije sjednice.
 4. Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
 5. Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Vijeća članovi ne mogu iznositi u javnost. 
Članak 8.
 1. Na sjednicama imaju pravo glasa svi članovi Vijeća. U slučaju neodlučnog ishoda glasovanja, većinu odlučuje predsjednik.
 2. U važnim pitanjima odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova. Koja su pitanja u tom smislu važna, određuje predsjednik prema stavu BK BiH. 
Članak 9.
 1. Vijeće je u uskoj povezanosti s dijecezanskim liturgijskim vijećima, odnosno dijecezanskim konzultorima za liturgiju. Vodi brigu o njihovu radu i upoznaje ih s novim liturgijskim smjernicama.
 2. U svom radu Vijeće na poseban način surađuje sa Liturgijskim vijećem Hrvatske biskupske konferencije. 
   
Troškovi
Članak 10.
Troškovi putovanja članova Vijeća podmiruju se iz riznice BK BiH a laicima se dodaje naknada.
 
Dopune i promjene Pravilnika
Članak 11.
Promjene i dopune Pravilnika može predlagati Vijeće a vrši ih Sabor BK BiH.
 
Članak 12.
Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.

 

PREPORUCI