Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA LAIKE BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Članak 1.
Vijeće za laike (dalje: Vijeće) Biskupske konferencije BiH (dalje: BK BiH) utemeljuje se i djeluje prema koncilskom dekretu Apostolicam actuositatem i pokoncilskim dokumentima o laicima, osobito Formacija laika, iz 1978. i Putovi Koncila, iz 1987.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 
Članak 2.
Predsjednik Vijeća je biskup kojega bira Sabor BK BiH.
 
Članak 3.
Svrha je Vijeća: proučavati pitanja laikata o kojima BK BiH traži mišljenje, istraživati sve ono što se odnosi na djela apostolata u domaćoj Crkvi i pomagati uzajamno koordiniranje različitih laičkih inicijativa i udruga.
 
Članak 4.
Vijeće sačinjavaju: biskup predsjednik, tajnik, te drugi članovi.
Članove Vijeća kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset, predlaže izabrani predsjednik a potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara ako se radi o redovniku.
 
Članak 5.
Tajnika Vijeća bira i imenuje predsjednik Vijeća između članova Vijeća.
Dužnost je tajnika voditi zapisnik sjednica, čuvati spise Vijeća i sastavljati izvještaj sjednice za BK BiH, sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid i odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK.
 
Članak 6.
Mandat u Vijeću traje pet godina i može biti produljivan.
Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 
Članak 7.
Dnevni red sjednice Vijeća sastavljaju predsjednik i tajnik uzimajući u obzir prijedloge ostalih članova.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik. Vijeće se sastaje najmanje jedanput godišnje. Po izričitom mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i tajnik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
Na sjednicama Vijeća dužni su sudjelovati svi članovi.
Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Članak 8.
Sjednice se vijeća redovito održavaju u Tajništvu BK BiH, a prema dogovoru i u drugim mjestima.
 
Članak 9.
Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Vijeća članovi ne mogu iznositi u javnost.
 
Članak10.
Troškovi putovanja članova Vijeća podmiruju se iz riznice BK BiH a laicima se dodaje naknada.
 
Članak 11.
Pravilnik stupa na snagu nakon što ga prihvati i odobri BK BiH.
 
Članak 12.
Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.
PREPORUCI