Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA KATEHEZU BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

GLAVA PRVA

NARAV I SASTAV
 
Članak 1.
Vijeće za katehezu (dalje: Vijeće) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) je radno tijelo Konferencije koje je u svom djelovanju isključivo odgovorno Konferenciji.
 
Članak 2.
Vijeće čine predsjednik te ostali članovi i stručnjaci koje imenuje Konferencija kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset.
 
Članak 3.
Vijeće djeluje aktivnim radom svih članova na redovnim sjednicama Vijeća.
Vijeće prema potrebi može djelovati preko posebnih radnih tijela.
 
Članak 4.
Predsjednik Vijeća je biskup kojega bira Konferencija na pet godina.
Predsjednik Vijeća:
a)      predlaže Konferenciji članove Vijeća koje potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara ako se radi o redovniku;
b)      saziva sjednice Vijeća i njima predsjeda;
c)      izvješćuje Konferenciju o radu Vijeća;
d)      zastupa Vijeće.
 
Članak 5.
Tajnika Vijeća bira i imenuje predsjednik Vijeća između članova Vijeća.
Zadaća je tajnika:
a)      sastavljati zapisnik sjednice Vijeća koji potpisuje zajedno s predsjednikom;
b)      voditi korespondenciju s članovima Vijeća i povezivati njihov rad;
c)      održavati po potrebi vezu s drugim vijećima Konferencije i dijecezanskim Katehetskim uredima;
d)      surađivati s tajnicima vijeća za katehizaciju pri drugim biskupskim konferencijama;
e)      prikupljati građu važnu za rad Vijeća;
f)       čuvati arhiv Vijeća;
g)      vršiti zadaće koje mu povjere predsjednik i Vijeće.
 
Članak 6.
Mandat u Vijeću traje pet godina i može biti produljivan.
Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 
 
GLAVA DRUGA
 
DJELOVANJE I NADLEŽNOST VIJEĆA
 
Članak 7.
Vijeće se bavi pitanjima organizacije i promicanja evangelizacije, religioznog odgoja i kateheze i o njima donosi prijedloge Konferenciji.
 
Članak 8.
U svom radu Vijeće na poseban način surađuje s Vijećem za katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije.
 
Članak 9.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 
Članak 10.
Vijeće se sastaje najmanje jedanput godišnje. Po izričitom mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i tajnik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
 
Članak 11.
Na sjednicama Vijeća dužni su sudjelovati svi članovi. Ako je netko od članova spriječen, dužan je o tome obavijestiti predsjednika ili tajnika.
Članak 12.
Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Članak 13.
Na sjednicama pravo glasovanja imaju članovi Vijeća.
 
Članak 14.
Dnevni red sjednice Vijeća sastavljaju predsjednik i tajnik uzimajući u obzir prijedloge ostalih članova.
 
Članak 15.
Vijeće valjano odlučuje glasovanjem ako je prisutna natpolovična većina članova. Glasovanje se vrši prema odredbama Zakonika kanonskog prava (kan. 119).
 
Članak 16.
Dužnost je tajnika sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid i odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK;
Predsjednik izvješćuje Konferenciju o radu i prijedlozima Vijeća.
 
Članak 17.
Radna tijela na sjednicama Vijeća podnose izvješća o svom radu.
 
 
GLAVA TREĆA
 
RAZLIČITE ODREDBE
 
Članak 18.
Troškovi Vijeća i njegovih radnih tijela namiruju se iz blagajne BK BiH. Svakom članu Vijeća daje se nadoknada putnih troškova, a laicima članovima Vijeća i honorar za dolazak na sjednice i podmiruju se troškovi sudjelovanja pojedinih članova na različitim susretima po mandatu Vijeća.
 
Članak 19.
Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
Članovi Vijeća i oni koji sudjeluju u radu radnih tijela dužni su, prema naravi predmeta, o njihovu radu i raspravama čuvati tajnu.
 
Članak 20.
Ovaj Pravilnik važi od dana odobrenja BK BiH i ne može se mijenjati bez njezina pristanka.
 
Članak 21.
Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.
PREPORUCI