Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

 POSLOVNIK PEDAGOŠKOGA VIJEĆA KATOLIČKIH "ŠKOLA ZA EUROPU"

Na temelju članka 5. Odluke Promicatelja o utemeljenju Pedagoškog vijeća Katoličkih "Škola za Europu", Pedagoško vijeće, na sjednici održanoj 14. travnja 2003. godine u Tuzli, donijelo Je


POSLOVNIK

Pedagoškog vijeća Katoličkih "Škola za Europu"


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Poslovnikom Pedagoškog vijeća (u daljem tekstu: Poslovnik) utvrđuju se: ustrojstvo i način rada Pedagoškog vijeća, (u daljem tekstu: Vijeće) prava i dužnosti članova Vijeća, programiranje rada Vijeća, odnos Vijeća prema Biskupskoj konferenciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BK BiH), odnos Vijeća prema katoličkim školskim centrima (u daljem tekstu: Centar), kao i ostala pitanja značajna za rad Vijeća.

Članak 2.
Vijeće se organizira na temelju odluke Promicatelja katoličkog školstva u BiH (u daljem tekstu: Promicatelj), a radi na temelju pozitivnih propisa Katoličke crkve, države Bosne i Hercegovine i ovoga poslovnika.

Članak 3.
Ako neko pitanje nije uređeno ovim poslovnikom, uređuje se zaključkom Vijeća.


Članak 4.

Vijeće radi u sjednicama. Sjednice Vijeća saziva Promicatelj i u pravilu njima predsjedava Promicatelj, a može imenovati i drugu osobu da saziva i predsjedava sjednicama Vijeća.

Članak 5.
Vijeće može imati vlastiti pečat. Veličinu, oblik i sadržaj pečata utvrđuje BK BiH svojom odlukom.

Članak 6.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.


II. USTROJSTVO I NAČIN RADA

Članak 7.
Članove vijeća imenuje Promicatelj katoličkog školstva a potvrđuje BK BiH na period od pet godina s mogućnošću produženja. Prijedloge za imenovanje podnose Centri.
Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom Promicatelja, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.

Članak 8.
Vijeće ima predsjednika, dopredsjednika, tajnika i do 12 članova. Dopredsjednika i tajnika bira Vijeće natpolovičnom većinom glasova. Dužnost Predsjednika obnaša Promicatelj, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, odnosno Tajnik.

Članak 9.
Predsjednik Vijeća (u daljem tekstu: Predsjednik) predstavlja Vijeće, sudjeluje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Vijeća, potiče razmatranje pitanja iz djelokruga rada Vijeća, dogovara s dopredsjednikom i tajnikom način rada, skrbi o ostvarivanju programa rada, skrbi o ostvarivanju prava i dužnosti članova Vijeća, skrbi o odnosima i suradnji Vijeća, Centara i Utemeljitelja, skrbi o primjenjivanju ovoga poslovnika i daje naputke tajniku Vijeća za izvršavanje poslova i zadataka.

Članak 10.
Dopredsjednik Vijeća (u daljem tekstu: Dopredsjednik) pomaže Predsjedniku u obnašanju svih poslova i zamjenjuje ga kada je on spriječen obnašati dužnost Predsjednika ili kada, ga on ovlasti.

Članak 11.
Tajnik Vijeća (u daljem tekstu: Tajnik) pomaže Predsjedniku u pripremanju, sazivanju i vođenju sjednica, osigurava vođenje zapisnika sjednica Vijeća, skrbi o zapisnicima, odlukama i ostalim materijalima Vijeća, skrbi o realiziranju odluka i zaključaka Vijeća, i o drugim poslovima i zadacima određenim ovim poslovnikom. Kada je Tajnik spriječen obnašati svoju dužnost, Predsjednik imenuje jednoga člana Vijeća da ga zamjenjuje.

Članak 12.
Za određena pitanja, Vijeće može imenovati posebna povjerenstva. Predsjednik povjerenstva bira se iz redova Vijeća, a članovi povjerenstva mogu biti i nastavnici centara i drugi vjerski, prosvjetni, ili javni djelatnici. Radom povjerenstva rukovodi predsjednik povjerenstva, predsjedava sjednicama i podnosi izvješće Vijeću. Povjerenstvo prestaje s radom odlukom Vijeća.


III. PROGRAMIRANJE RADA VIJEĆA

Članak 13.
Na početku mandata Vijeće donosi svoj petogodišnji program rada, a na početku školske godine, godišnji program rada. Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Vijeća, njihov sadržaj, nositelji, rokovi i način provedbe.

Članak 14.
Najznačajnija pitanja koja se programiraju jesu: pružanje stručno-pedagoške potpore djelatnicima centara, poticanje kreativnosti u nastavnom i pedagoškom radu, utvrđivanje i ujednačavanje standarda, normativa i kriterija nastavnog rada, razmatranje i ujednačavanje nastavnih planova i programa, programiranje, praćenje, mjerenje i vrednovanje nastavnog rada, uvođenje inovacija u nastavni i odgojni rad centara i sva druga pitanja koja se tiču unapređivanja odgojno-obrazovnoga rada u centrima.


IV. SJEDNICE VIJEĆA

Članak 15.
Vijeće radi u sjednicama. Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput tromjesečno. Sjednice Vijeća saziva, njima predsjedava i predlaže dnevni red Predsjednik Vijeća.

Članak 16.
Vijeće može punovažno odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova. Odluke Vijeća donose se javnim ili tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom nazočnih.

Članak 17.
Dnevni red utvrđuje se na početku sjednice. Svaki član Vijeća ima pravo predložiti da se pojedino pitanje unese u dnevni red Vijeća. Dnevni je red usvojen kada ga prihvati većina nazočnih članova Vijeća.
Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
Sjednicama Vijeća dužni su prisustvovati svi članovi.
Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.

Članak 18.
O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice, početak rada, imena nazočnih i odsutnih, dnevni red, tijek rada sjednice, donesene odluke, zaključke ili preporuke i vrijeme završetka sjednice.

Članak 19.
Prijedlog zapisnika, kojega vodi i sastavlja izvršni Tajnik, dostavlja se članovima Vijeća, najkasnije u roku 15 dana nakon održane sjednice, a usvaja se na prvoj narednoj sjednici. Zapisnik se nakon primjedbi i sugestija usvaja većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 20.
Izvornik i usvojeni zapisnik čuvaju se u uredu Vijeća. O čuvanju zapisnika skrbi tajnik Vijeća.

Članak 21.
Troškovi putovanja članova Vijeća podmiruju se iz riznice BK BiH a laicima se dodaje naknada.

Članak 22.
Kraću obavijest za javnost o radu Vijeća mogu dati Promicatelj i Tajnik Vijeća.


V. ODNOS VIJEĆA I DRUGIH TIJELA

Članak 21 .
Godišnji program rada Vijeća razmatra BK BiH. Na temelju programa rada BK BiH Vijeću osigurava odgovarajuća sredstva. Vijeće podnosi izvješće o svome radu BK BiH jednom godišnje. BK BiH može zatražiti od Vijeća rješavanje ili razmatranje i drugih pitanja koja su izvan programa rada Vijeća, a tiču se katoličkog školstva.

Članak 22.
Budući da je Vijeće stručno-konzultativno i savjetodavno tijelo, o realizaciji odluka Vijeća skrbi Promicatelj. Promicatelj može zaustaviti svaku odluku za koju smatra da nije važna ili da značajno ne doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnoga rada u centrima.

Članak 23.
Centri su dužni surađivati s članovima Vijeća i pružiti pomoć u ostvarivanju programa rada Vijeća. Odluke Vijeća. postaju obvezujuće za centre i djelatnike centara kada ih proglasi Promicatelj katoličkog školstva.

Članak 24.
Ovaj poslovnik je usvojilo Vijeće, a potvrdila ga BK BiH na 43. redovnom zasjedanju u Banjoj Luci dana 14. srpnja 2008. i istoga dana je stupio na snagu. 

PREPORUCI