Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Odluka o izmjeni kriterija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Na osnovi člana 36. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na 8. sjednici održanoj od 6. do 12. maja 2003. godine, donijela je
 
O D L U K U
o izmjeni Kriterija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima[1]
 
I
U Kriterijima za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH», br. 33/02), u tački II.A.Vremensko određenje, riječi i brojke: «do kraja XX stoljeća» zamjenjuju se riječima i brojkama: «do 1960. godine».
 
II
Odredba tačke I ove odluke primjenjuje se na sve objekte koji se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02) i na sve objekte za koje je podnesena peticija za proglašenje nacionalnim spomenikom, a za koje do dana stupanja na snagu ove odluke Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nije donijela konačnu odluku.
Odredba tačke I ove odluke neće se primjenjivati na objekte koji su rehabilitirani u skladu sa Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 9/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine», broj 2/02).
 
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH» i službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
O b r a z l o ž e n j e
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika primila je veliki broj peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, od kojih se veći broj odnosi na objekte koji su sagrađeni nakon rata, a ne na one koji predstavljaju značajno, vrlo staro i ugroženo naslijeđe. Shodno tome, Komisija je zaključila da, s obzirom na ugroženost spomenika koji su stari i više stoljeća, odnosno neugroženost spomenika za koje se podnose peticije, u toku svog petogodišnjeg mandata razmatra samo one spomenike koji su nastali u toku bosanskohercegovačke historije do 1960. godine. To ni u kom slučaju ne znači da kada navedeni spomenici budu zakonito inventirani i kategorizirani i kada budu poduzete neophodne mjere zaštite kojima će se spriječiti njihovo uništavanje, Komisija neće donijeti odluku o pomjeranju vremenskog okvira i otvoriti mogućnost većeg hronološkog obuhvata zaštićenog naslijeđa u Bosni i Hercegovini.
Ovom odlukom je predviđeno da se za objekte i cjeline koji su sagrađeni nakon 1960. godine na mjestima srušenih nacionalnih spomenika i rehabilitirani su u skladu sa odredbama Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ne primjenjuje utvrđeni vremenski okvir kao ograničenje pri donošenju odluke Komisije.
U slučajevima kada se radi o izuzetno vrijednim djelima savremene umjetnosti ili arhitekture koja su nastala nakon 1960. godine, Komisija će slučajeve razmotriti i uputiti preporuku službama zaštite naslijeđa na entitetskoj, regionalnoj ili lokalnoj razini da te spomenike zaštiti u skladu sa odgovarajućim zakonima.
 
 
Broj: 01.2-6-792/03 6. maja 2003. godine Sarajevo
Predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović

 

 


PREPORUCI