Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

I. Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine (Federacija BiH)

 

Na temelju članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
 
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE I HERCEGOVINE
 
Proglašava se Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 13. prosinca 2001. godine i na sjednici Doma naroda od 14. prosinca 2001. godine.
 
Broj 01-3-4/02 14. siječnja 2002. godine Sarajevo
Predsjednik Federacije BiH dr.Safet Halilović, v. r.
 
ZAKON
O ZAŠTITI DOBARA KOJA SU ODLUKAMA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU NACIONALNIH SPOMENIKA PROGLAŠENA KAO NACIONALNI SPOMENIK BOSNE l HERCEGOVINE[1]
 
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim zakonom utvrđuju se mjere zaštite i rehabilitacije dobara koja su utvrđena kao nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine odlukom Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Odredbe drugih zakona i propisa neće se primjenjivati ako su suprotne ovom zakonu.
 
Članak 2.
Pojašnjenje izraza u ovom zakonu:
Nacionalni spomenik, u smislu ovog zakona, je dobro koje je Povjerenstvo utvrdilo kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine sukladno članku 5. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Aneks 8.) dobra upisana na “Privremenu listu nacionalnih spomenika“, kao i dobra koja su, na osnovi zakona, pojedinačnim rješenjima nadležnog organa registrirana kao spomenici kulture, graditeljskog naslijeđa, historijskog značaja ili prirodnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine prije travnja 1992. godine, sve do donošenja konačne odluke Komisije sukladno članku 5. stavka 4. Aneksa 8.
Rehabilitacija nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u smislu ovog zakona, je vraćanje oštećenog ili uništenog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog uništenja, kao i ponovna izgradnja (obnova) nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku, u istim dimenzijama i od istog ili istovrsnog materijala kao što je bio prije rušenja uz, u mjeri u kojoj je to moguće, korištenje iste tehnologije građenja.
 
II - ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA
Članak 3.
Nacionalni spomenici uživaju najviši stupanj pravne zaštite utvrđene posebnim zakonima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
 
Članak 4.
Svatko, a posebice nadležni organi Federacije, kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju.
 
III - ODOBRENJA ZA ZAŠTITU, KONZERVACIJU I OBNOVU NACIONALNIH SPOMENIKA
Članak 5.
Odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
 
Članak 6.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 5. ovog zakona podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
izvod iz katastarskog plana;
dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja zemljišta, objekta ili kompleksa;
povijesni i graditeljski opis izvornog stanja objekta ili kompleksa s postojećom arhitektonskom, fotografskom i drugom dokumentacijom;
opis sadašnjeg stanja objekta ili kompleksa i
projekt rehabilitacije objekta ili kompleksa.
Uz zahtjev za rehabilitaciju objekta koji je potpuno uništen, pored priloga iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i glavni projekt.
 
Članak 7.
Iznimno od odredbe članka 6., za potpuno uništene nacionalne spomenike za koje ne postoji dokumentacija, Povjerenstvo može utvrditi kriterije na osnovi kojih će se izdati odobrenje.
 
Članak 8.
Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 5. ovog zakona Ministarstvo je dužno riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Članak 9.
U postupku izdavanja odobrenja iz članka 5. ovog zakona primjenjuju se propisi o upravnom postupku ukoliko odredbama ovog zakona nije drugačije propisano.
Protiv rješenja Ministarstva donesenog u postupku izdavanja odobrenja iz članka 5. ovog zakona ne može se izjaviti žalba.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
Rješenja donesena suprotno odredbama ovog zakona ništavna su.
 
IV - OBVEZE PREMA ANEKSU 8.
Članak 10.
Federacija je dužna osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika.
Ministarstvo je dužno osigurati mjere iz prethodnog stavka donošenjem i sprovođenjem podzakonskih akata.
 
V - OBVEZNA SURADNJA
Članak 11.
Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su surađivati s Povjerenstvom.
Službenici organa uprave i institucija Federacije, kantona, grada i općina dužni su surađivati s Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva dostavljati mu svu relevantnu dokumentaciju vezanu za nacionalne spomenike.
 
Članak 12.
Kantonalna tijela uprave i gradske i općinske službe dužne su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostaviti sve zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom koji su u postupku, a odnose se na odobrenje iz članka 5. ovog zakona.
 
VI - NADZOR
Članak 13.
Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovi ovog zakona obavlja Ministarstvo.
 
Članak 14.
Inspekcijski nadzor nad odredbama ovog zakona vodi se po odredbama o inspekcijskom nadzoru utvrđenim Zakonom o prostornom uređenju.
 
VII - PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ako je upravni postupak za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju pokrenut pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona, a do tog dana nije doneseno prvostupanjsko rješenje, ili je rješenje prije toga bilo poništeno i vraćeno prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, postupak će se nastaviti po odredbama ovog zakona.
 
Članak 16.
Sadržaj dokumenata prostornog uređenja suprotan odredbama ovog zakona neće se primjenjivati na zaštićeni prostor nacionalnih spomenika.
 
Članak 17.
Svi nadležni organi i pojedinci koji postupaju po ovlaštenju nadležnih organa dužni su zaštititi dobra za koja je podnesena molba Povjerenstvu da se proglase za nacionalne spomenike u razdoblju od godinu dana od dana podnošenja molbe Komisiji ili do donošenja konačne odluke Povjerenstva sukladno Aneksu 8. od poduzimanja mjera koje mogu oštetiti ta dobra.
 
Članak 18.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH“.
 
Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prof. dr. Ivo Komšić, v. r.
Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Ismet Briga, v. r.
 


[1] "Službene novine Federacije BiH", br. 2/2002 (21. siječnja 2002.).

 

PREPORUČI