Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Uredba za Tajništvo

BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

 UREDBA ZA TAJNIŠTVO I USTANOVE
BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE
 
TAJNIŠTVO BISKUPSKE KONFERENCIJE
(Usp. Statut Biskupske konferencije, čl. 31-33)
 
Sastav Tajništva Biskupske konferencije
 
Članak 1.
 
Tajništvo Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: Tajništvo BK BiH) sastoji se od generalnoga tajnika, njegova pomoćnika i od dostatna broja pomoćnog osoblja.
 
Članak 2.
 
Za obavljanje zadaća u svim aktivnostima Tajništva može se imenovati zamjenik generalnoga tajnika.
 
Izbor generalnoga tajnika
 
Članak 3.
 
Generalni tajnik bira se na Saboru BK BiH natpolovičnom većinom svih članova, između biskupa ili svećenika na pet godina i može se ponovno birati na daljnja petogodišta. Postavlja se na čelo Tajništva, ravna njegovim radom i raspoređuje službe pomoćnika i pomoćnog osoblja.
Generalni tajnik je odgovoran za sveukupno funkcioniranje Tajništva i svih njegovih službenika.
   
 
Odnos sa članovima i tijelima BK BiH
 
Članak 4.
 
Generalni tajnik:
  1. vodi brigu o dostavljanju akata, dokumentacije i informacija članovima BK BiH;
  2. dostavlja predsjednicima pojedinih tijela BK BiH – a kada je potrebno i pojedinim članovima – materijale i informacije za ispravno obavljanje rada;
  3. u pisanom obliku dostavlja voditeljima ustanova BK BiH odluke BK BiH koje su tiču djelovanja ustanova. 

 

Zapisnici

 
Članak 5.
 
Generalni tajnik vodi brigu o sastavljanju i čuvanju zapisnika Sabora i Stalnoga vijeća BK BiH te ih na vrijeme, uz prethodno odobrenje predsjednika BK BiH, dostavlja svim članovima BK BiH, a zapisnik Sabora dostavlja i Apostolskoj nuncijaturi u BiH.
 
Arhiv BK BiH
 
Članak 6.
 
Arhiv BK BiH je jedinstven iako podijeljen na sektore.
Tajništvo uredno vodi i čuva arhiv BK BiH u skladu s odredbama "Uredbe o crkvenim arhivima".
Arhiv je povjeren brizi generalnoga tajnika i čuva se jamstvom povjerljivosti.
Ni jedan dokument ne može se nikomu dati na uvid niti iznijeti iz arhiva bez dopuštenja generalnoga tajnika i suglasnosti predsjednika BK BiH.
 
 Uspostava i upravljanje uredima BK BiH
 
Članak 7.
 
Sabor prema potrebi uspostavlja urede u okviru Tajništva kojima se povjeravaju određene aktivnosti i animacija pojedinih sektora sukladno odredbama BK BiH.
Na čelu ureda su predstojnici.
Uredi djeluju pod nadzorom generalnoga tajnika koji upravlja i usmjerava njihov rad, vrednujući specifične mjerodavnosti koje im je dala BK BiH. Generalni tajnik vodi brigu da uredi, prije svega, provode zaključke i smjernice Sabora i Stalnoga vijeća BK BiH.
Generalni tajnik jedanput tjedno predsjeda sjednici djelatnika Tajništva i njegovih ureda. Na tim se sjednicama podnosi izvješće o radu i planira daljnji rad.
 
Imenovanja
 
Članak 8.
 
Predstojnike uredâ i zamjenike predstojnika kao i pomoćnika generalnoga tajnika bira Sabor BK BiH, a imenuje predsjednik BK BiH.
Odluku o zapošljavanju osoblja u Tajništvu donosi Sabor BK BiH a ugovor o zapošljavanju sklapa generalni tajnik uz prethodno odobrenje predsjednika BK BiH.
 
Rad ureda
 
Članak 9.
 
Uredi komuniciraju s članovima BK BiH isključivo preko generalnoga tajnika.
Uredi se mogu izravno obraćati službenim dopisima samo odgovarajućim (nad)biskupijskim uredima, uz prethodno odobrenje generalnoga tajnika.
Uredi imaju svoj urudžbeni zapisnik i vode arhiv koji je sastavni dio arhiva Tajništva BK BiH.
Financijsko poslovanje
 
Članak 10.
 
Prihodi BK BiH dolaze od godišnjih doprinosa pojedinih biskupija, razmjerno broju vjernika; od prodaje knjiga i drugoga materijala koji se izdaje brigom i ovlašću Konferencije; od priloga dobrotvora.
 
Članak 11.
 
Vremenitim se dobrima BK BiH upravlja po odredbama pete knjige Zakonika kanonskoga prava i po normama što ih donosi sama Konferencija.
 
Članak 12.
 
Uprava zajedničke blagajne povjerava se generalnom tajniku koji obavlja poslove upravljanja vremenitim dobrima BK BiH sukladno odredbama predsjednika ili Stalnoga vijeća BK BiH; čuva dokumentaciju koja se tiče financijskoga poslovanja i jamči redovito bilježenje svake financijske operacije.
Generalni tajnik vodi brigu o svim materijalnim obvezama BK BiH prema djelatnicima Tajništva i ustanova BK BiH.
Generalni tajnik je po službi član svih organizacijskih odbora za projekte tijela BK BiH u kojima BK BiH sudjeluje financijskim sredstvima.
 
Proračun BK BiH
 
Članak 13.
 
Izviješće o financijskom poslovanju BK BiH dostavlja se Saboru jedanput godišnje.
Financijsko poslovanje računa se od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.
Generalni tajnik izrađuje godišnje izvješće i prijedlog godišnjeg proračuna BK BiH za iduću godinu, na temelju prijedloga voditelja ustanova, ureda i tijela BK BiH, unutar mjeseca studenoga tekuće godine i predočava ga na odobrenje Stalnome vijeću.
 
Nadzor
 
Članak 14.
 
Nadzor nad upravljanjem jedinstvenom blagajnom BK BiH povjerava se jednom biskupu kojega Sabor bira tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom svih članova, na pet godina. Isti se može birati i na drugo petogodište.
 
 
USTANOVE BK BiH
 
Članak 15.
 
Ustanove BK BiH su:
  1. Caritas BK BiH;
  2. Katolička tiskovna agencija (KTA) BK BiH;
Rad tih ustanova reguliran je statutima koje odobrava Sabor BK BiH.
 
 
KOMISIJE, VIJEĆA I ODBORI BK BiH
(Usp. Statut BK BiH, čl. 28-30)
 
Ustanovljenje
 
Članak 16.
 
Saboru pripada odrediti broj, naziv i mjerodavnosti komisija, vijeća i odbora BK BiH (u daljem tekstu: tijela BK BiH).
 
 Sastav
 
Članak 17.
 
Tijelima BK BiH predsjeda biskup kojega bira Sabor natpolovičnom većinom nazočnih članova, a Sabor može odrediti i drugačije.
Članove tijela BK BiH predlaže izabrani predsjednik tijela a, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara, ako se radi o redovniku, potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH.
Sabor BK BiH, uzimajući u obzir opseg poslova koje treba obaviti, određuje najveći broj članova pojedinih tijela BK BiH. Broj članova može se mijenjati ukoliko se za to pokažu opravdani razlozi no, osim predsjednika, ne bi trebao biti veći od deset.
Mandat u tijelima BK BiH traje pet godina i može biti produljivan. U rad tijela BK BiH mogu biti uključeni stručni članovi koje imenuje predsjednik dotičnoga tijela.
Svako tijelo BK BiH ima pravilnik kojim se ravna u svome radu.
 
Podtijela
 
Članak 18.
 
Svako tijelo BK BiH može se, u okviru vlastitih mjerodavnosti i poštujući odredbe ove Uredbe i svoga pravilnika, vlastitom odlukom raščlaniti na podtijela ali tako da pri tome ostane netaknuta mjerodavnost jedinstvene ovlasti predsjednika tijela. Odluka o raščlambi mora biti odobrena od Sabora.
 
Ustroj i rad tijela BK BiH
 
Članak 19.
 
Predsjednik tijela određuje tajnika između članova odnosnoga tijela.
Tajnik je, uz predsjednika, glavni organizator cjelokupnog rada odnosnoga tijela. On je u stalnoj vezi s predsjednikom i ostalim članovima tijela; potiče i koordinira rad tijela te obavlja druge dužnosti koje mu povjeri predsjednik.
Svi su članovi tijela dužni sudjelovati na sjednicama. U slučaju spriječenosti, članovi tijela javljaju se tajniku odnosnoga tijela koji o tome vodi evidenciju.
Predsjedatelj na sjednici vodi brigu da se raspravlja samo o onome što je naznačeno u dnevnom redu.
Predsjednik podnosi Saboru izviješće o radu i zaključcima odnosnoga tijela BK BiH a nakon Sabora prenosi članovima naloge i smjernice za daljnji rad.
 
Prestanak članstva
 
Članak 20.
 
Članstvo u tijelima BK BiH prestaje:
  1. istekom mandata;
  2. pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem;
  3. trajnom spriječenošću;
  4. opozivom nadležne crkvene vlasti;
  5. neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 Sazivanje sjednica
 
Članak 21.
 
Sjednice tijela BK BiH Tajništvu najavljuje predsjednik ili tajnik po ovlasti predsjednika, barem mjesec dana prije održavanja sjednice. Najava mora sadržavati točan datum prethodno utvrđen s Tajništvom te dnevni red. Poziv članovima određenog tijela BK BiH šalje generalni tajnik. Za tako sazvane sjednice Tajništvo je dužno osigurati prostor, putne troškove i prehranu a laicima se dodaje naknada.
Sjednice se uobičajeno održavaju u Sarajevu u sjedištu BK BiH. Sjednica se također može sazvati na zahtjev Stalnoga vijeća ili većine članova dotičnoga tijela BK BiH, uz navedenu proceduru.
Poziv na sjednicu mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom.
Predsjednici tijela BK BiH, uz prethodno odobrenje Sabora ili Stalnoga vijeća, mogu sazivati sjednice na kojima ne sudjeluju članovi tijela BK BiH kojima oni predsjedaju. Za te će sjednice Tajništvo osigurati prostor i prehranu a putne troškove snosi ustanova koju oni predstavljaju. Način sazivanja ostaje isti kao i za sjednice tijela BK BiH.
 
Predsjedanje sjednicama
 
Članak 22.
 
Sjednicama tijela BK BiH predsjeda predsjednik odnosnoga tijela ili, u njegovoj odsutnosti, njegov ovlaštenik.
 
Zapisnik sjednica
 
Članak 23.
 
Tajnik tijela BK BiH sastavlja zapisnik, najkasnije u roku petnaest dana nakon održane sjednice, dostavlja ga na uvid i odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu. Tajništvo šalje zapisnik svim članovima BK BiH kao i članovima odnosnoga tijela BK BiH.
Kraću obavijest za javnost o sjednici tijela BK BiH sastavljaju predsjednik i tajnik te preko Tajništva dostavljaju Katoličkoj tiskovnoj agenciji BK BiH. Pojedinosti o tijeku sjednice i radu svoga tijela članovi ne smiju iznositi u javnost osim ako za to imaju izričito odobrenje predsjednika svoga tijela.
 
Plan rada
 
Članak 24.
 
Predsjednici tijela BK BiH na jesenskom Saboru predstavljaju plan rada za iduću godinu koji odobrava Sabor.
Tom prigodom odobravaju se i sredstva potrebna za realizaciju odobrenih planova.
 
Suradnja s uredima Tajništva
 
Članak 25.
 
Predsjednik tijela BK BiH može se obratiti Tajništvu za pomoć u pripremi sjednica, za izradu dokumenata i za druge pomoći iz područja njihove mjerodavnosti.
 
Stručnjaci
 
Članak 26.
 
Tijela BK BiH mogu zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci koji nisu članovi tijela mogu sudjelovati na sjednicama tijela na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Zajedničke sjednice
 
Članak 27.
 
Zajedničke sjednice dva ili više tijela BK BiH mogu se sazvati kada se to pokaže prikladnim za koordinaciju srodnih pitanja.
Zajedničke sjednice više tijela BK BiH saziva generalni tajnik u dogovoru s njihovim predsjednicima.
Generalni tajnik je redovito nazočan na zajedničkim sjednicama tijela BK BiH ali nije član tijela i nema pravo glasa pri donošenju zaključaka.
 
 Odobrenje zaključaka
 
Članak 28.
 
Prijedlozi i zaključci tijela BK BiH dostavljaju se, preko Tajništva, Stalnom vijeću koje ih, u okviru svojih ovlasti, odobrava ili šalje na Sabor BK BiH.
 
Arhivska građa
 
Članak 29.
 
Arhivsku građu tijela BK BiH prikuplja tajnik i čuva predsjednik odnosnoga tijela. Nakon završetka mandata građu predaje u arhiv BK BiH.
Novi predsjednik tijela BK BiH može uvijek u Tajništvu konzultirati arhivsku građu iz prethodnih mandata.
 
Članak 30.
 
Uredbu za Tajništvo i ustanove BK BiH potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupila na snagu.

 

PREPORUCI