Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
08.04.2010

Ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

 

- želeći na trajan i prikladan način urediti dušobrižničku skrb za vjernike katolike, pripadnike   Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,
 dogovorili su se o sljedećem:
 
Članak 1.
1. Sveta Stolica će u Bosni i Hercegovini osnovati Vojni ordinarijat za dušobrižništvo katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2. Vojni ordinarijat, koji se prema Apostolskoj konstituciji “Spirituali militum curae” u kanonskome pravu izjednačuje s biskupijom, imati će na čelu biskupa, vojnoga ordinarija. On će imati sva prava i dužnosti kao i dijecezanski biskup.
3. Vojni ordinarij moći će istodobno obnašati i službu dijecezanskoga biskupa.
4. Vlast upravljanja (jurisdikcija) vojnoga ordinarija je osobna, redovita i vlastita, ali skupna s vlašću mjesnoga ordinarija.
5. Vojni ordinarij, po pravu, član je Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.
 
Članak 2.
Vojnoga ordinarija slobodno će imenovati Vrhovni svećenik, prethodno o tome izvijestivši Vijeće ministara Bosne i Hercegovine .
 
Članak 3.
Vojni ordinarijat je sastavni dio vjerske službe koja je uključena u strukturu Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u okviru ostvarivanja vjerskih sloboda koje Bosna i Hercegovina garantira vjernicima svih religija.
 
Članak 4.
Vojnom će ordinariju, prema kanonskim odredbama, pomagati generalni vikar kojega će sam odabrati, i vojni kapelani.
 
Članak 5.
1. Prezbiterij Vojnoga ordinarijata sačinjavati će dijecezanski i redovnički svećenici, određeni za dušobrižništvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, uz prethodno dopuštenje vlastitoga dijecezanskog biskupa, odnosno redovničkoga poglavara.
2. Članovi svjetovnoga klera moći će biti inkardinirani u Vojni ordinarijat, prema propisima kanonskoga prava.
3. Svećenici koji su za stalno određeni za dušobrižništvo Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako da im to bude glavna služba, nazivati će se kapelanima Vojnoga ordinarijata; imati će kanonska prava i dužnosti kao i župnici ili župni vikari.
4. Vojni ordinarij, po potrebi i u dogovoru s mjerodavnim biskupom ili redovničkim poglavarom, moći će tražiti svećenike i redovnike za povremenu ili vremenski ograničenu službu u Vojnome ordinarijatu.
 
Članak 6.
Prema odredbama kanonskoga prava, pod jurisdikciju Vojnoga ordinarijata potpadaju:
a) vojnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te druge osobe stalno uposlene u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ;
b) članovi njihovih obitelji, to jest bračni drugovi i njihova djeca, pa i ona koja su punoljetna, ako žive s roditeljima u istom domu, kao i njihova rodbina i ostale osobe koje s njima dijele isto prebivalište;
c) kadeti vojnih škola, kao i oni koji obnašaju službu u vojnim ustanovama;
d) svi vjernici, muškarci i žene, pa bili i članovi neke redovničke ustanove, koji stalno obnašaju službu koju im je povjerio vojni ordinarij ili im je za nju dao svoju suglasnost.

Članak 7.
1. Svi djelatnici Vojnoga ordinarijata, kao stalni kapelani ili svećenici koji su na ispomoći, zadržavajući stanje vlastito svom staležu, u pastoralnome radu uklopiti će se u vojnu sredinu i služiti će se postojećim ustrojem Oružanih snaga Bosne i Hercegovine .
2. Kapelani i svi djelatnici Vojnoga ordinarijata obnašati će svoju službu, poštujući pravila vojnih organa, prema odredbama kanonskoga prava i sukladno odredbama vojnoga ordinarija.
3. Ako bi član klera Vojnoga ordinarijata morao biti podvrgnut stegovnim mjerama vojne naravi, nadležni zapovjednik, poštujući pravila vojne službe, poduzeti će predviđene korake, uz konzultaciju sa vojnim ordinarijem; Vojni ordinarij izvijestiti će nadležnoga vojnoga zapovjednika o možebitnim kanonskim kaznenim mjerama koje je poduzeo u određenim slučajevima.
 
Članak 8.
Vojni ordinarij slobodno će komunicirati s kapelanima i s drugim djelatnicima u dušobrižništvu Vojnoga ordinarijata, slati će im pogodne upute o dušobrižničkoj službi i od njih će tražiti povremena izvješća o obnašanju njihove službe.

Članak 9.
Vojni ordinarijat svoje će sjedište imati u Sarajevu.
 
Članak 10.
1. Ministarstvo obrane brinuti će se za materijalno uzdržavanje osoblja Vojnoga ordinarijata.
2. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine osigurati će materijalne uvjete potrebne za djelovanje Vojnoga ordinarijata, prije svega dolično sjedište vojnoga ordinarija i njegove kurije, te prikladna mjesta za bogoštovlje.

Članak 11.
1. Naknadnim sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje će zastupati nadležna ministarstva, i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, prirediti će se pravilnik s razrađenim pojedinostima o djelovanju Vojnoga ordinarijata.
 
2. Do sklapanja toga sporazuma, ostaje na snazi “Sporazum o uspostavi, ustrojstvu i načinu djelovanja katoličkog dušobrižništva kao sastavnoga dijela jedinstvene vjerske službe u Ministarstvu obrane i u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine”, broj 06-02-3-1905-13/07 od 11. rujna 2007. godine, u svemu što nije u suprotnosti sa ovim ugovorom.

Članak 12.
Ako bi se pojavila kakva dvojba u tumačenju ili provedbi ovoga ugovora, dvije će visoke ugovorne strane uzajamnim dogovorom tražiti pravedno rješenje.

Članak 13.
1. Ovaj će Ugovor biti ratificiran prema pravnim propisima obiju visokih ugovornih strana i stupiti će na snagu u trenutku razmjene ratifikacijskih instrumenata.
 
2. U slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj ugovor, započeti će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima.
 
Potpisano u Sarajevu, dana 08. travnja 2010. godine, u dva izvorna i jednako vjerodostojna primjerka na bosanskome, hrvatskome, srpskome i talijanskome jeziku.
 
 
ZA SVETU STOLICU
 
ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Apostolski nuncij
 
Ministar obrane
Nadbiskup Alessandro D'Errico
 
dr. Selmo Cikotić

 

PREPORUČI