Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Sarajevo - 03.10.2006

Dodatni protokol na Temeljni ugovor između Svete Stolice i BiH

ADDITIONAL PROTOCOL
to the Basic Agreement between
the Holy See and Bosnia and Herzegovina
 
The Holy See and Bosnia and Herzegovina, desiring to avoid all difficulties of interpretation of the Basic Agreement signed on 19th April 2006 in Sarajevo and to ensure the precise application of Art. 10 § 3 of the same Basic Agreement, declare:
 
1.     The restitution of immoveable or nationalized goods seized without adequate compensation, including the term of their restitution, will be implemented in conformity with the law that shall regulate the matter of restitution in Bosnia and Herzegovina.
2.     For the identification of immoveable goods to be transferred to ecclesiastical ownership or to be adequately compensated, a Mixed Commission will be established, composed of representatives of the two parties.
3.     In conformity with Art. 18 of the Basic Agreement, matters that require new or additional solutions will be addressed by common accord through the Mixed Commission, which will submit its proposals for the approval of the respective authorities.
 
This Additional Protocol forms an integral part of the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina and shall be ratified together with the same Basic Agreement.
The present Protocol, drawn up in English, will be signed in duplicate, and will take effect together with the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina.
 
Signed in Sarajevo, on the twenty-ninth of September, 2006.
 
For the Holy See                   For Bosnia and Herzegovina
Alessandro D'Errico                              Ivo Miro Jović
DODATNI PROTOKOL NA TEMELJNI UGOVOR IZMEĐU SVETE STOLICE I BOSNE I HERCEGOVINE[1]
 
Sveta Stolica i Bosna i Hercegovina, želeći izbjeći svaku poteškoću glede tumačenja Temeljnoga Ugovora potpisanoga 19. travnja 2006. godine u Sarajevu te osigurati točnu primjenu Čl. 10 § 3 istoga Temeljnog Ugovora, izjavljuju:
 
1.     Restitucija nekretnina ili nacionaliziranih dobara uzetih bez odgovarajuće naknade, uključujući rok njihove restitucije, bit će provedena u skladu sa zakonom kojim će se urediti materija restitucije u Bosni i Hercegovini.
 
2.     Radi utvrđivanja nepokretnih dobara koja treba prenijeti u crkveno vlasništvo ili srazmjerno nadoknaditi bit će ustanovljeno Mješovito Povjerenstvo, sastavljeno od predstavnika dviju strana.
3.     U skladu s Čl. 18 Temeljnog Ugovora, materije koje zahtijevaju nova ili dodatna rješenja, razmatrat će se zajedničkim dogovorom posredstvom Mješovitoga Povjerenstva, koje će svoje prijedloge podastrijeti odnosnim vlastima na odobrenje.
 
Ovaj Dodatni Protokol je sastavni dio Temeljnog Ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine i bit će ratificiran zajedno s istim Temeljnim Ugovorom.
Ovaj Protokol, sastavljen na Engleskom, bit će potpisan u dva primjerka i stupit će na snagu zajedno s Temeljnim Ugovorom između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine.
 
Potpisano u Sarajevu, na dvadesetdevetoga rujna, 2006.
 
 Za Svetu Stolicu                            Za Bosnu i Hercegovinu
Alessandro D'Errico                                    Ivo Miro Jović[1] "Dodatni protokol na Temeljni ugovor između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine" potpisan je na engleskom jeziku, pa je to njegov službeni tekst, a ovaj prijevod na hrvatski je priredio je Tomo Vukšić i ovdje je donesen samo zato da bi se i oni, koji ne znaju engleski, mogli upoznati s njegovim sadržajem.
PREPORUČI