Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
13.07.2007

Pravilnik dekanske službe

PRAVILNIK DEKANSKE SLUŽBE

Budući da ZKP u kan. 555, §1 pretpo­stavlja propise krajevnog prava o službi deka­na koji su u životu naše krajevne Crkve imali posebne ovlasti, donosimo ovaj pravilnik, ko­jim se u svome radu ravnaju ne samo dekani nego i svi drugi pastoralni djelatnici na podru­čju BK Bosne i Hercegovine.

Čl. 1.
Svakog dekana imenuje mjesni ordina­rij, pošto prethodno sasluša mišljenje prezbite- rija dotičnog dekanata (kan. 553, § 2).

Čl. 2.
Dekanska služba traje pet godina (usp. kan, 554, § 2), a traje i po isteku tog vremena, dok Ordinarij ne odredi drugačije.

Čl. 3.
U slučaju upražnjene ili zapriječene stolice, služba dekana traje sve dok novi Ordi­narij ne odredi drugačije.

Čl. 4.
Dekan je pastoralac, a uzima se između svećenika dotične dekanije. On treba ostalim svećenicima i drugim pastoralnim djelatnicima svog dekanata prednjačiti u revnosti i savjes­nosti ispunjavanja svećeničke službe (usp. CD 30 i 31).

Čl. 5.
Prvotna je dužnost dekana okupljati svećenike u dekanatu i poticati ih na bolji pa­storalni rad. U tu svrhu će on i mimo odredbi Ordinarija:
a) organizirati sastanke i razgovore kako svećenika tako i ostalih djelatnika te odgovornijih vjernika laika;
b) pokretati nove pastoralne inicijative;
c) bdjeti da se na području dekanije ne šire sekte, nemoral i vjerska nezainte­resiranost.

Čl. 6.
Dekan će se brinuti da svećenici dekanata obavljaju godišnje duhovne vježbe, da pohađaju svećeničke i katehetske tečajeve, da koriste prilike za permanentno obrazovanje, a mladi svećenici da pristupe jurisdikcijskim i trijenalnim ispitima (usp. kan. 555).

Čl. 7.
Ako na području dekanije postoji kuća redovničke zajednice, dekan će, u dogovoru s nadležnim župnikom, učiniti sve da se redo­vnici i redovnice uključe u pastoralno djelo­vanje dekanata (usp. kann. 676, § 3; 678, § 1; 680; 683 § 1).

Čl. 8.
Dekan će voditi brigu da redovnice koje djeluju na području dekanata budu pasto­ralno uposlene, ali i da im ne manjka nikakva duhovna pomoć (usp. kan 675).

Čl. 9.
Dužnost je dekana da dva puta godi­šnje okupi prezbiterij dekanije na koronu (usp. kann. 279 i 555, § 2).
a)   Za proljetnu koronu dekanima će iz Ordinarijata početkom godine biti dostavljene teme za obradu i raspravu. Starijim svećenicima će povjeriti da o njima izrade referat, a mladima koreferat.
b)   Za jesensku koronu neka dekan sam odredi teme i dnevni red, uvažavajući ono što predlažu sami svećenici i što je na terenu najaktualnije.

Čl. 10.
Zapisnici i jedne i druge korone, zaje­dno s referatom i koreferatom neka se dostave Ordinarijatu.

Čl. 11.
Vrlo je poželjno da se prije korone ili u koji drugi prikladan sat održi koncelebrirana misa, koja neka bude najavljena vjernicima da tako i prezbiterij i vjernici kroz molitvu i zaje­dništvo duhovno rastu.

Čl. 12.
Neka se korona svaki put održava u drugoj župi dekanata, a o materijalnim troško­vima održavanja neka se dekan dogovori sa svećenicima, tako da subraća ne bi bili na teret siromašnijim župama.

Čl 13.
I jednu i drugu koronu treba sveće­nicima i Ordinarijatu pismeno najaviti barem tri tjedna unaprijed.

Čl. 14.
U važnijim potrebama, kada dekan i područni prezbiterij misle da im treba pomoć, neka se obrate Ordinarijatu, jednoj ili drugoj teologiji u Sarajevu.

Čl. 15.
Neka dekan na području dekanije posebno promiče zajedništvo vjernika, koje se očituje u euharistijskim slavljima i drugim pri­godama.
Neka osobno ide na sve patrone župa u dekaniji, a potiče i sve župnike da to čine zaje­dno sa svojim pukom, kako bi i svim vjerni­cima bili na duhovnoj usluzi što se tiče sv. Mise i sakramenta Pomirenja.

Čl. 16.
U vrijeme Došašća i Korizme dekan organizira zajedničko ispovijedanje po župama dekanije, na koje poziva i sve župnike.
Vjernike treba prije početka ispovijedi kroz pokorničko bogoslužje dostojno pripravit (kan. 962, § 2), o čemu neka dekan vodi brižno računa.
Neka takvo ispovijedanje bude dosto­janstveno, a vjernicima se pruži dovoljno pa­žnje i mogućnosti da se dobro ispovjede (kan. 528, § 2.).

Čl. 17.
Dekan svake godine kanonski pohađa župe (obavlja vizitaciju - usp. kan. 555, § 4), a svoj pohod župnicima blagovremeno naja­vljuje.
Prilikom pohoda ispunjava od Ordina­rijata propisane obrasce u tri primjerka: origi­nal dostavlja Ordinarijatu; po jednu kopiju ostavlja dekanskom, i župnom uredu dotične župe.
Župnici dekanima za službene pohode iz župne blagajne plaćaju propisanu taksu (usp. dijecezanski taksovnik).

Čl. 18.
Prilikom pregleda imovinskog poslo­vanja župe te inventara kuće i crkve kao i pregleda spisa o župnim nekretninama obve­zatna je i prisutnost članova ŽEV-a (usp. kan 537), koji također sve ove spise supotpisuju.

Čl. 19.
Župnik, ako to procijeni korisnim za župu, neka na nedjeljnim sv. Misama oglasi vjernicima kanonski pohod dekana i pruži im mogućnost da s dekanom razgovaraju.
Neka dekan sasluša prijedloge, teškoće ili pohvale župljana. Ako ima sporova, neka posreduje i djeluje pomirljivo, vodeći dužnu pažnju o subratu svećeniku.

Čl. 20.
One godine kada arhiđakon ili drugi delegat u ime Ordinarijata pohađa župu (usp. kan. 396), izostaje pohod dekana.

Čl. 21.
Dekanovu župu kanonski pohađa arhi- đakon, ili drugi predstavnik Ordinarijata.

Čl. 22.
Ako je koji svećenik u dekaniji bolestan, ili se našao u nekoj drugoj nevolji duhovnoj ili materijalnoj, dužnost je dekana da mu prvi priteče u pomoć i da o tome izvjesti Mjesnog ordinarija (usp. kan. 555, § 2. br. 2)

Čl. 23.
Kad umre župnik, ili je na neki drugi način spriječen u obavljanju župničke službe, dužnost je dekana da odmah preuzme brigu o župi, župnim knjigama i dobrima, (kan. 555. § 3), te o tome odmah obavijesti Ordinarijat.

Čl. 24.
Kod premještanja župnika Ordinarij će pitati za mišljenje dekana (kan. 524).

Čl. 25.
Premještaj bilo župnika bilo župnog vikara na području dekanije Ordinarijat će javiti dekanu.

Čl. 26.
Ako Ordinarij ovlasti dekana da obavi primopredaju župe (usp. kan. 527, § 2.), neka to obavi prema kanonskim propisima i odre­dbama Ordinarijata.

Čl. 27.
Kod primopredaje neka temeljito sa bivšim i novim župnikom pregleda župne knjige i sva trojica ih potpišu. Neka se prilikom primopredaje poštiva propis čl. 18 ovog pravilnika.

Čl. 28.
Kod liturgijskog uvođenja novoga žu­pnika u posjed župe dužnost je dekana primiti njegovu Ispovijest vjere (kan. 833, § 6) i njegovu prisegu o vjernom upravljanju crkve­nim dobrima (kan. 1283, br. 2). Za tu zgodu služi se od Ordinarijata propisanim obredni­kom (vidi: Vrhbosna br. 2/1990, str. 11-13.

Čl. 29.
Uvođenje župnika u posjed župe neka se obavi pod pučkom sv. Misom pod kojom dekan novog župnika predstavlja župi i zahva­ljuje se prethodnom za sve dobro što je u župi učinio.

Čl. 30.
O primopredaji i pregledu stanja u župi dekan treba sačiniti opširan zapisnik, kojeg oba župnika potpisuju, a dekan ga dostavlja Ordinarijatu. Dekan će i o uvođenju novog župnika u posjed župe napisati kraći izvještaj, potpisati ga s novim župnikom i dostaviti Ordinarijatu.

Čl. 31.
Ako se na prostoru dekanata dogodi ili događa bilo što neuobičajeno, a odnosi se na vjeru ili moral vjernika, dekan je dužan inte­rvenirati i odmah o tome obavijestiti Ordina­rijat.

Čl. 32.
Za sva pitanja i teškoće koje dekan ne može riješiti sam niti sa svećenicima dekanata, neka zamoli pomoć Ordinarija.

Čl. 33.
Iz opravdanih, posebno zdravstvenih, razloga dekan može u pismenom obliku zahvaliti se na službi, ali je dužan službu obavljati dok ne bude pismeno obaviješten o prihvaćanju zahvale.

Čl. 34.
Ordinarij može iz važna i opravdana razloga, saslušavši vijeće konzultora, smijeniti dekana sa službe (kan. 554, § 2). priopćujući mu u pismenom obliku razloge i vrijeme prestanka službe.

Čl. 35.
Ovaj pravilnik stupa na snagu njegovim objavljivanjem u "Vrhbosni".

 

Kardinal Vinko Puljić
nadbiskup vrhbosanski i
predsjednik BK BiH

PREPORUČI