Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

Pravilnik o radu i ustroju povjerenstva Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Osnivanje

Članak 1

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba osnovala je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, na 87. redovitom zasjedanju održanome 13. i 14. srpnja 2023. u Banjoj Luci, sukladno članku 19. Statuta BK BiH.

Svrha

Članak 2

Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba (dalje: Povjerenstvo) jest specijalizirano tijelo koje omogućuje i provodi djelatnost zaštite maloljetnika i ranjivih osoba u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) te djeluje kao kvalificirana podrška ustanovama posvećenog života i družbama apostolskog života koje djeluju na području mjerodavnosti BK BiH, kao i udrugama i drugim crkvenim pravnim osobama te crkvenim pokretima i stvarnostima na njezinu području.

Zadaci

Članak 3

Zadaća je Povjerenstva, u suradnji s drugim tijelima BK BiH:

1° Savjetovati i podržavati promicanje zaštite maloljetnika i ranjivih osoba kako od strane BK BiH, tako i od strane pojedinačnog biskupa, mjerodavnih poglavara ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života, kao i onih koji zastupaju crkvene pravne osobe djelujući u njihovo ime, te onih koji su po pravu ili po naravi stvari zastupnici ili voditelji određenog crkvenog pokreta ili stvarnosti;

2° Promicati i pratiti djelatnost Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, te biskupijskih povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

3° Proučavati i predlagati sadržaje koji podižu razinu svijesti, znanja i odgovornosti o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba, zatim programe obrazovanja o mjerama i učinkovitim oblicima te zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, te općenito sadržaje koji promiču jačanje kulture zaštite maloljetnika i ranjivih osoba unutar crkvenih zajednica, doprinose rastu ozračja sigurnosti crkvenih mjesta koja posjećuju maloljetnici i ranjive osobe, te podizanje svijesti svih pastoralnih djelatnika i sprječavanje bilo kakvog oblika zlostavljanja.

4° Pružati informacije, praktične upute, mjere za postupanje i sve ostalo što je potrebno za ostvarenje svrhe iz čl. 2. ovoga Pravilnika.

5° Predlagati prikladne oblike preventivnih mjera u svrhu pomoći roditeljima i skrbnicima maloljetnika i ranjivih osoba, kao i pastoralnim djelatnicima, klericima ili laicima, kako bi mogli raspoznati znakove zlostavljanja i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite.

6° Pripremiti posebne odgojne programe koji bi se provodili u sjemeništima i kućama odgoja s posebnim naglaskom na one koji se spremaju za primanje svetih redova, uključujući i njihovu trajnu formaciju.

Ustroj

Članak 4

Povjerenstvo čine: predsjednik, tajnik, članovi po samom pravu, imenovani članovi.

Predsjednik

Članak 5

§ 1. Predsjednika Povjerenstva imenuje BK BiH iz reda članova BK BiH.

§ 2. Služba predsjednika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

§ 3. Predsjednik Povjerenstva saziva i predsjeda sjednicama Povjerenstva te potvrđuje dnevni red.

§ 4. Predsjednik Povjerenstva dostavlja BK BiH godišnje izvješće o stanju, provedenim aktivnostima Povjerenstva, kao i o svim ostalim pitanjima koja se odnose na područje zaštite maloljetnika i ranjivih osoba.

Tajnik

Članak 6

§ 1. BK BiH imenuje tajnika Povjerenstva.

§ 2. Služba tajnika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

§ 3. Tajnik može biti svećenik, član ustanove posvećenog života ili laik, a u svakom slučaju osoba koja je spremna na predano i stručno djelovanje u svrhu obavljanja djelatnosti iz članka 2. ovoga Pravilnika.

§ 4. Tajnik provodi i usklađuje djelatnost Povjerenstva, brine se o odnosu i suradnji s tijelima BK BiH, te po potrebi predsjeda sjednicama Povjerenstva u svojstvu zamjenika predsjednika Povjerenstva.

Članovi

Članak 7

§ 1. Voditelj Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba član je Povjerenstva po samom pravu.

§ 2. BK BiH kao članove Povjerenstva imenuje predloženog:

1° predstavnika Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine;

2° predstavnika Vijeća za obitelj BK BiH;

3° predstavnika Vijeća za laike BK BiH;

4° osobe koje svojim stručnim znanjima mogu pridonijeti podizanju kvalitete zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, s posebnim naglaskom na stručnjake laike iz područja civilnog (osobito obiteljskog i kaznenog) prava, psihološke i medicinske zaštite djece i ranjivih osoba, te komunikacijskih znanosti.

§ 3. Mandat članova Povjerenstva traje pet godina, uz mogućnost obnove.

Način rada

Članak 8

§ 1. Povjerenstvo se sastaje na plenarnom zasjedanju najmanje jedan put godišnje, ili kad god predsjednik Povjerenstva to smatra potrebnim u svrhu suočavanja sa žurnim pitanjima iz djelatnosti Povjerenstva.

§ 2. Povjerenstvo djeluje u suradnji s drugim tijelima BK BiH te u suradnji s Papinskim povjerenstvom za zaštitu maloljetnika.

§ 3. Povjerenstvo neposredno i trajno razmjenjuje podatke i pruža potrebne upute biskupijskim povjerenicima za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te Metropolijskom uredu za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

§ 4. Povjerenstvo može koristiti stručne usluge specijaliziranog Centra za zaštitu djece (Centre for Child Protection) Papinskog sveučilišta Gregoriana i drugih nacionalnih te međunarodnih tijela i institucija s priznatom stručnošću u području zaštite djece i ranjivih osoba, kao i usluge pojedinačnih stručnjaka za određena područja te zaštite.

Završne odredbe

Članak 9

§ 1. Uz Povjerenstvo ustanovljeno ovim Pravilnikom, neka se ustanove, prema vlastitim pravilima sadržanim u Smjernicama objavljenima uz ovaj Pravilnik i Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, te služba Biskupijskog povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

§ 2. Ovaj Pravilnik i Smjernice stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici BK BiH, a naknadno će biti objavljen i u službenom glasilu BK BiH.

Smjernice za osnivanje Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te imenovanje biskupijskih povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

METROPOLIJSKI URED ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA

Članak 1

Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba (dalje: Metropolijski ured) pruža potporu u pogledu zaštite maloljetnika i ranjivih osoba dijecezanskim biskupima iz metropolije, kao i mjerodavnim poglavarima i poglavaricama ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života koji djeluju na području metropolije, zatim onima koji zastupaju crkvene pravne osobe djelujući u njihovo ime na području, te onima koji su po pravu ili po naravi stvari zastupnici ili voditelji određenoga crkvenog pokreta ili stvarnosti s djelovanjem na području metropolije.

Osnivanje

Članak 2

§ 1.  Na području BK BiH osniva se metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

§ 2. Metropolijski ured u svojemu djelovanju odgovara vlastitim dijecezanskim biskupima metropolije. Vojni ordinarijat priklanja se radu biskupijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba Vrhbosanske nadbiskupije s mogućnošću priklanjanja u pojedinačnim slučajevima radu drugih ureda sufraganskih biskupija zbog blizine mjesta ili hitnosti slučaja.

Ustroj

Članak 3

Metropolijski ured ima: a) predsjednika; b) tajnika; c) biskupijske povjerenike za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba; d) predstavnika muških i predstavnicu ženskih ustanova posvećenog života s područja metropolije; e) osobe koje svojim stručnim znanjima mogu pridonijeti podizanju kvalitete zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, s posebnim naglaskom na laike s područja civilnog (posebno obiteljskog i kaznenog) prava, psihološke i medicinske zaštite djece i ranjivih osoba, te komunikacijskih znanosti.

Predsjednik

Članak 4

§ 1. Predsjednika Metropolijskog ureda, koji može biti svećenik, član ustanove posvećenog života ili laik, imenuje metropolit uz prethodnu suglasnost biskupa metropolije, vodeći se, koliko je moguće, kriterijem stručnosti predsjednika u području zaštite maloljetnika i ranjivih osoba. U istoj osobi ovu službu može vršiti biskupijski povjerenik za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba Vrhbosanske nadbiskupije.

§ 2. Služba predsjednika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

§ 3. Predsjednik Metropolijskog ureda provodi i usklađuje djelatnost ureda, saziva i predsjeda sjednicama, te prema potrebi može zatražiti stručno mišljenje Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

§ 4. Predsjednik Metropolijskog ureda dostavlja dijecezanskim biskupima metropolije godišnje izvješće o stanju, djelatnostima Metropolijskog ureda, te o mogućim novim pitanjima iz područja zaštite maloljetnika i ranjivih osoba.

Tajnik

Članak 5

§ 1. Metropolit, uz prethodnu suglasnost biskupa metropolije, imenuje tajnika Metropolijskog ureda. Služba tajnika traje pet godina, uz mogućnost obnove mandata.

§ 2. Tajnik može biti svećenik, član ustanove posvećenog života ili laik, a u svakom slučaju osoba koja je spremna na predano i stručno djelovanje radi ostvarivanja ciljeva Metropolijskog ureda.

Ostali članovi Metropolijskog ureda

Članak 6

§ 1. Metropolit, uz prethodnu suglasnost biskupa metropolije, kao članove Metropolijskog ureda imenuje jednog predstavnika muških te jednu predstavnicu ženskih ustanova posvećenog života s istog područja te stručnjake koji svojim znanjem mogu doprinijeti djelatnosti ureda.

§ 2. Mandat članovima Metropolijskog ureda imenovanima prema smjernicama iz ovog odsjeka traje pet godina.

Djelatnost

Članak 7

Dužnost je Metropolijskog ureda:

§ 1. Postupati sukladno Smjernicama BK BiH, odredbama i uputama Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te odredbama Zakonika kanonskog prava u vezi s dojavama o spolnom zlostavljanju u crkvenom okružju, ako to za sve ili pojedinačne slučajeve zatraži metropolit, odnosno mjerodavni dijecezanski biskup, ili uz suglasnost dijecezanskog biskupa mjerodavan poglavar ustanove posvećenog života ili družbe apostolskog života, odnosno oni koji zastupaju crkvene pravne osobe djelujući u njihovo ime, ili oni koji su po pravu ili po naravi stvari zastupnici ili voditelji određenoga crkvenog pokreta ili stvarnosti.

§ 2. U ovoj djelatnosti Metropolijski ured mora biti tako mjesno uspostavljen i osobno ustrojen da stvarno pogoduje mogućnosti slobodne dojave od strane moguće žrtve, odnosno njezinih zakonskih skrbnika ili trećih osoba, uključujući i mogućnost poduzimanja sljedećih mjera:

1° Uspostava mogućnosti dojave o mogućem slučaju spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe stvarno dostupnim telefonom, elektroničkom i zemaljskom poštom, s obvezom odgovora o zaprimanju dojave i njezinoj brižljivoj obradi u skladu sa Smjernicama BK BiH, te crkvenim i civilnim zakonodavstvom.

2° Određivanje djelatnosti i ustroj Metropolijskog ureda, njegova sjedišta te razradu načina dojave mogućeg slučaja spolnog zlostavljanja maloljetnika ili ranjive osobe, pri čemu se na prikladan način mora izvijestiti javnost.

3° O dojavama u povodu mogućih slučajeva povreda zaštite maloljetnika i ranjivih osoba Metropolijski ured će bez odlaganja obavijestiti mjerodavnoga dijecezanskog biskupa i biskupijskog povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, te poglavara ustanove posvećenog života ako su posrijedi njihovi članovi.

4° Mjerodavni dijecezanski biskup ili poglavar ustanove posvećenog života osobno će, ili putem biskupijskog povjerenika, pokrenuti zakonitu suradnju s nadležnim civilnim vlastima u skladu s civilnim pravnim propisima, kanonskim zakonodavstvom i Smjernicama BK BiH.

5° Pratiti i dokumentirati inicijative za suzbijanje mogućih čina zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba, te inicijative za obrazovanje o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba, kao i za mjesnu provedbu mjera propisanih u Smjernicama BK BiH, odnosno preporuka i provedbenih smjernica Povjerenstva za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

6° Pratiti pojedine biskupije, vjerske zajednice, udruge ili druga crkvena tijela u sastavljanju pojedinačnih provedbenih mjera i smjernica dobre prakse u svrhu zaštite maloljetnika.

7° U suradnji s odgojiteljima pratiti i poticati provedbu odgojnih programa u sjemeništima, bogoslovijama i kućama odgoja koje je sastavilo Povjerenstvo te o tome izvještavati biskupe metropolije.

8° Poticati, promicati i usklađivati protok informacija i osposobljavanje pastoralnih djelatnika u pitanjima zaštite maloljetnika i sprječavanja zlostavljanja.

BISKUPIJSKI POVJERENIK ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA

Imenovanje

Članak 1

§ 1. U svakoj biskupiji dijecezanski biskup imenuje biskupijskog povjerenika za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba (dalje: biskupijski povjerenik), koji može biti svećenik, član ustanove posvećenog života ili laik, a u svakom slučaju osoba koja je stručnjak u ovom području ili barem pouzdane spremnosti i predanosti glede te crkvene službe.

§ 2. Biskupijskom povjereniku za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba može se imenovanjem dijecezanskog biskupa, ili barem uz njegovo prethodno znanje, pridružiti jedan ili više stručnjaka, laika ili klerika, u obavljanju njegove dužnosti, osobito ako je biskupijskom povjereniku potrebna pomoć specijaliziranih stručnjaka za obavljanje njegove službe.

§ 3. Ime i prezime biskupijskog povjerenika, sjedište njegova ureda te predviđeni načini prijave neka budu javno objavljeni u službenim glasilima i internet stranicama pojedinih biskupija kako bi se uspostavili kanali slobodne dojave od strane moguće žrtve, odnosno njezinih zakonskih skrbnika ili trećih osoba.

Djelatnost

Članak 2

§ 1. Dužnost je biskupijskog povjerenika:

1° Usko surađivati s dijecezanskim biskupom u ispunjavanju njegovih pastoralnih odgovornosti u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba.

2° Djelovati, u zajedništvu s dijecezanskim biskupom, u svojstvu mjesnog izvršitelja Smjernica BK BiH, te u skladu sa smjernica Metropolijskog ureda, čiji je član po pravu.

3° Predlagati inicijative, također i edukacijske naravi, za podizanje svijesti u pogledu zaštite maloljetnika i ranjivih osoba kod svećenika, članova ustanove posvećenog života, djelatnika ureda i savjetodavnih tijela crkvene vlasti na razini biskupije, kao i nositelja raznih pastoralnih biskupijskih službi i ostalih djelatnika u pastoralu, evangelizaciji, odgoju i obrazovanju na području biskupije.

§ 2. Biskupijski povjerenik za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba ovlašten je primati dojave o mogućim slučajevima povreda zaštite maloljetnika i ranjivih osoba, saslušati dojavitelje i žrtve, obraditi zaprimljene dojave o tim povredama i mogućim slučajevima zlostavljanja te učiniti prvotnu procjenu o vjerodostojnosti i pouzdanosti prijave u skladu s kanonskim zakonodavstvom i mjerodavnim Smjernicama BK BiH, osobito pritom pazeći na zaštitu žrtve.

§ 3. O dojavama u povodu mogućih slučajeva povreda maloljetnika i ranjivih osoba, biskupijski povjerenik će bez odlaganja obavijestiti dijecezanskog biskupa. Dijecezanski biskup će osobno, ili putem biskupijskog povjerenika, pokrenuti zakonitu suradnju s nadležnim civilnim vlastima u skladu s civilnim i crkvenim propisima te Smjernicama BK BiH.

 

Ovaj Pravilnik i smjernice usvojila je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine na svome 87. redovitom zasjedanju, održanom u Banjoj Luci, 13. i 14. srpnja 2023.

PREPORUCI