Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Statut

BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Prot. broj:225/2015

Sarajevo, 5. studenog 2015.


Odobrenje novog Statuta Caritasa Bosne i Hercegovine

U skladu s odredbama Zakonika kanonskog prava, Temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i u skladu sa Statutom Caritasa Internationalis, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, na svom 65. redovitom zasjedanju, održanom 4. i 5. studenog 2015. u Sarajevu, odobrila je novi Statut Caritasa Bosne i Hercegovine koji stupa na snagu datumom ovog odobrenja.

Na sve djelatnike Caritasa Bosne i Hercegovine obilje Božjeg blagoslova želeći im uspješan rad u pomaganju potrebnima!


Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski
predsjednik BK BiH i Caritasa BiH


Mons. Ivo Tomašević
generalni tajnik BK BiH

 

Temeljem odredbi Zakonika kanonskog prava, Temeljnog ugovora Svete Stolice i Bosne i Hercegovine, Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini i u skladu sa Statutom Caritasa Internationalis, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, na svom 65. redovitom zasjedanju, održanom 4. i 5. studenog 2015., donosi

 

STATUT CARITASA BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.

OSNOVNE ODREDBE

1.1.            Ovim Statutom Caritasa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Caritas BiH) utvrđuje se:
a)      naziv i pravni status,
b)     osnivač,
c)      sjedište,
d)     narav i svrha,
e)      znak,
f)      članice, njihova prava i obveze,
g)     djelatnost,
h)     organizacijska struktura,
i)       financiranje,
j)       druga pitanja utvrđena zakonom.

I.             
1.1.             
1.2.            Statut Caritasa BiH je osnovni opći akt.
 
1.3.            Svi drugi pravni akti (poslovnici, pravilnici, kodeksi i slično) koji se donose radi detaljnijega pravnog uređenja odredba ovoga Statuta moraju biti u skladu sa Zakonikom kanonskoga prava, civilnim zakonima BiH i ovim Statutom.
 
 
Članak 2.
NAZIV I PRAVNI STATUS
 
II.        
2.1.       Puni naziv je: Caritas Bosne i Hercegovine.
 
2.2.       Skraćeni naziv je: Caritas BiH.
 
2.3.       Caritas BiH je pravna osoba koja djeluje na crkvenom i civilnom području.
 
2.4.       Caritas BiH je upisan u Registar za Katoličku crkvu u BiH kod Ministarstva pravde BiH pod brojem 35/05, knjiga  II.
 
2.5.       Caritas BiH punopravni je član Caritasa Internationalis i Caritasa Europe.
 
 
Članak 3.
OSNIVAČ
 
III.        
3.1.       Osnivač Caritasa BiH je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Osnivač).
 
 
Članak 4.
SJEDIŠTE
 
IV.        
4.1.       Caritas BiH ima sjedište u Sarajevu, u Ulici Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka broj 6.
 
4.2.       Osnivač svojom odlukom može promijeniti sjedište Caritasa BiH.
 
 
Članak 5.
NARAV I SVRHA
 
V.        
5.1.       Caritas BiH utemeljen je radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi u skladu sa Zakonikom kanonskoga prava i odredbama Biskupske konferencije BiH te je usklađen s pozitivnim  zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.
 
 
5.2.       Caritas BiH posvećen je jačanju zajedništva među (nad)biskupijskim Caritasima, ali i zajedništva među vjernicima u potrazi za općim dobrom, imajući u vidu osobe u potrebi koje se nalaze u središtu promišljanja i djelovanja Caritasa BiH u skladu s temeljnim načelima socijalnog nauka Katoličke crkve.
 
 
Članak 6.
ZNAK I PEČAT
 
VI.        
6.1.       Caritas BiH nosi znak Caritasa Internationalis s natpisom CARITAS BOSNE I HERCEGOVINE.
 
6.2.       Caritas BiH i njegove članice redovito prilagođuju svoj znak promjenama znaka Međunarodnoga Caritasa (Caritasa Internationalis).
 
6.3.       Znakom Caritasa u Bosni i Hercegovini mogu se služiti samo (nad)biskupijski Caritasi BiH.
 
6.4.       Caritas BiH koristi pečat i prijemni štambilj.
 
6.5.       Pečat Caritasa BiH je okruglog oblika, promjera _____ mm, a na njemu se nalazi znak Caritasa i tekst: CARITAS BOSNE I HERCEGOVINE.
 
6.6.       Broj pečata i način uporabe uredit će se posebnim aktom Upravnog vijeća.
 
6.7.       Štambilj je pravokutnog oblika i koristi se za evidentiranje dokumentacije.
 
6.8.       Uporaba i čuvanje pečata i štambilja povjerava se ravnatelju.
 
 
Članak 7.
ČLANICE CARITASA BIH
 
VII.        
7.1.       Članice Caritasa BiH su svi (nad)biskupijski Caritasi u BiH.
 
 
Članak 8.
PRAVA ČLANICA CARITASA BIH
 
Temeljna prava organizacija članica su:
a)    da Caritas BiHi njegova tijela u pravnom okviru Caritasa BiH poštuju njihovu samostalnost,
b)   da sudjeluju u planiranju zajedničkih projekata, programa i aktivnosti na razini BiH te projekata i aktivnosti koje provodi Caritas BiH,  
c)    da doprinosu strateškom razvoju Caritasa BiH,
d)   da budu podržani u svom radu,
e)    da prate i ocjenjuju aktivnosti Caritasa BiH sukladno Statutu i drugim pravilnicima.
f)    da najmanje jednom godišnje budu obaviješteni o općem poslovanju i financijskom stanju Caritasa BiH.
 
Članak 9.
OBVEZE ČLANICA CARITASA BIH
 
Temeljne obveze organizacija članica su:
a)      uskladiti svoje dokumente i dokumente svojih ustanova s dokumentima Caritasa BiH (statut, pravilnici, etički kodeks, strateški planovi i slični dokumenti od općeg značaja za djelovanje organizacije),
b)     aktivno sudjelovati u planiranju, provedbi i evaluaciji zajedničkih projekata, strateških planova i drugih aktivnosti od općeg značaja, kao i projekata koje provodi Caritas BiH, a koje Upravno vijeće prethodno odobri,
c)      poštovati nadležnost Caritasa BiH u međunarodnim aktivnostima i odnosima na nacionalnoj razini,
d)     brinuti o financiranju organizacijskog ustroja i aktivnosti Caritasa BiH u skladu s financijskim pravilnikom,
e)      podnositi Caritasu BiH izvješća za projekte koji se financiraju posredstvom Caritasa BiH.
 
 
Članak 10.
DJELATNOST CARITASA BIH
                       
U duhu solidarnosti, poštujući supsidijarnost i autonomiju svojih članica Caritas BiH obavlja sljedeće djelatnosti:
a)      koordinira planiranje, provedbu, analizu izvješća i evaluaciju programa Caritasa međubiskupijskog značaja,
b)     predstavlja i zagovara svoje članice u stvarima od međubiskupijskoga značaja pred državnim i crkvenim ustanovama u BiH i inozemstvu.
c)      prikuplja i obrađuje informacije o potrebitima te ih predstavlja javnosti i dobrotvorima,
d)     prezentira javnosti djelovanje Caritasa te promiče karitativno djelovanje, solidarnost i volontarijat,
e)      planira i provodi izobrazbu karitativnih djelatnika i volontera na svim razinama,
f)      na dobrobit svojih članica i u skladu sa standardima Caritasa Internationalis surađuje s Caritasom Internationalis, Caritasom Europa, nacionalnim Caritasima i njihovim predstavništvima u BiH te s drugim organizacijama čije djelovanje nije u suprotnosti s načelima socijalnog nauka Katoličke crkve.
g)     u suradnji sa svojim članicama i skladu sa smjernicama Upravnog vijeća, koordinira akcije pomoći nastradalima od prirodnih, elementarnih nepogoda i oružanih sukoba, uključujući uvoz i podjelu karitativne pomoći.
h)     sudjeluje u izradi socijalnih istraživanja i analizi javnih politika iz područja svoga djelovanja, zagovara promjene i surađuje s javnim sektorom te poduzima ostale zakonite radnje s ciljem unaprjeđenja javnog sustava i ostvarivanja općega dobra u skladu sa socijalnim naukom Katoličke crkve.
 
 
Članak 11.
ORGANIZACIJSKI USTROJ
 
Organizacijski ustroj Caritasa Bosne i Hercegovine čine:
·        predsjednik,
·        Upravno vijeće,
·        Nadzorno vijeće,
·        Središnji ured ,
·        ravnatelj,
·        zamjenik ravnatelja.
 
 
Članak 12.
PREDSJEDNIK
 
VIII.    
IX.    
X.    
XI.    
XII.    
12.1.   Predsjednik Caritasa BiH je dijecezanski biskup, član BK BiH, koji je ujedno predsjednik Upravnog vijeća.
 
12.2.   Predsjednika Caritasa BiH bira Osnivač na mandat od pet (5) godina, koji može biti ponavljan.
 
12.3.   Zadaće predsjednika Caritasa BiH su:
a)brinuti za provedbu zakonitosti kroz djelovanje Caritasa BiH,
b)sazivati i predsjedati sjednicama Upravnog vijeća Caritasa BiH,
c)predstavljati Caritas BiH na događajima od općeg značaja,
d)podnositi godišnje izvješće o djelovanju Caritasa BiH Osnivaču.
 
 
Članak 13.
UPRAVNO VIJEĆE
 
XIII.    
13.1.   Upravno vijeće po svojoj službi čine:
·        Predsjednik Caritasa BiH u svojstvu predsjednika Upravnog vijeća,
·        generalni vikari biskupija koje imaju svoje sjedište na području BiH, osim generalnog vikara biskupije iz koje je predsjednik,
·        ravnatelj Caritasa BiH,
·        ravnatelji (nad)biskupijskih Caritasa u BiH.
 
13.2.   Na sjednicama su dužni sudjelovati svi članovi Upravnog vijeća. Ako je član spriječen opravdanim razlogom, može izabrati kao svoga ovlaštenika jednoga člana Upravnog vijeća  ili poslati svoga ovlaštenika. Ovlaštenik, koji nema odlučujući glas, može ipak iznositi mišljenje ovlastitelja.
 
13.3.   Upravno Vijeće sastaje se na redovitim sjednicama najmanje dva (2) puta godišnje, a po potrebi i češće.
 
13.4.   Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Caritasa BiH.
 
13.5.   Na sjednicama Upravnog vijeća odluke se donose konsenzusom.
 
13.6.   O radu Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik se čuva u arhivi Caritasa.
 
13.7.   Zadaće Upravnog vijeća:
a)      upravlja cjelokupnim poslovanjem Caritasa BiH,
b)     odobrava: godišnji plan općeg poslovanja, godišnji plan financijskog poslovanja, standarde i procedure djelovanja, sistematizaciju radnih mjesta, strateški plan, pravilnike o poslovanju, etički kodeks i druge dokumente od općeg značaja za djelatnost Caritasa BiH,
c)      odobrava i prati provedbu projekata i programa Caritasa BiH,
d)     odobrava formiranje odjela, komisija, radnih skupina i sličnih tijela na temelju prijedloga ravnatelja
e)      daje mišljenje o godišnjem izvješću općeg poslovanja Caritasa BiH i prosljeđuje ga Osnivaču na odobrenje,
f)      predlaže ravnatelja Caritasa BiH Osnivaču,
g)     predlaže promjene Statuta i Pravilnika Caritasa BiH,
h)     brine o financiranju i definira modalitete financiranja Caritasa BiH,
i)       raspravlja o ostalim pitanjima.
 
13.8.   Ostala pitanja u vezi s djelovanjem Upravnog vijeća definiraju se Pravilnikom.
 
 
Članak 14.
NADZORNO VIJEĆE
 
XIV.    
14.1.   Nadzorno vijeće ima  najmanje tri (3) člana, a to su:
·        biskup kojega bira Osnivač na mandat od 5 godina, u svojstvu predsjednika Nadzornog vijeća,
·        dva financijska stručnjaka koja bira Osnivač, a imenuje predsjednik BK BiH.
 
14.2.   Nadzorno vijeće sastaje se najmanje jednom (1) godišnje na redovitoj sjednici koju saziva i kojom predsjeda predsjednik Nadzornog vijeća.
 
14.3.   Na sjednicama Nadzornog vijeća odluke se donose konsenzusom.
 
14.4.   O radu Nadzornog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik se čuva u arhivi Caritasa.
 
14.5.   Zadaće Nadzornog vijeća:
a)      nadzire financijsko poslovanje Caritasa BiH i daje mišljenje o financijskim pitanjima,
b)     obavlja pregled računa središnjeg ureda Caritasa BiH.
c)      daje mišljenje o godišnjem izvješću financijskog poslovanja Caritasa BiH i prosljeđuje ga Osnivaču na odobrenje,
d)     imenuje internog revizora i odobrava vanjskog revizora.
 
14.6.   Ostala pitanja u vezi s djelovanjem Nadzornog vijeća definiraju se Pravilnikom.
 
 
Članak 15.
SREDIŠNJI URED
 
XV.    
15.1.   Središnji ured Caritasa BiH je organizacijski dio Caritasa kojim rukovodi ravnatelj. Uposlenici i volonteri središnjeg ureda izvršavaju zadatke koje im dodijeli ravnatelj.
 
15.2.   Caritas BiH može formirati odjele, komisije, radne skupine i slična tijela sastavljena od uposlenika Središnjeg ureda, predstavnika članica i vanjskih suradnika, za planiranje i provođenje zajedničkih programa.
 
15.3.   Odluku o formiranju tijela i imenovanje članova iz prethodnog stava donosi Upravno vijeće na temelju prijedloga ravnatelja Caritasa.
 
 
Članak 16.
RAVNATELJ
 
XVI.    
16.1.   Ravnatelja Caritasa BiH predlaže Upravno vijeće, a imenuje predsjednik BKBiH.
 
16.2.   Mandat ravnatelja traje pet (5) godina i može biti ponavljan.
 
16.3.   Ravnatelj je pravni zastupnik Caritasa BiH.
 
16.4.   Osnivač može donijeti odluku kojem se ravnatelju ograničavaju ovlaštenja. Odlukom se točno određuju prava, obveze i ograničenja ovlaštenja.
 
16.5.   Zadaće ravnatelja Caritasa BiH su:
a)    zastupati Caritas BiH pred crkvenim i civilnim ustanovama u BiH i inozemstvu,
b)    koordinirati djelovanje članica Caritasa BiH u stvarima od međubiskupijskoga značaja,
c)    pratiti djelovanje drugih karitativnih organizacija u BiH,
d)   sudjelovati na sjednicama Upravnog vijeća,
e)    izvršavati odluke Upravnog vijeća te ih informirati o poslovanju Središnjeg ureda,
f)     organizirati i voditi poslovanje Središnjeg ureda sukladno odredbama ovoga Statuta i zakonskim propisima,
g)    podnositi Upravnom vijeću na odobravanje: godišnji plan općeg poslovanja, godišnji plan financijskog poslovanja, godišnje izvješće općeg i financijskog poslovanja, standarde i procedure djelovanja, sistematizaciju radnih mjesta, statut i njegove izmjene i dopune, strateški plan, pravilnike o poslovanju, etički kodeks  i druge dokumente od općeg značaja za djelatnost Caritasa BiH,
h)    donositi pojedinačne akte vezane za redovito poslovanje u skladu s nadležnostima,
i)      donositi odluke o prijemu i otpuštanju djelatnika uz pribavljenu suglasnog Upravnog vijeća,
j)      starati se i odgovarati za zakonitost rada Caritasa BiH,
k)    predlagati Upravnom vijeću projekte i programe na dobrobit osoba u potrebi,
l)      obavljati druge poslove koji su mu Zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost za nesmetano odvijanje poslovanja Caritasa.
 
 
Članak 17.
ZAMJENIK RAVNATELJA
 
XVII.    
17.1.   Zamjenika ravnatelja Caritasa BiH predlaže Upravno vijeće, a imenuje predsjednik BKBiH.
 
17.2.   Mandat zamjeniku ravnatelja traje pet (5) godina i može biti ponavljan.
 
17.3.   Zamjenik ravnatelja pomaže ravnatelju u radu i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti.
 
 
 
Članak 18.
PRESTANAK SLUŽBE
 
Službe članova i predsjednika Upravnog vijeća, Nadzornog vijeća, ravnatelja i zamjenika ravnatelja Caritasa BiH prestaju:
a)istekom mandata,
b)pismenom ostavkom,
c)pismenom odlukom Osnivača,
d)prestankom službe.
 
 
Članak 19.
FINANCIRANJE
 
XVIII.    
XIX.    
19.1.   Caritas BiH stječe sredstva za poslovanje:
a)godišnjim doprinosom članica u visini koju odredi Upravno vijeće,
b)kroz vlastite projekte i programe,
c)iz proračuna koje koordinira u ime svojih članica,
d)iz proračuna projekta koje realiziraju (nad)biskupijski Caritasi, a za koje je Caritas BiH posredovao,
e)darovima fizičkih i pravnih osoba u BiH i u inozemstvu,
f) redovitim i izvanrednim prikupljanjima
g)zakladama,
h)drugim zakonitim potporama.
 
19.2.   U smislu kan. 126 § 3 Zakonika kanonskog prava, darovi primljeni u određenu namjenu mogu se upotrebljavati samo u tu svrhu.
 
19.3.   Darovi dani in solidum Caritasu BiH raspoređuju se prema odluci Upravnog vijeća Caritasa BiH.
 
19.4.   Sve ostale odredbe definiraju se Pravilnikom o financijskom poslovanju Caritasa BiH.
 
 
Članak 20.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
XX.    
20.1.   Caritas BiH može raspustiti samo Osnivač. Upravno vijeće može predložiti Osnivaču raspuštanje Caritasa BiH. Prije raspuštanja Caritasa BiH Osnivač treba zatražiti mišljenje Papinskog vijeća Cor Unum.
 
20.2.   U slučaju raspuštanja, njegova vremenita dobra prenose se na Osnivača.
 
20.3.   Izmjene i dopune Statuta predlaže Upravno vijeće, a usvaja Osnivač.
 
20.4.   Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja od strane Biskupske konferencije BiH.
 
PREPORUCI