Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
04.05.2015

Osnovne smjernice Biskupske konferencije BiH za postupanje u slučajevima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane klerika, redovnika i laika koji vrše neku crkvenu službu

 

Osnovne smjernice Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za postupanje u slučajevima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane klerika, redovnika i laika koji vrše neku crkvenu službu

 

 

Uvod

U skladu s preporukama Kongregacija za nauk vjere, koja od svih Biskupskih konferencija očekuje da donesu prikladne smjernice za postupanje na vlastitom području u slučajevima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika sa strane klerika, redovnika i drugih osoba koje vrše neku crkvenu službu, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine donosi ove „Osnovne smjernice...“

Svrha ovih smjernica je pomoć partikularnim Crkvama na području BK BiH, u kojima je dijecezanski biskup odgovoran za dobro vjernika svoje biskupije, da se na najbolji i najefikasniji način suoče s eventualnim slučajevima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane crkvenih osoba i ostaloga crkvenog pomoćnog osoblja (laika koji vrše neku crkvenu službu, bilo kao zaposlenici na području biskupije bilo kao volonteri) u skladu sa Zakonikom kanonskoga prava, revidiranom verzijom motu proprija Sacramentorum sanctitatis tutela koju je odobrio Sveti Otac Benedikt XVI. 21. svibnja 2010., Okružnicom za pomoć biskupskim konferencijama u pripravi osnovnih smjernica za tretiranje slučajeva seksualnoga zlostavljanja maloljetnika sa strane klerika (Kongregacija za nauk vjere, 3. svibnja 2011.) te poštujući civilne zakone države u kojoj žive.

Biskupi Biskupske konferencije BiH se obvezuju da će učiniti sve kako bi pomogli maloljetnim žrtvama seksualnoga zlostavljanja od strane klerika, redovnika, zaposlenika, volontera i drugih ljudi koji su vršili neku crkvenu službu, bilo da se zlostavljanje dogodilo nedavno ili prije više godina. Osobe koje su pretrpjele seksualno zlostavljanje zaslužuju posebnu pažnju. Potrebno je učiniti sve da ih se zaštiti od daljnjih seksualnih zlostavljanja. Biskupi će učiniti sve što je u okviru njihovih mogućnosti da se njima i njihovim obiteljima ponudi duhovnu i stručnu pomoć i materijalnu potporu.

Isto tako biskupi će nastojati, surađujući s roditeljima, civilnim vlastima, odgojiteljima i svima ostalima na području svojih biskupija, učiniti što sigurnijim okruženje u kojemu žive maloljetnici, a osobitu će pozornost posvetiti provjeri onih koji se prijavljuju u sjemenište kao i pomoćnog osoblja koje bi vršeći svoju crkvenu službu moglo doći u doticaj s maloljetnicima.

Smjernice 

1.                  Norme De delictis gravioribus (čl. 6 § 1 br. 1) određuju da su Kongregaciji za nauk vjere pridržana kažnjiva djela protiv ćudoređa, tj. kažnjivo djelo protiv šeste Božje zapovijedi počinjeno od klerika s osobom mlađom od 18 godina. Znači, maloljetnikom se smatra osoba koja je mlađa od 18 godina, a s maloljetnikom se izjednačava i punoljetna osoba koja stalno ima nepotpunu uporabu razuma. U čl. 6 § 1 br. 2 dodano je i djelo koje obuhvaća nabavku, posjedovanje i širenje na bilo koji način i bilo kojim sredstvom, pornografskih slika koje kao objekt imaju maloljetnike do 14 godina. Pod seksualnim zlostavljanjem se podrazumijeva ne samo fizički kontakt ili direktna zloupotreba (npr. spolni odnošaj ili spolna radnja s maloljetnikom) nego također indirektne zloupotrebe (npr. bludne radnje, zadovoljavanje vlastite ili tuđe pohote, navođenje djeteta da pred njim ili drugom osobom izvršava takve radnje, podvođenje, pokazivanje pornografije maloljetnoj osobi, pokazivanje obnaženoga tijela pred maloljetnom osobom, snimanje djeteta ili maloljetne osobe za izradu fotografija, audiovizualnog materijala ili drugih predmeta pornografskoga sadržaja, ili prodaje, raspačavanja ili prikazivanja takvoga materijala, ili navođenje na sudjelovanje u pornografskoj predstavi, preuzimanje (downloading) i pohranjivanje pedofilskih sadržaja s interneta). Ovaj popis zloporaba nije potpun nego navodi samo razne primjere.

2.                  Prema osobi koja prijavi delikt seksualnoga zlostavljanja treba se odnositi s poštovanjem. U slučajevima u kojima je taj delikt povezan s nekim drugim deliktom protiv dostojanstva sakramenta Pokore prijavitelj ima pravo zahtijevati da se njegovo ime ne kaže svećeniku kojega se prijavljuje.

3.                  Dijecezanski biskup treba imenovati jednu ili više osoba koje će biti povjerenici kojima se treba obratiti u slučaju da je postojalo seksualno zlostavljanje maloljetnika od strane svećenika, đakona, redovnika i ostalog crkvenog pomoćnog osoblja (laika koji vrše neku crkvenu službu, bilo zaposlenici na području biskupije bilo volonteri). Povjerenikovo ime i adresa trebaju biti objavljeni u službenom glasilu biskupije.

4.                  Potrebno je isto tako u biskupiji imati i stručno vijeće (najmanje pet osoba) koje može savjetovati dijecezanskoga biskupa u pitanjima seksualnoga zlostavljanja maloljetnika. Ovo vijeće neka uglavnom čine laici, koji su u punom zajedništvu s Crkvom, koji nisu zaposlenici biskupije, a stručni su u psihologiji, psihijatriji, sociologiji, pravu i pitanjima seksualnog zlostavljanja maloljetnika i rada sa žrtvama zlostavljanja. Barem jedan član neka bude svećenik koji ima veliko pastoralno iskustvo. Vijeće prati razvoj problematike seksualnoga zlostavljanja izvan i unutar Crkve i upućuje na mjere koje treba poduzimati. Mandat vijeća neka bude na pet godina i može se obnavljati.

5.                  Povjerenik zaprima prijavu seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane klerika, redovnika i ostaloga crkvenog pomoćnog osoblja (laika koji vrše neku crkvenu službu, bilo zaposlenici na području biskupije bilo volonteri) i sam učini prvotnu procjenu o vjerodostojnosti i pouzdanosti prijave. Sve crkvene osobe su dužne prijaviti povjereniku činjenice i okolnosti vjerojatnoga seksualnog zlostavljanja do kojih dođu. Povjerenik odmah informira dijecezanskoga biskupa.

6.                  Kada navodna žrtva ili njezini roditelji žele govoriti o vjerojatnom slučaju seksualnoga zlostavljanja povjerenik neka dogovori razgovor. Dijecezanski biskup odlučuje tko treba u tom razgovori predstavljati biskupiju. Isto tako navodna žrtva može dovesti na razgovor osobu od povjerenja. Na početku razgovora treba upozoriti da se ovaj razgovor može prijaviti i civilnim vlastima ili da mogu neovisno o svemu otići civilnim vlastima i prijaviti navodno zlostavljanje. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti navodne žrtve kao i rezerviranosti povjerljivih informacija kad je u pitanju javnost. Neka se napravi zapisnik razgovora i neka ga potpiše navodna žrtva ili njezini roditelji, staratelji. Dijecezanskoga biskupa treba obavijestiti o rezultatu razgovora.

7.                  Predstavnik biskupije kojega odredi biskup i povjerenik neka isto tako razgovaraju i s optuženom osobom, ali pod uvjetom da ništa ne prejudiciraju kako ne bi ugrozili istragu koja je u tijeku. Prije nego se dogodi ovaj razgovor zaštita navodne žrtve treba biti zajamčena. U razgovoru treba informirati optuženu osobu o prijavi ili sumnji protiv nje da je počinila delikt i daje joj se prilika da se o svemu izjasni. Isto tako treba znati da nije dužna dati nikakav iskaz ako to ne želi. Može joj se preporučiti da se sama prijavi kod civilnih vlasti. Optužena osoba može na razgovor dovesti sa sobom nekoga od povjerenja. Neka se napravi zapisnik razgovora kojega trebaju potpisati svi prisutni. Predstavnik biskupije neka obavijesti biskupa o ishodu razgovora. Uvijek treba imati na pameti da je riječ o osobi i dužnosti zaštite osobe. Čak i kada se radi o optuženiku, neovisno o preventivnim mjerama koje treba poduzeti, pretpostavka o nevinosti treba biti zajamčena dok se drugačije ne dokaže.

8.                  Neka se provede „prethodna istraga“ kako nalaže Zakonik kanonskoga prava (kann. 1717 i 1719). Čim se jave određeni elementi koji potvrđuju da je bilo seksualnoga zlostavljanja maloljetnika, neka dijecezanski biskup informira o svemu Kongregaciju za nauk vjere. Isto tako neka odgovorni predstavnik biskupije o prikupljenim informacijama obavijesti civilne vlasti, u skladu sa zakonom. Ovo se ne čini samo u slučaju kad navodna žrtva po svojoj isključivoj želji to ne želi i ako je to u skladu sa zakonom. Ipak neka se sve prijavi civilnim sudskim vlastima ako postoji mogućnost da u isti slučaj mogu biti uključene i druge navodne žrtve i ako je delikt takav da podliježe kaznenom zakonu. Razlozi da se ništa ne prijavi civilnim sudskim vlastima trebaju biti potkrijepljeni preciznom dokumentacijom koju neka potpiše navodna žrtva. Istraga neka bude vođena tako da se uvijek poštuje princip privatnosti i dobra glasa osobe. Ako prethodna istraga ne poluči postojanje nikakvih indicija, biskup nije dužan podastrijeti rezultate prethodne istrage Kongregaciji za nauk vjere, ali je dužan donijeti odluku o zaključenju prethodne istrage. Ista Kongregacija za nauk vjere će odlučiti kako nastaviti u konkretnom slučaju.

9.                  Mjere opreza, u skladu s propisima kann. 1722 i čl. 19 motuproprija Sacramentorum sanctitatis tutela, primijenit će dijecezanski biskup protiv optužene osobe kad postoji ozbiljna sumnja ili činjenice da se dogodilo seksualno zlostavljanje maloljetnika. Već od početka istraživanja, nadležna vlast može nametnuti mjere opreza, uklanjajući optuženika od ministerija ili službe ili crkvene zadaće, nametnuti mu ili zabraniti mu boravak u nekom mjestu ili području, ili također zabraniti mu javno sudjelovanje na presvetoj Euharistiji (kan. 1722). Može mu se predložiti da potraži prikladnu liječničku pomoć i da se podvrgne psihijatrijskom vještačenju.

Ako, nakon kanonskoga kaznenog postupa ili kao rezultat priznanja klerika, jest dokazano da je optuženi klerik kriv za seksualno zlostavljanje maloljetnika, bit će primijenjena pravedna kazna prema težini zločina. Za najteže slučajeve može biti također otpuštanje iz kleričkoga staleža i nametanje života pokore i molitve. U ovom posljednjem slučaju neka mu se ne dopusti slavljenje Mise u javnosti, slavljenje sakramenata, nošenje svećeničke odjeće niti da se predstavlja kao svećenik.

Osim toga, ni u jednom slučaju klerik, koji je počinio delikt zlostavljanja maloljetnika, ne bi trebao biti premješten u drugu biskupiju radi javnoga pastoralnog djelovanja. Svaki biskup, koji bi primio takvoga klerika u svoju biskupiju da tamo stanuje, treba biti informiran o seksualnim deliktima koje je ovaj počinio u prošlosti. U svakom slučaju kad se takav klerik premješta u drugu biskupiju, neka njegov biskup informira, povjerljivim putom ali na iscrpan način, biskupa primatelja.

Prije nego se mogne neku osobu proglasiti krivom za neki delikt, potreban je kazneni postupak a optuženiku mora biti osigurano pravo na obranu. Nakon kaznenoga postupka ili nakon priznanja krivnje sa strane klerika, bit će primijenjena pravedna kazna koja može biti također otpuštanje iz kleričkoga staleža ili nametanje života u molitvi i pokori. 

 10.              Povjerenika za seksualna zlostavljanja maloljetnika u biskupiji treba obavijestiti o poduzetim disciplinskim mjerama. Isto tako dijecezanski biskup delegira jednu osobu koja treba obavijestiti navodnu žrtvu ili njezine roditelje o poduzetim disciplinskim mjerama. Žrtvi mora biti iskazana skrb, među kojima terapija i pastoralna skrb, kao i osigurano pravo same žrtve da intervenira u kanonskim procedurama kao oštećena strana i da traži nadoknadu štete od odgovornoga (kan. 1729).

Optuženik podliježe isto tako i važećem civilnom zakonu i sankcijama koje on predviđa čak ako su te sankcije drugačije od onoga što su crkvene vlasti poduzele. I prema optuženiku mora biti iskazana skrb, među kojima terapija i pastoralna skrb, i osigurana procesna prava optuženika, uključujući pravo zakonite asistencije i pravo na obranu.

11.              Treba pravovremeno i prikladno obavijestiti javnost o slučaju zlostavljanja, uvijek štiteći princip privatnosti umiješanih osoba.

12.              Neovisno o disciplinskim ili kaznenim mjerama protiv optuženoga klerika neka mu se osigura duhovna pomoć i pravedna materijalna potpora.

13.              Ako se optužba ili sumnja pokažu neutemeljenima neka se poduzmu sve potrebne mjere da se nepravedno optuženoj i osumnjičenoj osobi vrati dobar glas i rehabilitacija nepravedno optuženoga klerika.  

14.              Kad je riječ o pripadnicima redovničkih zajednica koji vrše neku pastoralnu ili drugu službu za biskupiju, mjerodavan je dijecezanski biskup neovisno o odgovornosti njihovih redovničkih poglavara. U svim drugim slučajevima, kada te osobe ne rade izravno za biskupiju, odgovorni su njihovi redovnički poglavari. Njima se toplo preporuča da obavijeste i mjesnoga biskupa o slučajevima seksualnoga zlostavljanja koji su pod njihovom odgovornošću i o poduzetim mjerama. Kada se jedan takav član premješta na područje neke druge biskupije na stanovanje neka njegov vrhovni poglavar obavijesti, uvijek povjerljivim putem, mjesnoga biskupa da je dotična osoba bila ili može biti opasna za maloljetnike.

15.              Kad je riječ o laicima koji rade u crkvenim ustanovama, vrše neku službu na području  biskupije bilo kao pomoćno osoblje ili kao volonteri a mogu biti u doticaju s maloljetnicima, neka se dobro pripazi kome se povjeravaju takve službe (u nekim se zemljama traži potvrda da nisu kažnjeno gonjeni, psihijatrijsko vještačenje ako se sumnja u neke osobe). Ako se dogodi slučaj seksualnoga zlostavljanja maloljetnika od strane ovih osoba,  treba ih odmah isključiti iz svake crkvene službe u kojoj mogu biti u doticaju s maloljetnicima. Za takve slučajeve vrijedi isti proceduralni postupak kao i kad se radi o nekom kleriku ili pripadniku redovničke zajednice. 

 16.              Kako bi se spriječili, koliko je to moguće, slučajevi seksualnoga zlostavljanja maloljetnika u Crkvi potrebna je permanentna formacija i informacija o ovoj problematici budućih klerika, redovnika i laika koji će vršiti neku crkvenu službu.

Za usmjerenje formacije klera, kako dijecezanskoga tako redovničkoga, već od sjemeništa da bi se potom nastavilo kao stalan formativni kurs, moraju se slijediti upute dokumenata opće Crkve i one iz dokumenta „Formacija svećeničkih kandidata. Ratio institutionis sacerdotalis nationalis pro Bosnia et Herzegovina“ Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kojega je odobrila Kongregacija za kler 2013. godine. 

Smjernice važe kao partikularni zakon na području Biskupske konferencije BiH i stupit će na snagu kad ih odobri Kongregacija za nauk vjere i budu objavljenje u službenom glasilu Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Linee guida della Conferenza episcopale di Bosnia ed Erzegovina per il comportamento nei casi di abuso sessuale dei minori da parte dei chierici, religiosi e laici che svolgono qualche ufficio ecclesiastico

 

 

Introduzione

In conformità alle raccomandazioni della Congregazione per la dottrina della fede, che da tutte le Conferenze episcopali attende di preparare le adatte linee guida per il comportamento sul proprio territorio nei casi di abuso sessuale dei minori da parte dei chierici, religiosi e altre persone che svolgono qualche ufficio ecclesiastico, la Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina dichiara queste “Linee guida…”.

Lo scopo di queste linee guida è l’aiuto alle Chiese particolari sul territorio della Conferenza episcopale di Bosnia ed Erzegovina, nelle quali il vescovo diocesano è responsabile per il bene dei fedeli della propria diocesi, perché si possano in modo migliore e più efficace confrontare con gli eventuali casi di abuso sessuale dei minori da parte delle persone ecclesiastiche e dell’altro personale ecclesiastico ausiliario (laici che svolgono qualche ufficio ecclesiastico, sia come impiegati sul territorio della diocesi sia come volontari) in conformità al Codice di diritto canonico, alla rivista versione di motuproprio Sacramentorum sanctitatis tutela, approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010, alla Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici (Congregazione per la dottrina della fede, il 3 maggio 2011) e rispettando le leggi civili dello stato in cui vivono.

I vescovi della Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina si obbligano di fare tutto per aiutare le vittime minori degli abusi sessuali da parte dei chierici, religiosi, impiegati, volontari e degli altri uomini che hanno svolto qualche ufficio ecclesiastico, sia l’abuso avvenuto poco tempo fa oppure molti anni fa. Le persone che hanno sofferto un abuso sessuale meritano un’attenzione speciale. Bisogna fare tutto per proteggerle dagli abusi sessuali ulteriori. I vescovi faranno tutto che è nell’ambito delle loro possibilità perché loro e alle loro famiglie sia offerto l’aiuto spirituale e professionale e un sostegno materiale.

Ugualmente, i vescovi si adopereranno, collaborando con i genitori, le autorità civili, educatori e con tutti gli altri nel territorio delle loro diocesi, per rendere quanto più sicuro l’ambiente in cui vivono i minori, e una speciale attenzione presteranno al controllo di coloro che si presentano per il seminario come pure del personale ausiliare che, svolgendo un ufficio ecclesiastico, potrebbe venire in contatto con i minori. 

  Linee guida 

1.                  Norme De delictis gravioribus (art. 6 § 1 nr. 1) decidono che alla Congregazione per la dottrina della fede siano riservati gli atti punitivi contro la morale, cioè l’atto punitivo contro il sesto comandamento di Dio commesso da un chierico con una persona minore di 18 anni. Significa, il minore si ritiene la persona minore di 18 anni, e con il minore è equiparata una persona maggiore che ha una perpetua insufficienza di uso della ragione.  Nell’art. 6 § 1 nr. 2 è aggiunto anche l’atto che comprende l’acquisizione, detenzione e divulgazione in qualunque modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche che come oggetto hanno i minori fino ai 14 anni. Sotto l’abuso sessuale non s’intende soltanto il contatto fisico o un abuso diretto (per esempio, il rapporto sessuale o un atto sessuale con il minore) ma anche gli abusi indiretti (per esempio, atti di libidine, soddisfacimento della libidine propria o altrui, istigazione del bambino di fare davanti al lui o all’altro questi atti, lenocinio, esibizione della pornografia alla persona minore, esibizione del corpo nudo davanti alla persona minore, registrazione del bambino o della persona minore per l’elaborazione delle fotografie, del materiale audiovisivo o di altri oggetti di contenuto pornografico, o vendita, distribuzione o presentazione di un materiale tale, o istigazione a una partecipazione in una presentazione pornografica, scaricamento dall’internet (downloading) e deposizione dei contenuti pornografici. Quest’elenco degli abusi non è esaustivo ma riporta soltanto diversi esempi.

2.                  La persona, che denuncia il delitto di abuso sessuale, deve essere trattata con rispetto. Nei casi, in cui il delitto è legato con qualche altro delitto contro la dignità del Sacramento della Penitenza, il denunciatore ha il diritto di richiedere a non comunicare il suo nome al sacerdote denunciato.

3.                  Il vescovo diocesano deve nominare una o più persone, che faranno da fiduciari ai quali bisogna rivolgerci nel caso se esistesse l’abuso sessuale dei minori da parte dei sacerdoti, diaconi, religiosi o altro personale ecclesiastico ausiliare (laici che svolgono qualche ufficio ecclesiastico, siano gli impiegati sul territorio della diocesi o volontari). Il nome e indirizzo del fiduciario devono essere pubblicati nel bollettino ufficiale della diocesi.

4.                  Nella diocesi bisogna avere anche il consiglio degli esperti (almeno cinque persone) che può consultare il vescovo diocesano nelle questioni di abuso sessuale dei minori. Questo consiglio sia composto principalmente dai laici, in piena comunione con la Chiesa, che non sono impiegati della curia, e sono esperti in psicologia, psichiatria, sociologia, diritto e in questioni dell’abuso sessuale dei minori e in lavoro con le vittime dell’abuso. Almeno un membro sia sacerdote con una grande esperienza pastorale. Il consiglio segue lo sviluppo della problematica degli abusi sessuali fuori e dentro la Chiesa e segnala le misure che bisogna intraprendere. Il mandato del consiglio sia di cinque anni e può essere prolungato.

5.                  Il fiduciario riceve la denuncia dell’abuso sessuale da parte del chierico, religioso e altro personale ecclesiastico ausiliare (laici che svolgono qualche ufficio ecclesiastico, sia gli impiegati sul territorio della diocesi o volontari) e lui stesso fa una valutazione preliminare sulla veridicità e fondatezza della denuncia. Tutte le persone ecclesiastiche hanno obbligo denunciare al fiduciario i fatti e circostanze, di cui vengono in possesso, del probabile abuso sessuale. Il fiduciario subito informa il vescovo diocesano.

6.                  Quando una presunta vittima o i suoi genitori desiderano parlare di un probabile caso di abuso sessuale, il fiduciario stabilisca il colloquio. Il vescovo diocesano decide chi deve in questo colloquio rappresentare la diocesi. Ugualmente, la presunta vittima può portare al colloquio una persona di fiducia. All’inizio del colloquio bisogna avvisare che questo colloquio possa essere denunciato anche alle autorità civili oppure che possano indipendentemente a tutto presentarsi alle autorità civili e denunciare il presunto abuso. Una attenzione speciale bisogna dedicare alla protezione della vittima presunta come pure alla riservatezza delle informazioni di fiducia quando si tratta di pubblicità. Sia fato il verbale del colloquio e sia firmato dalla vittima presunta oppure i suoi genitori, tutori. Il vescovo diocesano deve essere avvisato del risultato del colloquio.

7.                  Il rappresentante della diocesi, designato dal vescovo, e il fiduciario parlino ugualmente anche con la persona accusata, però sotto la condizione di non pregiudicare niente per con minacciare l’istruttoria in corso. Prima che si sia avverato questo colloquio, la protezione della presunta vittima deve essere garantita. Nel colloquio bisogna informare la persona accusata della denuncia o del dubbio contro di essa, di aver commesso il delitto e che sia l’occasione di esprimersi di tutto. Ugualmente bisogna che sappia di non aver obbligo a dare alcuna dichiarazione se non lo vuole. Si può raccomandarle di denunciarsi da sola presso le autorità civili. La persona accusata può al colloquio portare con se qualcuno di fiducia. Sia fatto il verbale del colloquio che devono firmare tutti i presenti. Il rappresentante della diocesi avvisi il vescovo sul risultato del colloquio. Sempre bisogna tener presente che si tratta di una persona e dell’obbligo di proteggere la persona. Anche quando si tratta dell’accusato, indipendentemente dalle misure precauzionali che bisogna intraprendere, il presupposto dell’innocenza deve essere garantito fino a quando non si provi altrimenti.

8.                  Sia eseguita “l’istruttoria previa” come impone Codice di diritto canonico (cann. 1717 e 1719). Appena appaiono certi elementi, che confermano l’esistenza dell’abuso sessuale dei minori, il vescovo diocesano informi la Congregazione per la dottrina della fede. Ugualmente, il responsabile rappresentante della diocesi avvisi le autorità civili, in conformità alla legge, sulle informazioni raccolte. Questo non si fa soltanto quando la presunta vittima, secondo la propria esclusiva volontà, non lo desidera e se questo è in conformità alla legge. Tuttavia tutto sia denunciato alle autorità civili giudiziarie se esiste la possibilità di coinvolgimento anche di altre presunte vittime e se il delitto è tale di essere punibile dalla legge penale. Le ragioni per non denunciare niente alle autorità civili devono essere corroborate con la documentazione precisa firmata dalla presunta vittima. L’istruttoria sia guidata in modo che sia sempre rispettato il principio della privacy e della buona fama della persona. Se l’istruttoria previa non riscopre l’esistenza di qualsiasi indizio, il vescovo non ha obbligo di presentare i risultati dell’istruttoria previa alla Congregazione per la dottrina della fede, però ha l’obbligo emanare il decreto sulla conclusione dell’istruttoria previa. La stessa Congregazione per la dottrina della fede sarà a decidere come procedere nel caso concreto.

9.                  Le misure cautelari, in conformità alle prescrizioni dei cann. 1722 e l’art. 19 del motuproprio Sacramentorum sanctitatis tutela, applicherà il vescovo diocesano contro la persona accusata quando esiste un dubbio serio o i fatti che l’abuso sessuale dei minori è avvenuto. Sin dall’inizio dell’investigazione, l’autorità competente può imporre misure cautelari, allontanando l’imputato dal ministero o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia (can. 1722). Gli si può proporre di cercare l’adeguato aiuto medico e di sottomettersi alla perizia psichiatrica.

Se, dopo un processo penale canonico o come risultato di una ammissione del chierico stesso è provato che il chierico accusato è colpevole di abuso sessuale con un minorenne, sarà applicata una giusta pena per la gravità del crimine. Per i casi più gravi, potrà essere anche la dimissione dallo stato clericale o l’imposizione di una vita di preghiera e penitenza. In quest’ultimo caso, non gli si permetta di celebrare la Messa in pubblico, di celebrare i sacramenti, di portare l’abito sacerdotale né di presentarsi quale sacerdote.

Inoltre, in nessun caso il chierico, che ha commesso il delitto di abuso di minore, dovrebbe essere trasferito in altra diocesi per un’attività pastorale pubblica. Ogni vescovo, che riceva tale chierico nella sua diocesi perché vi dimori, deve essere informato dei delitti sessuali da questo commessi in passato. In ogni caso quando tale chierico si trasferisce in altra diocesi, il suo vescovo informi, in via confidenziale ma in modo esaustivo, il vescovo ricevente.

Prima di poter dichiarare una persona colpevole di un delitto, è necessario un processo penale e all’accusato deve essere garantito il diritto di difesa. Dopo un processo penale o in seguito ad ammissione di colpevolezza da parte del chierico, sarà applicata una giusta pena la quale potrà essere anche la dimissione dallo stato clericale o all’imposizione di una vita di preghiera e penitenza.

10.              Il fiduciario per gli abusi sessuali dei minori nella diocesi deve essere avvisato sulle misure disciplinari intraprese. Ugualmente, il vescovo diocesano delega una persona che deve avvisare la presunta vittima o i suoi genitori sulle misure disciplinari intraprese. Alla vittima di abuso deve essere mostrata la cura, tra cui terapia e cura pastorale, come anche garantito il diritto della stessa vittima di intervenire nelle procedure canoniche quale parte lesa e di richiedere la riparazione dei danni al responsabile (can. 1729).

L’accusato è soggetto anche alla legge civile in vigore e alle sanzioni previste da esso, perfino anche se queste sanzioni sono diverse da quello che le autorità ecclesiastiche hanno intrapreso. Anche all’accusato deve essere mostrata la cura, tra cui terapia e cura pastorale, e garantiti i diritti processuali dell’accusato, inclusi il diritto all’assistenza legale e il diritto alla difesa.

11.              Bisogna a tempo debito e in misura adeguata avvisare il pubblico sul caso dell’abuso, proteggendo sempre il principio della privacy delle persone coinvolte.

12.              Indipendentemente dalle misure disciplinari o penali contro il chierico accusato, gli sia assicurato l’aiuto spirituale e il giusto sostegno materiale.

13.              Se l’accusa o il dubbio si dimostrano infondati, siano intraprese tutte le misure perché alla persona ingiustamente accusata o sospettata sia riportata la buona fama e la riabilitazione del chierico accusato ingiustamente.

14.              Quando si tratta degli appartenenti alle comunità religiose, che svolgono qualche ufficio pastorale o di altro tipo per la diocesi, è competente il vescovo diocesano indipendentemente dalla responsabilità dei loro superiori religiosi. In tutti gli altri casi, quando queste persone non lavorano direttamente per la diocesi, responsabili sono i loro superiori religiosi. A loro caldamente si raccomanda di avvisare il vescovo locale sui casi di abuso sessuale, che sono sotto la loro responsabilità, e sulle misure intraprese. Quando un tale membro si trasferisce sul territorio di un’altra diocesi per dimora, il suo superiore principale, sempre per via confidenziale, avvisi il vescovo locale che rispettiva persona era o può essere pericolosa per i minori.

15.              Quando si tratta dei laici, impiegati nelle istituzioni ecclesiastiche, svolgono qualche ufficio sul territorio della diocesi sia come un personale ausiliario o come volontari e possono essere in contatto con i minori, si sia ben attenti a chi vengono affidati questi uffici (in alcuni paesi si richiede il certificato di non essere penalmente processati, la perizia psichiatrica se si dubita di certe persone). Se accade il caso di abuso sessuale dei minori da parte di queste persone, bisogna immediatamente escluderle da ogni servizio ecclesiastico in cui possono essere in contatto con i minori. Per questi casi vale lo stesso processo come quando si tratta di un chierico o di un’appartenente della comunità religiosa.

16.              Per impedire, quanto lo è possibile, gli abusi sessuali dei minori nella Chiesa è necessaria la permanente formazione e informazione di questa problematica dei futuri chierici, religiosi e laici che svolgeranno qualche ufficio ecclesiastico.

Per orientare la formazione del clero, sia diocesano sia religioso, già dal seminario e per continuare poi come corso formativo stabile, devono essere seguite le indicazioni dei documenti della Chiesa universale e quelle del documento “Formacija svećeničkih kandidata. Ratio institutionis sacerdotalis nationalis pro Bosnia et Herzegovina” della Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina del 2014, approvato dalla Congregazione per i chierici nel 2013.

 

Le linee guida valgono come una legge particolare sul territorio della Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina ed entrerà in vigore quando le approverà la Congregazione per la dottrina della fede e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale della Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina.

 

Kongregacija za nauk vjere odobrila je ove Smjernice dopisom broj 191/2010 – 50743 od 4. svibnja 2015.

PREPORUČI