Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA USTANOVE POSVEĆENOGA ŽIVOTA I DRUŽBE APOSTOLSKOGA ŽIVOTA BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 
Članak 1.
Vijeće za Ustanove posvećenoga života i Družbe apostolskoga života (dalje: Vijeće) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) utemeljuje se i djeluje sukladno smjernicama i odredbama Kongregacije za redovnike i svjetovne ustanove i Kongregacije za biskupe: Mutuae relationes, od 14. svibnja 1978., br. 63., i Statuta Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, čl. 28-30.
Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 
Članak 2.
Vijeće je radno tijelo BK BiH.
Svrha i zadaća Vijeća je istraživati i razmatrati pitanja apostolskoga djelovanja Ustanova posvećenoga života i Družbi apostolskoga života unutar mjesnih Crkava BK BiH, te da svoje zaključke i prijedloge dostavlja Biskupskoj konferenciji.
Vijeće, sukladno čl. 29. Statuta BK BiH, organizira i koordinira izvršenje odluka, uputa i preporuka koje donese Biskupska konferencija, a tiču se zajedničkoga javnog nastupanja, izvanjskoga života i djelovanja članova i zajednica Ustanova posvećenoga života i Družbi apostolskoga života.
 
Članak 3.
Vijeće sačinjavaju: predsjednik, tajnik i drugi članovi.
Članove Vijeća kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset, predlaže izabrani predsjednik a potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara ako se radi o redovniku.
 
Članak 4.
Predsjednik Vijeća je biskup kojega bira Sabor BK BiH. Tajnika Vijeća bira i imenuje predsjednik Vijeća između članova Vijeća.
 
Članak 5.
Zadaća predsjednika Vijeća je da barem jednom godišnje, a prema potrebi i više puta, osobito ako to zatraže članovi Vijeća ili predsjednik BK BiH, sazove sjednicu Vijeća, da utvrđuje dnevni red i da sjednici predsjeda.
Dnevni red sjednice Vijeća sastavljaju predsjednik i tajnik uzimajući u obzir prijedloge ostalih članova.
Po izričitom mandatu predsjednika sjednicu može sazvati i tajnik. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
Na sjednicama Vijeća dužni su sudjelovati svi članovi.
Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 
Članak 6.
 
Dužnost tajnika Vijeća je voditi zapisnik sjednica, čuvati spise Vijeća, s predsjednikom formulirati zaključke Vijeća, sastavljati izvješće za BK BiH o radu Vijeća, sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid u odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK.
 
Članak 7.
Sjednice Vijeća se redovito održavaju u Tajništvu BK BiH, a prema potrebi i dogovoru članova mogu se držati i na drugom mjestu.
 
Članak 8.
Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Vijeća članovi ne mogu iznositi u javnost.
 
Članak 9.
Mandat u Vijeću traje pet godina i može biti produljivan.
Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku odnosnoga tijela i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 
Članak 10.
Troškovi putovanja članova Vijeća podmiruju se iz riznice BK BiH, a laicima se dodaje naknada.
 
Članak 11.
Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.
PREPORUCI