Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 867
e-mail: bkbih@bih.net.ba
http://www.bkbih.ba

Vijeće za liturgiju BK BiH

Zadaća Vijeća je promicati liturgijsko-pastoralnu djelatnost u duhu obnovljene liturgije Katoličke crkve, liturgijskih dokumenata Svete stolice i BK BiH te važećih liturgijskih knjiga u mjesnim Crkvama BiH.