Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

Vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) i Biskupske konferencije
Bosne i
Hercegovine (BK BiH) za hrvatsku inozemnu pastvu

NARAV

Članak 1.

1. Vijeće za hrvatsku inozemnu pastvu (u daljnjem tekstu Vijeće za HIP) savjetodavno je   tijelo   Hrvatske   biskupske   konferencije   i   Biskupske   konferencije   Bosne   i Hercegovine.
2. Sjedište Vijeća je u Zagrebu.

SVRHA

Članak 2.

Zadaća je Vijeća da, u duhu dokumenata Svete Stolice, smjernica HBK i BK BiH te Biskupskih   konferencija mjesnih Crkava u kojima djeluju Hrvatske katoličke misije i Hrvatske župe, promiče ukupno dušobrižništvo iseljenih Hrvata katolika.

Vijeće za HIP:

1. prati zbivanja u hrvatskoj inozemnoj pastvi, o čemu vijećnici dostavljaju godišnji pismeni izvještaj;
2. pripravlja i objema biskupskim konferencijama predlaže nove oblike Hrvatskih katoličkih misija i Hrvatskih župa u inozemstvu;
3. predlaže   oblike   trajne   formacije   svećenika   i   drugih   pastoralnih   djelatnika   u inozemnoj pastvi;
4. promiče   suradnju Hrvatskih   katoličkih misija i   Hrvatskih   župa sa župama i biskupijama u kojima djeluju;
5. prema potrebi predlaže i priprema znanstvene i studijske skupove o pastoralnoj problematici Hrvata katolika u inozemstvu;
6. predlaže smjernice pastoralnog djelovanja u Hrvatskim katoličkim misijama i Hrvatskim župama, u skladu s mjesnim Crkvama.

ČLANSTVO

Članak 3.

1. Vijeće sačinjavaju: biskup predsjednik, ravnatelj inozemne pastve i delegati pojedinih regija , odnosno biskupskih konferencija zemalja u kojima žive i rade Hrvati katolici (s tim da iz Savezne Republike Njemačke uz jednog delegata u vijeće ulaze i izabrana redovnica i vjernik laik), te predsjednik ili predsjednica Hrvatske konferencije viših poglavara i poglavarica i predsjednik ili predsjednica viših redovničkih poglavara i poglavarica Bosne i Hercegovine.
2. Mandat u Vijeću traje 5 godina i može biti ponovljen.
3. Članove Vijeća potvrđuju obje Biskupske konferencije.
4. Članstvo u Vijeću prestaje istekom mandata, vlastitim istupom, opozivom nadležne crkvene vlasti ili nakon tri neopravdana izostanka sa sjednice Vijeća.

PREDSJEDNIK

Članak 4.

1.Na čelu Vijeća je biskup predsjednik. On vodi rad Vijeća, saziva sjednice, redovito im predsjeda i potpisuje zapisnik.
2. Predsjednik Vijeća je biskup izabran naizmjenično iz Hrvatske biskupske konferencije, odnosno biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

RAVNATELJ INOZEMNE PASTVE

Članak 5.

1. Ravnatelj hrvatske inozemne pastve postavlja se slijedom crkvenih propisa na pet godina.
2. Predlaže ga naizmjenično HBK i BK BiH. Smatra se izabranim ako ga prihvati druga biskupska konferencija.
3. Dekret o imenovanju potpisuju predsjednici obiju biskupskih konferencija.
4. Sjedište Ravnateljstva je u Zagrebu.
5. Ravnatelj je snagom povjerene službe i tajnik Vijeća.

NAČIN RADA

Članak 6.

1. Vijeće se redovito sastaje jedanput godišnje na plenarnu sjednicu, a izvanredno kad god to smatra potrebnim predsjednik i tajnik ili zatraži polovica članova Vijeća.
2. Tajnik vodi uredsko poslovanje i čuva arhiv Vijeća.
3. Vijeće bira bilježnika na prvoj sjednici.

RAD SJEDNICE

Članak 7.

1. Rad sjednice Vijeća odvija se prema unaprijed najavljenom dnevnom redu. Ako je predsjednik spriječen, njegovu ulogu preuzima tajnik.
2. Sjednica je valjana ako joj prisustvuje polovica članova.
3. Predmet rasprave redovito određuje predsjednik u dogovoru s tajnikom, uvažavajući i prijedloge članova Vijeća, i to bar 15 dana prije sjednice. Mora se uvrstiti u dnevni red onaj prijedlog iza kojeg pismeno stoji trećina članova Vijeća.
4. Izvješća članova Vijeća dostavljaju se tajništvu 30 dana prije sjednice. Pozivom za sjednicu izvješća dobivaju svi članovi Vijeća.

Članak 8.

1. Na sjednicama svi članovi imaju pravo glasa. U slučaju neodlučnog ishoda glasovanja presudan je glas predsjednika.
2. U važnim pitanjima odluke se donose dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Koja su pitanja   u tom   smislu važna određuje   predsjednik   prema   stavovima biskupskih konferencija.

Nacionalni ured za hrvatsku inozemnu pastvu

Članak 9.

Uloga Ureda te zadaće i ovlasti Ravnatelja, kao i način suradnje s Vijećem određuje Pravilnik nacionalnih ureda za hrvatsku inozemnu pastvu, koji potvrđuju biskupi obiju biskupskih konferencija na zajedničkoj sjednici.

TROŠKOVI

Članak 10.

1. Troškove povezane s djelovanjem Vijeća snose dogovorno obje biskupske konferencije.
2. Svaki vijećnik svoje troškove dokazuje potvrdom o putnim troškovima.

DOPUNE ILI PROMJENE

Članak 11.

Vijeće može biskupskim konferencijama predlagati dopunjavanje ili promjenu ovoga Statuta.

Članak 12.

Ovaj Statut stupa na snagu odobrenjem Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

PREPORUCI