Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik

PRAVILNIK VIJEĆA ZA KLER I SJEMENIŠTA
BISKUPSKE KONFERENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NARAV VIJEĆA 
 1. Vijeće za kler i sjemeništa (dalje: Vijeće) Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (dalje: BK BiH) je radno tijelo BK BiH. Po nalogu episkopata ono prati i proučava sva relevantna pitanja vezana za duhovnu i intelektualnu formaciju članova prezbiterija i svećeničkih pripravnika (kandidata).
  Sjedište Vijeća je pri sjedištu BK BiH.
 ČLANSTVO 
 1. Vijeću predsjeda biskup kojeg izabire Sabor BK BiH.
 2. Članove Vijeća kojih, osim predsjednika, ne bi trebalo biti više od deset, predlaže izabrani predsjednik a potvrđuje Sabor te imenuje predsjednik BK BiH, uz pristanak biskupa ordinarija ili upravitelja biskupije ako se radi o dijecezanskom svećeniku ili vjerniku laiku, i uz pristanak višega redovničkog poglavara ako se radi o redovniku.
 3. Mandat članova Vijeća traje pet godina i može biti produljivan.
 4. Članstvo u Vijeću prestaje: istekom mandata, pismenim odreknućem upućenim predsjedniku Vijeća i njegovim prihvaćanjem, trajnom spriječenošću, opozivom nadležne crkvene vlasti, neopravdanim izostankom sa sjednica tri puta uzastopce.
 PREDSJEDNIK 
 1. Predsjednik Vijeća:
  a)      vodi rad Vijeća,
  b)      saziva sjednice Vijeća,
  c)      redovito predsjeda sjednicama Vijeća,
  d)      bira i imenuje tajnika Vijeća,
  e)      izvješćuje sabor BK BiH o radu Vijeća,
  f)       zastupa Vijeće,
  g)      potpisuje zapisnik sjednica i druge dokumente Vijeća,
  h)      prenosi naloge i smjernice sabora BK BiH članovima Vijeća. 
 TAJNIK
 1. Tajnik Vijeća:
  a)      obavlja dužnosti koje mu povjeri Vijeće ili predsjednik,
  b)      vodi zapisnik na sjednicama Vijeća,
  c)      sastavlja izvješća za Sabor BK BiH,
  d)      čuva spise Vijeća,
  e)      surađuje s tajnicima Vijeća za kler i Vijeća za sjemeništa Hrvatske biskupske  konferencije, kao i s istoimenim vijećima drugih BK i o tome izvješćuje Vijeće.
 NAČIN RADA VIJEĆA 
 1. Predsjednik Vijeća najmanje jedanput godišnje saziva sjednice Vijeća koje se redovito održavaju u Tajništvu BK BiH a prema dogovoru i u drugim mjestima.
 2. Svi članovi su dužni sudjelovati na sjednicama Vijeća. Ukoliko je neki član spriječen, dužan je o tome pravovremeno obavijestiti predsjednika ili tajnika Vijeća.
 3. Predsjednik po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka za određena područja. Stručnjaci, koji nisu članovi Vijeća, mogu sudjelovati na sjednicama Vijeća na poziv onoga tko njima predsjeda, ali bez prava glasa.
 4. Vijeće može zasjedati ako je nazočna barem polovica članova.
 5. Zaključci se na sjednici donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
 6. Rad se sjednice odvija prema unaprijed najavljenom dnevnom redu što ga određuje predsjednik vijeća u dogovoru s tajnikom uzimajući u obzir prijedloge ostalih članova. Obavijest o sazivu sjednice treba dostaviti Tajništvu BK BiH, a u pozivu se mora naznačiti mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv na sjednicu članovima Vijeća mora biti upućen barem dvadeset dana prije sjednice i popraćen dnevnim redom a šalje ga generalni tajnik BK BiH.
 7. Zapisnik Vijeća vodi tajnik. Na početku sjednice se čita zapisnik prethodne sjednice, na koji članovi vijeća mogu izraziti svoje primjedbe. Provjerit će se također jesu li izvršeni zaključci prethodne sjednice.
 8. Tajnik Vijeća će:
  a)      u zapisnik ubilježiti prisutne i odsutne članove, tijek rada sjednice, a posebno sve  zaključke sjednice, koje je na sjednici dužan formulirati predsjednik,
  b)      sastaviti zapisnik najkasnije u roku od 15 dana nakon održane sjednice i dostaviti ga na uvid i odobrenje predsjedniku koji ga potpisuje i šalje Tajništvu BK;
 9. Kraću obavijest za javnost o radu vijeća mogu dati predsjednik i tajnik Vijeća.
 10. Pojedinosti o tijeku sjednice i radu Vijeća članovi ne mogu iznositi u javnost. 
 FINANCIRANJE 
 1. Troškovi rada Vijeća (potrošni materijal, slanje obavijesti, putni troškovi za sudjelovanje članova Vijeća, pravična naknada drugim sudionicima na sjednicama i dr.) i troškovi putovanja članova Vijeća podmiruju se iz riznice BK BiH a laicima se dodaje naknada. 

 DOPUNE I PROMJENE

 1. Promjene i dopune Pravilnika može predlagati Vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Vijeća a odluku o promjenama i dopunama donosi Sabor BK BiH.
 2. Dopunjeni Pravilnik Vijeća potvrdila je BK BiH na 40. redovitoj sjednici u Banjoj Luci dana 12. srpnja 2007. i istoga dana je stupio na snagu.

 

PREPORUCI