Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske (III.)

Na osnovu tačke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s im
 
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Šestoj sjednici održanoj 29. maja 2003. godine, a Vijeće naroda 19. juna 2003. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju nije ugrožen vitalni nacionali interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
 
Broj: 01-020-398/03
23. juna 2003. godine
Banja Luka
Predsjednik
Republike,
Dragan Čavić, s.r.
 
 
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU[1]
 
Član 1.
U Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99, 51/01 i 70/01), član 9. stav 1. mijenja se i glasi: “Obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske”.
 
Član 2.
U članu 10. stav 1. tačka 12. iza riječi “raseljenih lica”, dodaju se riječi “i povratnika”.
 
Član 3.
U članu 44. u stavu 2. i stavu 3. riječ “skupština” zamjenjuje se riječima “upravni odbor”.
 
Član 4.
Član 47. mijenja se i glasi: “Organi Fonda su: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor”.
 
Član 5.
Član 48. mijenja se i glasi: “Upravni odbor sastoji se od devet članova i imenuje ga Vlada Republike Srpske javnim konkursom, a na osnovu utvrđenih kriterija.
Upravni odbor čine: pet predstavnika osiguranika, tri predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova i dva predstavnika poslodavaca.
Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.
Djelokrug i način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora uređuju se Statutom Fonda.
Vlada Republike Srpske daje saglasnost na Statut Fonda”.
 
Član 6.
Član 49. mijenja se i glasi: “Upravni odbor Fonda u skladu sa zakonom i Statutom Fonda vrši sljedeće poslove:
1.        donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,
2.        donosi druge opšte akte Fonda,
3.        donosi planove i programe rada uz suglasnost Vlade Republike Srpske,
4.        predlaže stope doprinosa za zdravstveno osiguranje,
5.        stara se o efikasnom radu i poslovanju Fonda,
6.        donosi finansijski plan Fonda, uz suglasnost Vlade Republike Srpske,
7.        usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun i dostavlja Vladi Republike Srpske,
8.        utvrđuje kriterije za finansiranje zdravstvenog osiguranja,
9.        donosi odluke, rješenja i druga akta na osnovu ovlašćenja i zakona,
10.     uređuje poslove i način korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,
11.     razmatra i usvaja minimalni paket osnovne zdravstvene zaštite na osnovu raspoloživih sredstava uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
12.     u dogovoru sa zdravstvenom komorom odlučuje o cijenama zdravstvenih usluga i načinu ugovaranja između Fonda i zdravstvenih ustanova,
13.     donosi poslovnik o svom radu,
14.     vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fonda”.
 
Član 7.
Član 50. mijenja se i glasi: “Nadzorni odbor Fonda sastoji se od predsjednika i dva člana koje imenuje Vlada Republike Srpske.
Članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom i poslovanjem Fonda i najmanje jednom godišnje izvještava upravni odbor Fonda i Vladu Republike Srpske.
Djelokrug i način rada nadzornog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad nadzornog odbora, uređuju se Statutom Fonda”.
 
Član 8.
U članu 51. stav 2. mijenja se i glasi: “Direktora Fonda imenuje Vlada Republike Srpske na period od četiri godine.
Direktor se bira putem konkursa”.
 
Član 9.
U članu 54. stav 2. briše se, a dosadašnji stav 3. postaje stav 2.
 
Član 10.
U članu 56. riječ “skupština” zamjenjuje se riječima “upravni odbor”.
 
Član 11.
U članu 57. tačka 1. riječi “izvršni odbor skupštine” zamjenjuju se riječima “upravni odbor”.
 
Član 12.
U članu 61. u stavu 2. riječ “skupština” zamjenjuje se riječima “upravni odbor”.
 
Član 13.
U članu 73. riječ “skupština” zamjenjuje se riječima “upravni odbor”.
 
Član 14.
U članu 75. riječ “skupštine” zamjenjuje se riječima “upravnog odbora”.
 
Član 15.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
 
 
Broj: 01-447/03
29. maja 2003. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine,
Dr Dragan Kalinić, s.r.
 

 

 


[1] "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 51/2003. (1. srpnja 2003.).

PREPORUČI