Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske (II.)

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj 28/94), d o n o s i m
 
U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 
Proglašavam Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sednici održanoj 26., 27. i 28. decembra 2001. godine.
 
Broj: 01-1017/01
31. decembra 2001. godine
Banja Luka
Predsjednik Republike
Mirko Šarović, s. r.
 
 
 
Z A K O N
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU[1]
 
Član 1.
U Zakonu o zdravstvenom osiguranju (″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 18/99 i 51/01) u članu 53. tačka 6. menja se i glasi: ″6. za lica iz člana 10. tačke 6. i 8. ovog zakona – Republički zavod za zapošljavanje″.
Dodaje se nova tačka 6a. koja glasi: ″6a. za lica iz člana 10. tačka 7. ovog zakona Vlada Republike Srpske iz budžeta, preko Republičkog zavoda za zapošljavanje, a najviše do visine 0,5% na ukupno isplaćena neto primanja u Republici Srpskoj. ″
 
Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ″Službenom glasniku Republike Srpske″.
 
 
 
Broj: 01-1321/01
28. decembra 2001. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine
Dr Dragan Kalinić, s.r
 [1] ″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 70/2001. (31. prosinca 2001.).

PREPORUČI