Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske (I.)

Na osnovu Amandmana XL tačke 2. na Ustav Republike Srpske (″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj 28/94), d o n o s i m
 
U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 
Proglašavam Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na sednici održanoj 26. septembra 2001. godine.
 
Broj: 01-802/01
1. oktobra 2001. godine
Banja Luka
Predsjednik Republike
Mirko Šarović, s. r.
 
 
 
Z A K O N
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU[1]
 
Član 1.
U zakonu o zdravstvenom osiguranju (″Službeni glasnik Republike Srpske″, broj 18/99) u članu 10. tačka 7. menja se i glasi: ″7. nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Republičkom zavodu za zapošljavanje ukoliko ne prima materijalno obezbeđenje. ″
 
Član 2.
Član 44. stav 2. menja se i glasi: ″Skupština Fonda utvrđuje visinu učešća osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, kao i kategorija osiguranih lica koje ne podležu ličnom učešću u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja. ″
 
Član 3.
U članu 47. stav 1. briše se.
 
Član 4.
U članu 49. alineja 8. briše se, a dosadašnje alineje 9-14. postaju alineje 8-13.
 
Član 5.
U članu 52. brišu se tačke 4. i 6, tačka 5. postaje tačka 4., a tačka 7. postaje tačka 5.
 
Član 6.
U članu 54. stav 1. menja se i glasi: ″Osnovice i stope za obračun obaveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje utvrđuju se Zakonom o doprinosima. ″
Stav 2. menja se i glasi: ″Skupština Fonda može predložiti izmene zakona o doprinosima. ″
U stavu 3. istog člana reč ″odobrena″ zamenjuje se rečju ″prikupljena″.
 
Član 7.
U članu 58. iza reči ″ugovorom″, umesto tačke stavlja se zarez i dodaju reči: ″gde prioritet imaju akreditovane zdravstvene ustanove″.
 
Član 8.
U članu 80. u tačkama 1. i 2. reči ″i reviziju″ brišu se.
U istom članu tačke 3. i 4. brišu se.
 
Član 9.
Član 81. briše se.
 
Član 10.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ″Službenom glasniku Republike Srpske″.
 
 
 
Broj: 01-1067/01
26. septembra 2001. godine
Banja Luka
Predsjednik
Narodne skupštine
Dr Dragan Kalinić, s. r.
 
 


[1] ″Službeni glasnik Republike Srpske″, br. 51/2001. (od 16. listopada 2001.).

PREPORUČI