Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama Federacije BiH

 

Na temelju poglavlja IV Odjeljak B. članka 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
 
UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O HUMANITARNOJ
DJELATNOSTI I HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAMA
 
Proglašava se Zakon o humanitarnoj djelatnosti i humanitarnim organizacijama koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 8, 9. i 29. srpnja 1998. godine i na sjednici Doma naroda od 30. srpnja 1998. godine.
 
Broj 01-011-555/98
25. kolovoza 1998. godine, Sarajevo
Predsjednik
Federacije BiH
prof. dr Ejup Ganić, v. r.
 
 
ZAKON
O HUMANITARNOJ DJELATNOSTI I HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA[1]
 
I - TEMELJNE ODREDBE
Članak 2.
Humanitarna je djelatnost, glede ovog zakona, djelatnost kojom se, u vidu novca, roba i usluga bez naknade i bez uvjeta, glede teritorijalne, nacionalne, vjerske, političke i druge pripadnosti, pruža humanitarna potpora fizičkim i pravnim osobama kojima je ona prijeko potrebita zbog stanja u kojem se nalaze, a za koje ona nisu kriva (umanjena zdravstvena i radna sposobnost, ratno stanje, elementarne nepogode i dr.).
 
Članak 5.
Zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i propisima županija, u okviru ukupne ekonomske i socijalne politike i razvojnih planova, podsticat će se i stimulirati humanitarna djelatnost i rad humanitarnih organizacija, a posebno kroz financijske i druge pogodnosti i olakšice.
 
II - HUMANITARNE ORGANIZACIJE
Članak 11.
Zakonom i na zakonu zasnovanoj odluci nadležnog tijela općine, može se humanitarnoj organizaciji povjeriti da, u okviru svoje djelatnosti, vrši javna ovlaštenja, a naročito da:
- učestvuje u potpori žrtvama oružanih sukoba i elementarnih nepogoda,
- surađuje sa zdravstvenim službama i civilnom zaštitom u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih,
- sudjeluje u prihvatu i smještaju evakuiranog pučanstva,
- sudjeluje u organizaciji povratka raseljenih osoba – prognanika i izbjeglica.
 
Članak 12.
Glede ostvarivanja prava i dužnosti koje proizilaze iz vršenja humanitarne djelatnosti sukladno ovom zakonu, smatra se da humanitarnu djelatnost, bez osnivanja humanitarne organizacije, vrši vjerska zajednica ili njezina organizacija, ukoliko u svom sastavu ima organizacionu jedinicu za pružanje humanitarne pomoći.
 
V - STRANE HUMANITARNE ORGANIZACIJE
Članak 22. st. 2
Kao strana humanitarna organizacija, glede ovog zakona, ne smatra se organizacija osnovana od Organizacije ujedinjenih naroda (UNESCO, UNICEF, UNHCR i dr.), odnosno državnih tijela druge države, a koja o svojoj djelatnosti zaključuje poseban ugovor sa Vladom Federacije.
 
Članak 26.
Nadležna ministarstva, nakon upisa u registar izdaju dozvolu stranoj humanitarnoj organizaciji za realizaciju predloženog humanitarnog projekta na obrascu koji propisuje nadležno Ministarstvo.
Ako strana humanitarna organizacija svoju djelatnost obavlja na području dvije ili više županija, nadležno ministarstvo prije izdavanja dozvole, pribavlja mišljenje nadležnog ministarstva županije, na čijem će se području predloženi projekat realizirati.
Mišljenje iz stavka 2. ovog članka nadležno ministarstvo županije dužno je dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od osma dana od dana prijema zahtjeva.
Dozvolu iz stavka 1. ovog članka nadležna ministarstva izdaju u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
 
Članak 27.
Strana humanitarna organizacija može otpočeti sa realizacijom humanitarnog projekta na teritoriju Federacije tek po pribavljanju dozvole iz članka 26. ovog zakona.
 
Članak 29. st. 2
Strana humanitarna organizacija dužna je najmanje jedanput u tri mjeseca dostavljati informaciju o izvršenju plana i programa, odnosno odobrenog projekta nadležnom ministarstvu.
 
Članak 30. st. 1
Odredbe ovog zakona odnose se i na strane naučne i stručne organizacije koje svoju djelatnost vrše u zdravstvenoj, obrazovnoj i drugim djelatnostima, na istraživačkim i edukacionim poslovima u humanitarne svrhe.
 
VII - NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA HUMANITARNE ORGANIZACIJE
Članak 34.
Nadzor nad zakonitošću rada i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem ovog zakona i drugih federalnih propisa i akata u humanitarnim organizacijama koje obavljaju humanitarnu djelatnost na području dvije ili više županija, vrši Ministarstvo.
Ako se rad humanitarne organizacije obavlja na području jedne županije, nadzor nad zakonitošću rada i inspekcijski nadzor vrši nadležno ministarstvo županije.
 
Članak 35.
Federalni će inspektor rješenjem narediti humanitarnoj organizaciji otklanjanje nepravilnosti i nedostataka koje je utvrdio u vršenju inspekcijskog nadzora i odrediti rok u kojem se ove nepravilnosti i nedostaci imaju otkloniti.
Protiv se rješenja federalnog inspektora može izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
Protiv konačnog rješenja Ministarstva može se pokrenuti upravni spor.
 
 
 
Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubić, v. r.
Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v. r
 
 
 


[1] "Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 35/1998., (3. rujna 1998.).

 

PREPORUČI