Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Zakon o udrugama i zakladama BiH

 

Na temelju članka IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj 30. studenog 2001. i na sjednici Doma naroda održanoj 5. listopada 2001. godine, usvojila je
 
ZAKON
O UDRUGAMA I ZAKLADAMA BOSNE I HERCEGOVINE[1]
 
PRVI DIO - UDRUGE I ZAKLADE
I.1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim zakonom uređuje se osnutak, registriranje, unutarnje organiziranje i prestanak rada udruga i zaklada koji izaberu da se registriraju na razini Bosne i Hercegovine, odnosno od kojih se zahtijeva da se registriraju sukladno ovom zakonu.
 
Članak 2.
1. Udruga se osniva zajedničkim sporazumom u kojem se skupina od tri ili više fizičkih, odnosno pravnih osoba, u svim kombinacijama, dragovoljno udružuje radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nema nakanu stjecati profit. Udruga postaje pravnom osobom onda kada je registrirana onako kako je predviđeno ovim zakonom.
2. Zaklada je pravna osoba koja nema svoje članstvo, a čiji je cilj upravljanje određenom imovinom u javnom interesu ili u dobrotvorne svrhe. Zaklada postaje pravnom osobom iz Bosne i Hercegovine onda kada je registrirana onako kako je to predviđeno ovim zakonom.
 
Članak 3.
1. Fizičke osobe koje su državljani ili imaju boravište u Bosni i Hercegovini i pravne osobe koja su u Bosni i Hercegovini registrirana, slobodno ili dragovoljno osnivaju udruge ili zaklade u bilo koju svrhu u sukladno Ustavu i zakonima Bosne i Hercegovine.
2. Udruge i zaklade imaju slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje su registrirane.
3. Ciljevi i aktivnosti registrirane udruge odnosno zaklade ne mogu uključivati angažiranje u predizbornoj kampanji, prikupljanje sredstava za kandidate ili financiranje kandidata odnosno političkih stranaka.
 
Članak 4.
1. Udruga, odnosno zaklada može obavljati gospodarske djelatnosti samo ako je temeljena svrha takvih djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom.
2. Udruge ili zaklade mogu obavljati nesrodne gospodarske djelatnosti (gospodarske djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva udruga i zaklada) samo preko posebno osnovane pravne osobe.
3. Godišnji prihodi od takve nesrodne djelatnosti udruge ili zaklade umanjeni za rashode, ne mogu biti veći od jedne trećine godišnjeg proračuna ove organizacije, ili 10.000 KM, tj. od onog iznosa koji je veći.
4. Dobit koju udruga ili zaklada ostvari iz nesrodnih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva koji se utvrde statutom.
5. Nije dopušteno direktno ili indirektno sticanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti udruge ili zaklade: utemeljiteljima, članovima udruga, članovima upravljačkih tijela, odgovornim osobama, djelatnicima ili donatorima.
6. Ograničenje iz prethodne točke se ne odnosi na naknade za rad ili nadoknade troškova tim osobama u svezi s ostvarivanjem zakonitih ciljeva i aktivnosti utvrđenih statutom udruge ili zaklade.
7. Ograničenja iz ovog članka neće utjecati na imovinu udruge ili zaklade iz članka 46. ovog zakona.
 
Članak 5.
1. Udruge i zaklade samostalno utvrđuju svoje ciljeve i aktivnosti sukladno Ustavu i ovom zakonu.
2. Program i djelovanje udruge ili zaklade ne mogu biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, niti usmjereni ka njegovom nasilnom rušenju niti raspirivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije zabranjene zakonom.
 
Članak 6.
1. Udruzi ili zakladi se može, zakonom ili delegiranjem od strane nadležnog tijela, povjeriti da u okviru svoje djelatnosti vrši javna ovlasti.
2. Ovo se ne može uraditi protiv volje udruge ili zaklade.
3. Ako udruga odnosno zaklada prihvati da vrši javna ovlaštenja, obavezna je osigurati zakonitu i neometanu provedbu javnih ovlasti.
4. Rad registrirane udruge ili zaklade je javan, ukoliko nije drugačije predviđeno statutom udruge ili zaklade.
 
Članak 7.
1. Svaka registrirana udruga ili zaklada ima svoj puni naziv i sjedište.
2. Udruga ili zaklada u obavljanju svoje djelatnosti mogu upotrebljavati isključivo svoj registrirani naziv.
3. Naziv registrirane udruge ili zaklade mora biti na tri službena jezika koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini.
4. Udruga odnosno zaklada mogu imati svoj znak.
5. Naziv, skraćeni naziv i znak udruge ili zaklade moraju se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih registriranih udruga ili zaklada.
6. Uz svoj puni naziv udruga ili zaklada može koristiti i skraćeni naziv.
 
Članak 8.
1. Ministarstvo navedeno u ovom zakonu je Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine.
 
I.2. UDRUGE
I.2.1. Osnivanje udruge
Članak 9.
1. Udrugu koje ispunjava uvjete za registriranje mogu osnovati najmanje tri fizičke osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine ili u njoj imaju boravište ili pravne osobe iz Bosne i Hercegovine, koje su u Bosni i Hercegovini registrirane, u bilo kojoj kombinaciji s tim da osnivači ne mogu biti država BiH, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi.
2. Za osnutak udruge koje ispunjava uvjete za registriranje obvezno je donošenje osnivačkog akta.
3. Radnje poduzete u vremenu između osnutka i registriranja udruge mogu stvoriti obveze samo za one koji su poduzeli te radnje, osim ako udruga te radnje ne ratificira. Samo najviša upravljačka tijela udruge mogu ratificirati radnje poduzete u njeno ime prije registriranja.
4. Smatra se da je udruga osnovana na neodređeno vrijeme, osim ako statutom nije utvrđeno drukčije.
 
Članak 10.
Da bi udruga stekla uvjete za registriranje, osnivačka skupština udruge ima obvezu donošenja osnivačkog akta, statuta udruge i imenovanja tijela upravljanja sukladno ovom zakonu.
 
Članak 11.
Osnivački akt udruge sadrži:
a) puno ime osnivača, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu osnivača;
b) naziv, sjedište i adresu udruge;
c) ciljeve osnutka udruge; i
d) ime osobe ovlaštene da zastupa udrugu u obavljanju poslova u podnošenju zahtjeva za upis u registar udruga.
 
Članak 12.
Statut udruge sadrži:
a) naziv udruge, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu udruge;
b) ciljeve udruge;
c) postupak za primanje i isključivanje članova;
d) tijela udruge, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasovanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
e) pravila za ostvarivanje, uporabu i raspolaganje sredstvima udruge, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad uporabom tih sredstava;
f) javnost rada;
g) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
h) opis oblika i sadržaj pečata;
i) zastupanje udruge;
j) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformiranje ili raspuštanje udruge, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasovanja; i
k) postupak za raspolaganje preostalim imetkom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruge.
 
Članak 13.
1. Registrirana udruga može steći status udruge od javnog interesa ako njezino djelovanje prevazilazi interese njegovih članova i ako je prije svega namijenjeno interesu javnosti, ili nekim njenim segmentima, u sljedećim oblastima: zdravstvo; obrazovanje; znanost; socijalna skrb; građansko društvo; ljudska prava i prava manjina; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim; pomoć invalidima, djeci i starijim osobama; zaštita okoliša; tolerancija; kultura; amaterski šport; vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda.
2. Smatra se da udruga djeluje u dobrotvorne svrhe ako je osnovano s prvenstvenim ciljem da pomaže osobama i skupinama kojima je pomoć potrebna.
3. Status udruge od javnog interesa utvrđuje Ministarstvo. Postupak za dodjelu i ukidanje statusa udruge od javnog interesa Ministarstvo će urediti i posebnim propisom.
4. Zahtjev za dobivanje statusa udruge od javnog interesa može se podnijeti u bilo koje vrijeme, na način utvrđen propisima od strane Ministarstva. Odbijanje zahtjeva podliježe preispitivanju sukladno zakonu.
5. Registrirana udruga od javnog interesa može ostvariti poreske, carinske i druge olakšice.
 
Članak 14.
1. Registrirana udruga se može spojiti, razdvojiti ili transformirati samo u drugu udrugu ili zakladu.
2. Registrirana udruga od javnog interesa se može pripojiti, razdvojiti ili transformirati samo u drugu udrugu ili zakladu od javnog interesa.
 
I.2.2. Članstvo
Članak 15.
Udruga može ustanoviti svoje kriterije za prijem u članstvo. Kriteriji za prijem u članstvo podliježu samo ograničenjima u smislu zabrane diskriminacije koja je utvrđena Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.
 
I.2.3. Tijela udruga
Članak 16.
Osim osnivačkog akta, statuta ili njihovih ekvivalenata udruga mora imati skupštinu, a može imati upravni odbor.
 
Članak 17.
Za inozemnu ili međunarodnu udrugu dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani i tijela, koji ispunjavaju funkcije kako ih definira ovaj zakon.
 
Članak 18.
Skupština, kao najviše tijelo udruge je nadležna za:
a) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata određenih statutom;
b) odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama udruge;
c) imenovanje i razrješenje članova upravnog odbora, ako takvo tijelo udruge postoji;
d) usvajanje izvješća koje je pripremio upravni odbor, ako takvo tijelo udruge postoji; i
e) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela udruge.
 
Članak 19.
Upravni odbor, ukoliko ga udruga ima:
a) priprema sjednice skupštine;
b) priprema nacrt statuta i drugih akata koje donosi skupština;
c) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;
d) raspolaže imetkom udruge;
e) podnosi godišnje ili periodično izvješće o svom radu skupštine na usvajanje; i
f) obnaša i druge poslove određene statutom.
 
Članak 20.
Članovi tijela udruge ne mogu glasovati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u uspravnoj ili pobočnoj liniji do trećeg stupnja, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom datog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi tijela udruge imaju obvezu da osiguraju da se sve financijske transakcije udruge zaključuju prema pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uvjetima koji su povoljniji za udrugu.
 
I.3. ZAKLADE
I.3.1. Osnivanje zaklada
Članak 21.
1. Smatra se da je djelovanje zaklade od javnog interesa ako je osnovana prvenstveno radi propagiranja, pružanja usluga ili promidžbe programa unapređenja u oblastima kao što su: zdravstvo; obrazovanje; znanost; socijalna skrb; građansko društvo; ljudska prava i prava manjina; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim; pomoć invalidima, djeci i starijim osobama; zaštita okoliša; tolerancija; kultura; amaterski šport; vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda ili za druge slične ciljeve.
2. Smatra se da zaklada djeluje u dobrotvorne svrhe ukoliko je osnovana prvenstveno s ciljem da pomaže osobama i skupinama kojima je takva pomoć potrebna.
3. Status zaklade od javnog interesa određuje Ministarstvo. Postupak za dodjelu i ukidanje statusa zaklade od javnog interesa Ministarstvo će urediti i posebnim propisom.
4. Zahtjev za dobivanje statusa zaklade od javnog interesa može se podnijeti u bilo koje vrijeme, na način utvrđen propisima od strane Ministarstva. Odbijanje zahtjeva podliježe preispitivanju sukladno zakonu.
5. Registrirana zaklada ostvaruje poreske, carinske i druge olakšice za svoj rad sukladno posebnim zakonima.
6. Registrirana zaklada se može pripajati, razdvajati ili transformirati samo u drugu zakladu.
 
Članak 22.
1. Zakladu koja ispunjava uvjete za registriranje može osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba (u daljem tekstu: osnivači), s tim da osnivači ne mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi. Osnivači ne moraju biti državljani ili pravne osobe iz Bosne i Hercegovine.
2. Zaklada može biti osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, testamentom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom.
3. Zaklada mora imati osnivački akt, statut, i upravni odbor, odnosno akte i tijela, koji su im suštinski ekvivalentni. Za inozemnu ili međunarodnu zakladu dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani, i tijela, koja vrše funkcije kako ih definira ovaj zakon.
 
Članak 23.
Osnivački akt zaklade posebito sadrži:
a) imena i adrese osnivača;
b) naziv zaklade, skraćeni naziv ukoliko postoji, i adresu zaklade;
c) ciljeve zbog kojih je zaklada osnovana;
d) izvod o novčanim iznosima i izvorima početnih osnovnih sredstava zaklade, u obliku utvrđenom propisima Ministarstva; i
e) ime, prezime i adresu osobe koja zastupa zakladu u Bosni i Hercegovini i ovlaštena je za obavljanje poslova registriranja zaklade.
 
Članak 24.
Statut zaklade sadrži:
a) naziv, skraćeni naziv ukoliko postoji i sjedište zaklade;
b) ciljeve zaklade;
c) tijela zaklade, način njihovog izbora, nadležnost, kvorum, pravila glasovanja te uvjete proceduru njihovog raspuštanja;
d) pravila upravljanja i uporabe imetka zaklade;
e) postupci za izmjenu i dopunu statuta, kao i ovlasti i postupci donošenja ostalih općih akata;
f) uvjeti i postupak za pripremanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada zaklade, uključujući sva pravila glasovanja za koja je potreban poseban kvorum ili kvalificirana većina;
g) kriteriji za raspolaganje imetkom zaklade u slučaju prestanka rada zaklade; i
h) opis oblika i sadržaj pečata zaklade.
 
I.3.2 Tijela zaklade
Članak 25.
1. Tijelo upravljanja zakladom je upravni odbor.
2. Statutom registrirane zaklade se mogu utvrditi i druga tijela zaklade.
 
Članak 26.
1. Upravni odbor zaklade je odgovoran za ostvarivanje ciljeva zaklade, a može obavljati i druge poslove utvrđene statutom i sukladno sa zakonom.
2. Upravni odbor zaklade čine najmanje tri člana.
3. Članovi upravnog odbora zaklade ne moraju biti državljani Bosne i Hercegovine.
4. Upravni odbor zaklade nadležan je za:
a) donošenje ili priznavanje osnivačkog akta, statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata utvrđenih statutom;
b) odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama zaklade;
c) prijem, usvajanje i podnošenje dokumentacije, informacija i ostalih izvješća ili materijala ako se to ovim zakonom ili sukladno s njim zahtijeva; i
d) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela zaklade.
 
Članak 27.
Članovi tijela zaklade ne mogu glasovati po pitanjima u kojima se kao interesne strane pojavljuju sami članovi, njihovi bračni drugovi ili njihova rodbina u uspravnoj ili pobočnoj liniji do trećeg stupnja, po pitanjima vezanim za predmet koji je pod kontrolom datog člana, odnosno po pitanjima u pogledu kojih član ima ekonomski interes. Pored toga, članovi tijela imaju obvezu da osiguraju da se sve financijske transakcije zaklade zaključuju prema pravičnoj tržišnoj vrijednosti, odnosno prema uvjetima koji su povoljniji za zakladu.
 
I.4. REGISTRIRANJE UDRUGA I ZAKLADA
Članak 28.
1. Registriranje udruga i zaklada je dobrovoljno, osim u slučaju iz članka 29. ovog zakona, ali se registracija mora obaviti da bi udruga ili zaklada stekla svojstvo pravne osobe iz Bosne i Hercegovine.
2. Registriranje, podnošenje dokumentacije, te prestanak rada udruge ili zaklade vrše se sukladno ovom zakonu, ostalim relevantnim zakonima Bosne i Hercegovine, propisima Ministarstva, te statutu udruge ili zaklade.
3. Ukoliko postoji sukob između takvih zakona i propisa, Ministarstvo je nadležno za tumačenje zakona i propisa na način da se:
a) promovira politika transparentnosti i pristupa javnosti; i
b) na najmanju moguću mjeru svede administrativno opterećenje organizacija i pojedinaca, u onoj mjeri u kojoj se to može ostvariti uz jačanje transparentnosti i pristupa javnosti.
4. Ukoliko postoji sukob relevantnih zakona koji se ne može prevazići, postupa se sukladno odredbama ovog zakona.
5. Udruga se upisuje u registar udruga. Zaklada se upisuje u registar zaklada. Oba registra vodi Ministarstvo.
6. Registri se vode sukladno odredbama ovog zakona i propisima koje donosi Ministarstvo.
7. Registri su otvoreni za javnost. Za uvid u bilo koji dokument ili informaciju iz registra nije potrebno odobrenje Ministarstva. Nijedan dokument ili informacija pohranjena u registru prema ovom zakonu neće se voditi kao ''povjerljivo'' ili ''poslovna tajna''.
8. Svaka osoba, osobno ili putem pošte, može zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa registrirane udruge ili zaklade. Za takve kopije naplaćuje se taksa koja ne može biti veća od uobičajene. Kopije se moraju izdati u roku od petnaest radnih dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Članak 29.
Udruge ili zaklade iz člana 1. ovog zakona, koje namjeravaju da od Ministarstva zatraže da im dodijeli status udruge ili zaklade od javnog interesa, odnosno status udruge ili zaklade osnovane u dobrotvorne svrhe, zatim sve udruge ili zaklade koje vrše javna ovlaštenja, te sve udruge ili zaklade sa uredima ili djelatnostima u Bosni i Hercegovini i koje primaju od vladinih institucija Bosne i Hercegovine ili putem njih, potporu ili druge oblike dotacije u ukupnom godišnjem iznosu većem od 5.000 KM postupaju na sljedeći način:
a) upisuju se u registar sukladno zakonu; i
b) podnose godišnje izvješće Ministarstvu koji se zavodi u registar u obliku utvrđenom propisima Ministarstva, s tim da godišnji izvješće u osnovi mora sadržavati opis aktivnosti udruge ili zaklade i eventualnih pravnih osoba osnovanih u smislu članka 4., te s tim da godišnje izvješće obvezno sadrži i bilancu stanja koji prikazuje prihode i rashode udruge ili zaklada kao i posebnih pravnih osoba osnovanih u smislu članka 4. ovog zakona.
 
Članak 30.
1. Ukoliko je predviđeno statutom, naziv udruge ili zaklade može se upisati u registar i na jednom ili više stranih jezika, s tim da se prvi upiše naziv na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Inozemne udruge ili zaklade mogu koristiti samo svoje registrirane nazive.
2. U slučaju da se dvije ili više udruge ili zaklade registriraju sa suštinski istim nazivom ili znakom, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim nalaže da udruga ili zaklada koja je kasnije registrirana, u roku od mjesec dana podnese zahtjev za promjenu imena ili znaka u registru. Ako ta udruga ili zaklada ne postupe sukladno sa rješenjem. Ministarstvo će da obustavi ili ukine registriranje, raspusti udrugu ili zakladu, te poduzme druge oblike sankcija predviđenih ovim zakonom. Na postupak iz ovog članka primjenjuju se odredbe članka 34. ovog zakona.
 
Članak 31.
1. Zahtjev za upis u registar udruge ili zaklada sadrži:
a) osnivački akt odnosno akt osnivanja;
b) statut udruge ili zaklade;
c) spisak osnivača i članova upravnih tijela;
d) imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ili zaklade u Bosni i Hercegovini;
e) podaci koji se zahtijevaju u članku 45. ovog Zakona, ukoliko se radi o upisu inozemne udruge ili zaklade;
f) naziv udruge ili zaklade, skraćeni naziv ukoliko postoji;
g) primjerak znaka udruge ili zaklade, ukoliko postoji; i
h) ciljeve udruge ili zaklade;
2. Obrazac i način podnošenja zahtjeva za registriranje utvrđuje se propisima Ministarstva.
 
Članak 32.
1. O prijemu zahtjeva za upis u registar ili zahtjeva za izmjenu i dopunu podataka u registru Ministarstvo izdaje potvrdu osnivačima udruge ili zaklade. Ministarstvo je dužno donijeti rješenje o registriranju u roku od 30 dana nakon dana podnošenja zahtjeva.
2. Ako Ministarstvo ne donese rješenje u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva za registriranje ili zahtjeva za izmjenu registriranja, smatrat će se da je zahtjev odbijen.
 
Članak 33.
Rješenje koje donosi Ministarstvo o upisu u registar udruge ili zaklade sadrži:
a) datum upisa;
b) registracijski broj pod kojim je izvršen upis;
c) naziv, skraćeni naziv ukoliko postoji i adresu udruge ili zaklade;
d) znak udruge ili zaklade, ako postoji;
e) ciljeve za koje je udruga ili zaklada osnovana; i
f) imena i adrese lica ovlaštenih za zastupanje udruge ili zaklade.
 
Članak 34.
1. Ako u tijeku postupka registriranja Ministarstvo utvrdi da u statutu udruge ili zaklade nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim zakonom ili da zahtjev za registriranje nije potpun, na to će upozoriti podnosioca zahtjeva navodeći razloge zbog kojih registriranje nije izvršeno. Podnosiocu zahtjeva će biti omogućeno da ispravi ili dopuni zahtjev u roku od petnaest dana od dana primitka ovlasti. Ako podnosilac zahtjeva ne ukloni ove nedostatke u predviđenom roku, Ministarstvo će rješenjem odbaciti zahtjev za upis u registar navodeći razloge za negativno rješenje.
2. Ako Ministarstvo ustanovi da su ciljevi udruge ili zaklade u suprotnosti sa odredbama članka 3. točka 3. ovog zakona odnosno članka 5. ovog zakona, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za upis u registar, navodeći razloge za donošenje takvog rješenja.
3. Postupci opisani u ovom članku provode se sukladno pravilima i postupcima utvrđenim propisima Ministarstva i ostalim relevantnim zakonima.
 
Članak 35.
1. Na rješenje Ministarstva kojim se odbija, odbacuje obustavlja ili ukida upis odnosno odbija izmjena i dopuna upisa sukladno ovom zakonu, ili izriču kazne temeljem članka 53. ovog Zakona ili odbija zahtjev iz članka 13. ovog zakona, ili automatski raspušta udrugu ili zakladu na temelju članka 30. točka 2. ili članka 51. ovog zakona, ili nameće raspodjela sredstava na temelju članka 52. ovog zakona, kao i na druga rješenja donesena sukladno ovom zakonu može se uložiti žalba.
2. Žalba se ulaže u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
 
Članak 36.
povrede pravila postupka,
pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,
povrede materijalnog prava.
 
Članak 37.
Po žalbi iz članka 35. ovog zakona odlučuje Komisija za žalbe ( u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Vijeće ministara. Komisija je stalna i sastoji se od tri člana.
 
Članak 38.
1. Žalbe na rješenja iz članka 35. ovog zakona se podnosi Ministarstvu.
2. Po primitku žalbe, Ministarstvo će ispitati žalbu glede pravovremenosti, i da li je žalba izjavljena od ovlaštene osobe.
3. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je žalba nepravovremena ili da je izjavljena od neovlaštene osobe, rješenjem će odbaciti žalbu.
 
Članak 39.
1. Ukoliko Ministarstvo ne odbaci žalbu iz razloga utvrđenih iz člankom 38. točka 3. ovog zakona, istu uz predmet dostavlja Komisiji.
2. Odlučujući o žalbi Komisija može donijeti slijedeće odluke:
odbaciti žalbu,
odbiti žalbu i potvrditi rješenje Ministarstva,
ukinuti rješenje u cijelosti ili djelomično, i
izmijeniti rješenje.
 
Članak 40.
1. Komisija će odbaciti žalbu ako je to propustilo Ministarstvo u smislu članka 38. točka 3. ovog zakona.
2. Komisija će odbiti žalbu kad utvrdi da u postupku pred Ministarstvom nije bilo manjkavosti i kad je žalba neutemeljena.
3. Komisija će potpuno ili djelomično ukinuti rješenje, kad utvrdi neku od nepravilnosti utvrđene u članku 36. ovog zakona, nakon čega će predmet vratiti Ministarstvu na ponovno odlučivanje.
4. Komisija će izmijeniti rješenje, ako iz stanja predmeta proizlazi drugačija odluka od one koju je donijelo Ministarstvo.
 
Članak 41.
Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana primitka žalbe odluči po istoj.
 
Članak 42.
Protiv rješenja Komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine.
 
Članak 43.
1. Registrirane udruge ili zaklade obvezne su podnijeti Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slučaju nastupanja promjene glede informacija navedenih u članku 33. točka 1. pod c); d); e) i f) ovog zakona, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene.
2. Ministarstvo donosi rješenje glede zahtjeva sukladno članku 32. točka 1. ovog zakona.
 
Članak 44.
Rješenja kojima se dozvoljava, odbija, odbacuje, obustavlja ili ukida upis u registar udruga ili zaklada, te svako rješenje kojim udruga ili zaklada prestaje sa radom, objavljuje se u ''Službenom glasniku BiH''.
 
Članak 45.
1. Osim ako nije drugačije utvrđeno u ovom članku, pravila i postupci za registriranje utvrđeni u ovom zakonu odnose se i na inozemne i međunarodne udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije, kao i urede njihovih ogranaka koji se nalaze ili obavljaju djelatnosti na teritoriju Bosne i Hercegovine.
2. Inozemne i međunarodne udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije, kao i uredi njihovih ogranaka registriranih sukladno ovom zakonu, mogu djelovati na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, kao i pravne osobe iz Bosne i Hercegovine.
3. Uz zahtjev za registriranje u Bosni i Hercegovini, inozemne i međunarodne udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije dostavit će Ministarstvu radi upisa u registar:
a) dokaz da organizacija ima status pravne osobe u inozemstvu;
b) izjavu u kojoj se opisuju aktivnosti koje će se poduzeti u Bosni i Hercegovini;
c) naziv, adresu i broj telefona organizacije u matičnoj zemlji i glavnog povjerenstva u Bosni i Hercegovini, ukoliko ono postoji;
d) ime i prezime, zvanje osobe rukovoditelja glavnog povjerenstva organizacije u Bosni i Hercegovini. Ako organizacija nema povjerenstvo u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se navodi ime, prezime i zvanje osobe odgovorne za rad organizacija u Bosni i Hercegovini; i
e) ime i prezime, adresa, zvanje i broj telefona osobe koju je organizacija ovlastila da bude njen pravni predstavnik u Bosni i Hercegovini.
 
I.5. IMETAK UDRUGE I ZAKLADA
Članak 46.
Prihodi udruge i zaklada mogu uključivati sljedeće:
a) članarinu, kada je u pitanju udruga;
b) dragovoljne priloge i poklone javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
c) državne subvencije i ugovore sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inozemnim;
d) prihod od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda; i
e) prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti udruge ili zaklade, kako je određeno statutom.
 
Članak 47.
1. Registrirana udruga ili zaklada su dužni da uredno vode poslovne knjige sukladno opće prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavljaju financijska izvješća sukladno ovom i drugim relevantnim zakonima.
2. Registrirana udruga ili zaklada raspolaže svojim imetkom sukladno statutu i ovim zakonom.
 
Članak 48.
Tijela registriranih udruga ili zaklade dužna su da upravljaju imetkom udruge ili zaklade sa dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu udruge i zaklade.
 
I.6. PRESTANAK RADA UDRUGA I ZAKLADA-DRAGOVOLJNO I PO SILI ZAKONA
Članak 49.
Udruga ili zaklada mogu prestati sa radom dragovoljno ili po sili zakona pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom.
 
Članak 50.
1. Udruga ili zaklada mogu prestati sa radom dragovoljno, na temelju odluke nadležnog tijela udruge ili zaklade.
2. Ako statutom nije drugačije predviđeno, odluka o prestanku sa radom se donosi dvotrećinskom kvalificiranom većinom glasova članova udruge ili dvotrećinskom većinom glasova upravnog odbora zaklade.
3. U slučaju dragovoljnog prestanka rada registrirana udruga ili zaklada usvaja plan likvidacije koji je sukladan statutu i ovom zakonu.
 
Članak 51.
1. Rješenjem Ministarstva registrirana udruga ili zaklada prestaje sa radom po sili zakona kako je utvrđeno u zakonu, ako djeluje suprotno odredbama ovog zakona ili ako bez opravdanih razloga ne obavlja djelatnost radi ostvarivanja svojih ciljeva u periodu od najmanje dvije pune kalendarske godine, ili kao posljedica uvjeta navedenih u članku 50. ovog zakona.
2. Prestanak po sili zakona izriče se samo u slučajevima opetovanih ili težih nepravilnosti u radu, a može se izreći samo nakon što data udruga ili zaklada bude obaviješteno o razlogu i pruži joj se prigoda za izjašnjavanje po tom pitanju.
3. Kazne i prestanak rada, raspuštanje udruge ili zaklade po sili zakona izriče se na temelju zahtjeva Ministarstva. Prije donošenja odluke kojom se izriče kazna ili prestanak rada, raspuštanje udruge ili zaklade, Ministarstvo će udrugu ili zakladu obavijestiti o prekršaju. U obavijesti se navode moguće kazne utvrđene člankom 53. ovog zakona Ministarstvo može omogućiti udruzi ili zakladi da otkloni nepravilnost u radu i/ili može odrediti kaznu utvrđenu ovim zakonom.
 
Članak 52.
1. Nakon raspuštanja i prestanka sa radom i izmirenja obveza udruga ili zaklada koja nema status udruge od javnog interesa, preostalu imovinu i sredstva podijelit će na način utvrđen statutom ili drugoj registriranoj udruzi ili zakladi kojoj je dodijeljen status udruge ili zaklade od javnog interesa.
2. Nakon raspuštanja i izmirenja obveza udruga ili zaklada kojoj je odobren status udruge ili zaklade od javnog interesa, preostalu imovinu i sredstva podijelit će registriranoj udruzi od javnog interesa ili zakladi, koje ima iste ili slične ciljeve. Ovo se odnosi i na sve udruge i zaklade koje su dobila sredstva od države, javne dotacije ili odnosno ostvarili poreske ili fiskalne olakšice sukladno zakonima iz bilo koje nadležnosti.
3. U slučaju prestanka rada po sili zakona Ministarstvo utvrđuje raspodjelu preostalih sredstva sukladno principima ovog članka.
4. Rješenje Ministarstva o raspuštanju po sili zakona i o raspodjeli sredstava udruge ili zaklade, bit će objavljeno u “Službenom glasniku BiH“ kao i obavijest svim potencijalnim korisnicima da mogu pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine sukladno članku 42. ovog zakona.
 
DRUGI DIO - KAZNENE ODREDBE
Članak 53.
1. Kaznom od 300 KM od 3.000 KM Ministarstvo će kazniti udrugu i zakladu koja:
a) se ne upiše u registar, ako je upis obvezan prema ovom zakonu;
b) ne podnese godišnje izvješće, ako je podnošenje obvezno prema ovom zakonu;
c) obavlja aktivnosti koje značajno odstupaju od ciljeva određene udruge ili zaklade;
d) u pravnim transakcijama ne upotrebljava jedan od svojih registriranih naziva s namjerom da obmane fizičku, pravnu osobu, ili tijela vlasti;
e) ne podnese zahtjev za izmjenu i dopunu registracije (članak 43. točka 1. ovog zakona);
f) ne upotrijebi ostvarenu dobit ili sredstva na način predviđen statutom ili odgovarajućim zakonom, s nakanom ili usljed krajnje nepažnje; i
g) pruži informacije Ministarstvu u svezi s podnošenjem zahtjeva za upis, izmjenu podataka u registru, odnosno prestankom rada sukladno odredbama ovog zakona, koje su namjerno i materijalno neistinite i navode na pogrešan zaključak.
2. Ministarstvo može također kazniti novčanom kaznom odgovornog zastupnika udruge ili zaklade, za kojeg je utvrđeno da je počinio radnje navedene u ovom čanku ukoliko je odgovorni zastupnik bio upoznat s radnjama koje su rezultirale prekršajem i postupao s nakanom da učini prekršaj. Novčana kazna iznosi od 100 KM od 1.000 KM.
3. Odgovorna osoba se može kazniti kaznama navedenim u ovom članku samo ako je ta osoba prethodno obaviještena o postupku i njegovim osnovama i data joj je mogućnost da se o tom izjasni. Postupak iz ovog članka provodi se sukladno propisima koje utvrdi Ministarstvo.
 
TREĆI DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 54.
1. Udruge i zaklade koji su registrirane prije stupanja na snagu ovog zakona i koje žele da se registriraju skladno ovom zakonu, imaju obvezu da usklade svoje akte sa odredbama ovog zakona i da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona dostave nadležnom ministarstvu usklađene akte o registraciji udruge ili zaklade.
2. Udruge i zaklade koje se registriraju sukladno odredbama prethodne točke nisu obvezne plaćati administrativnu taksu.
 
Članak 55.
1. Od dana stupanja na snagu ovog zakona svim udrugama ili zakladama koje su obvezni registrirati se sukladno ovom zakonu, a koji su prethodno započeli ali nisu okončali postupak registriranja u nadležnosti drugih tijela vlasti Bosne i Hercegovine bit će dopušteno da prestanu sa prethodno započetim postupkom te da umjesto toga nastave sa postupkom sukladno odredbama ovog zakona.
2. Udrugama i zakladama opisanim u prethodnoj točki bit će omogućen povrat taksi koje su platili u postupku registriranja provedenom u nadležnosti drugih tijela vlasti.
 
Članak 56.
1. Ministarstvo se obvezuje da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese sve podzakonske akte predviđene ovim zakonom.
2. Svi podzakonski akti koje Ministarstvo donese na temelju odredaba ovog zakona, te sve izmjene i dopune istih, bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH“.
 
Članak 57.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Bosne i Hercegovine''.
 
 
 
PS BiH broj 72/'01 30. studenog 2001. godine Sarajevo
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sejfudin Tokić, v. r.
Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. Željko Mirjanić, v. r.

 

 


[1] "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 32/2001. (28. prosinca 2001.).

 

PREPORUČI