Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Uputa o provedbi zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 5/04), ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine donosi
 
UPUTSTVO O PROVEDBI ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOME POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA[1]
 
OPĆE ODREDBE
 
Ovim uputstvom o provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu: Uputstvo) se crkvama i vjerskim zajednicama, njihovim savezima i organizacijskim oblicima kao i entitetskim i lokalnim tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini, pružaju upute i smjernice u provedbi Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) u cilju unapređenja razumijevanja i punog poštivanja prava na slobodu savjesti i vjere.
Odredbe ovog Uputstva treba razumijevati kao namjeru unapređenja odnosa države i crkava i vjerskih zajednica, garanciju vjerskih sloboda i jednakosti u pravima i obvezama svih crkava i vjerskih zajednica.
 
1. Odnos države i crkava i vjerskih zajednica
 
Pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i neku ili više crkava i vjerskih zajednica će se uređivati i međusobnim sporazumima koji zaključuje Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara ili vlade entiteta i crkve odnosno vjerske zajednica a koji se mogu odnositi na prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, prava u obavljanju odgojno-obrazovne, kulturne, umjetničke i druge djelatnosti, uvjeta za izgradnju crkava i drugih objekata i slično.
Radi provedbe akata koji uređuje odnose države i crkava i vjerskih zajednica, kao i drugih pitanja značajnih za položaj i djelovanje crkava i vjerskih zajednica u Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine kao mjerodavno ministarstvo za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama određuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kao mjerodavno tijelo za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama ima prava prethodno dati mišljenje o tekstu sporazuma koji zaključuje neko od tijela iz stavka 1. ovoga članka i crkve odnosno vjerske zajednice.
 
2. Diskriminacija na temelju vjere ili uvjerenju
 
1. Nijedna odredba Zakona ne može se primjenjivati u smislu ograničavanja ili diskriminiranja ili privilegije zbog vjerskih uvjerenja, pripadnosti crkvi, vjerskoj zajednici, kao ni zbog učestvovanja u vjerskim obredima i prakticiranju svih zajamčenih vjerskih sloboda i prava.
 
3. Vjerski službenici, uposleno osoblje
 
1. Vjerske službenike biraju i postavljaju crkve i vjerske zajednice sukladno svojim tradicijama i ustanovljenim vlastitim zahtjevima, propisima i potrebama. Vjerski službenici su fizičke osobe koje takvim smatra njihova crkava ili vjerska zajednica. Oni obavljaju djelatnost kojom se namiruju religiozne, duhovne, duševne i posebne kulturne potrebe građana.
2. U obavljanju vjerske djelatnosti vjerskim službenicima se jamči puna sloboda, autonomija i imunitet pred građanskim vlastima, što znači da se vjerski službenici ne mogu lišavati slobode osim ukoliko njihovo djelovanje, svojim sadržajem i načinom obavljanja vjerskih obreda i drugih očitovanja vjere dovodi do težeg kršenja pravnog poretka, javne sigurnosti, morala ili ide na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i slobode drugih.
3. Vjerski službenici imaju pravo naplaćivati vršenje određenih obreda prema uredbama koje donose crkve i vjerske zajednice sukladno njihovim propisima i pravilnicima u obavljanju njihove djelatnosti, raznih poslova i aktivnosti.
4. Radi obavljanja poslova crkve i vjerske zajednice mogu stupati u pravne odnose i sklapati ugovor o radus uposlenim radnicima. Uposleni radnici s kojima je crkva ili vjerska zajednica sklopila ugovor o radu ostvaruju prava iz radnoga odnosa sukladno unutarnjoj organizaciji i prema pravilima koje određuju crkve i vjerske zajednice, kao i sukladno važećem radnom zakonodavstvu kao i drugi uposlenici.
 
4. Socijalna prava vjerskih službenika, uposlenog osoblja i polaznika vjerskih škola i studenata visokih teoloških sveučilišta
 
1. Mjerodavno ministarstvo Bosne i Hercegovine za pitanja mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava na temelju socijalne skrbi će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Uputstva predložiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, uvjete i način na koji će vjerski službenici ostvarivati svoja prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i prava po osnovi socijalne skrbi iz državnog proračuna, prema važećim propisima, sukladno njihovoj stručnoj spremi i funkciji unutra crkve ili vjerske zajednice.
2. Svaka crkava ili vjerska zajednica, na temelju sporazuma zaključenog s Vijećem ministara BiH u smislu članka 15. Zakona o slobodi vjere i pravnome položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, dostavlja mjerodavnom ministarstvu popis svojih vjerskih službenika koji imaju prava koristiti ove pogodnosti.
3. Redovni polaznici škola i studenti viših škola i fakulteta u vlasništvu ili pod vodstvom crkava i vjerskih zajednica ostvaruju sva prava kako ih ostvaruju polaznici javnih škola i fakulteta, prava u javnom prometu, studentske domove i druga prava učenika i studenata.
4. Obveza je mjerodavnih organa i institucija da izdaju potvrde odnosno uvjerenja, kojima se ostvaruju odnosno garantiraju prava ili beneficije iz prethodnoga stavka.
 
5. Imovina crkava i vjerskih zajednica
 
1. Crkve i vjerske zajednice mogu posjedovati i imati u vlasništvo i raspolaganje pokretnu i nepokretnu imovinu u zemlji i inozemstvu sukladno važećim zakonima.
2. Imovina crkava i vjerskih zajednica sastoji se od hramova, bogomolja, džamija i drugih zdanja za obavljanje vjerskih obreda, zemljišta, šuma, novčanih sredstava, proizvodnih, komunikacijskih, socijalnih, dobrotvornih, kulturno-obrazovnih, stambenih, informativnih objekata i zavoda, novčanih sredstava i od druge imovine neophodne za obavljanje vjerske djelatnosti i razvijanje prosvjete i kulture. Ovaj popis nije taksativan.
3. U zajednici sa vjernicima i vjerskim službenicima, preko svojih vrhovnih ili autonomnih tijela i predstavnika, crkve i vjerske zajednice, shodno svom unutarnjem poretku i sopstvenim propisima samostalno upravljaju svojom imovinom, kapitalom, fondovima i zadužbinama. To znači da se tijela vlasti ne smiju miješati u rad i upravljanje imovinom u vlasništvu crkava i vjerskih zajednica, niti njihovu suradnju s njima uvjetovati time.
 
6. Financiranje crkava i vjerskih zajednica
 
1. Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i financiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, obavljanjem karitativne, odgojno-obrazovne, kulturne, umjetničke ili druge opće korisne djelatnosti, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira, od pružanja vjerskih usluga, od nasljedstva i darova od dobrovoljnih priloga (u novcu, uslugama ili radovima) fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva.
2. Crkvama i vjerskim zajednicama može se iz proračuna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim razinama njihovoga organiziranja darivati, poštujući principe ravnopravnosti i transparentnosti, imovina i financijska sredstva za potrebe njihove redovne djelatnosti, na način reguliran propisima o financijskom poslovanju, te odrediti sredstva čija će se godišnja visina odobravati u ovisnosti od vrste i značaja programa koji crkve i vjerske zajednice ostvaruju u oblasti kulture, prosvjetne, odgojno-obrazovne, socijalne, zdravstvene, humanitarne i druge djelatnosti od interesa za građane.
3. Crkvama i vjerskim zajednicama mogu se iz proračuna tijela vlasti u Bosni i Hercegovini, na svim razinama njezinog organiziranja dodjeljivati i namjenske pomoći, osobito za obnovu i očuvanje te izgradnju hramova, bogomolja, džamija i drugih objekata vjerskih zajednica.
4. Crkve i vjerske zajednice koje se za pomoć obraćaju proračunskim tijelima vlasti dužne su podnijeti obrazložen zahtjev s elementima plana raspodjele utroška odobrenih sredstava za gore navedene namjene.
5. Tijela državne vlasti na svim razinama njezinog organiziranja u procesu odlučivanja o dodijeli sredstava konzultiraju se s mjerodavnim ministarstvom za suradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama sukladno zakonu.
6. Tijela državne vlasti na svim razinama njezinog organiziranja imaju pravo biti informirani o načinu i dinamici upotrebe namjenskih sredstva dodijeljenih iz proračuna sukladno propisima o financijskom poslovanju.
 
7. Pravni status crkava i vjerskih zajednica
 
1. Prilikom registracije udruge vjernika, građana ili druge pravne osobe koja se namjerava baviti vjerskim pitanjima ili namjerava provoditi aktivnosti u svezi s vjerom, prilikom podnošenja prijave za registraciju mora osigurati pismenu suglasnost nadležnog organa dotične crkve ili vjerske zajednice.
2. Ukoliko neka fizička ili pravna osoba u svojeme radu, aktivnostima u javnome životu te na proizvodima ili prilikom pružanja usluga upotrebljava naziv, simbole, znamenje i atribute koji su identični ili asociraju na nazive, simbole, znamenje i atribute registrovanih crkava ili vjerskih zajednica, dužni su prije upotrebe pribaviti pismenu suglasnost mjerodavnog organa dotične crkve ili vjerske zajednice.
3. Mjerodavni vjerski poglavar, sukladno propisima crkve ili vjerske zajednice, odlučuje pisanim dokumentom o potrebi izgradnje vjerskog objekta i predlaže lokaciju. Mjerodavno tijelo BiH će to uvažiti ukoliko se tomu ne protive objektivni razlozi i neće uzimati u razmatranje zamolbe za gradnju vjerskih objekata ako zamolbe nemaju priloženo pismeno odobrenje mjerodavnog poglavara crkve ili vjerske zajednice.
 
8. Savezi crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini
 
1. Svaka crkva i vjerska zajednica unutar sebe može formirati različite pravne subjekte, na primjer udruge svećenika ili vjerskih službenika, izdavačke ustanove, dobrotvorna društva i drugo radi ostvarenja konkretnih ciljeva i interesa kako tog subjekata tako i crkve i vjerske zajednice u cjelini.
2. Dvije ili više crkava i vjerskih zajednice mogu obrazovati različite saveze i organizacijske oblike radi ostvarenja i podsticanja vjerske djelatnosti, prosvjete i kulture i drugih interesa i udružiti se u različite asocijacije koje se registriraju u nove pravne subjekte.
3. Državne vlasti imaju obvezu surađivati s ovim subjektima bez bilo kakve diskriminacije ili dodatnog uvjetovanja.
 
9. Brisanje iz Registra za upis crkava i vjerskih zajednica
 
1. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi rješenje o brisanje crkve ili vjerske zajednice iz Registra crkava i vjerskih zajednica u sljedećim uvjetima:
- ako mjerodavno tijelo crkve ili vjerske zajednice donese odluku o njezinom prestanku,
- ako tijelo sudske vlasti pravomoćno utvrdi da crkva ili vjerska zajednica svojim djelovanjem poziva ili potiče na vjersku, nacionalnu ili rasnu mržnju ili drugi oblik nesnošljivosti među građanima Bosne i Hercegovine, sustavno narušava javnu sigurnost, sigurnost i javni poredak, razara obitelj, narušava javni moral i ugrožava zdravlje podsticanjem upotrebe narkotičkih i psihotropnih sredstava ili na neki drugi način narušava duhovni integritet i mentalno zdravlje radi ukorjenjivanja i širenja doktrine.
2. Protiv rješenja o brisanju iz Registra može se uložit žalba Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
3. Protiv konačnog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od tri mjeseca pred Sudom Bosne i Hercegovine.
 
10. Pristup crkava i vjerskih zajednica sredstvima javnog informiranja
 
1. Crkve i vjerske zajednice mogu obavljati djelatnost javnog informiranja suglasno posebnim propisima, te imaju prava pristupa sredstvima javnog informiranja u vlasništvu države, entiteta, kantona/županija i općina suglasno programskim shemama informacijskih kuća i eventualnim sporazumima koje zaključuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnost javnog informiranja.
 
11. Stupanje na snagu
 
Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a isto će se objaviti u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 
 
 
Broj 03-50-3266/06
2006. godine
Sarajevo
Ministar
Mirsad Kebo, v. r.

 

 


[1] „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 83/2006. (16. listopada 2006.)

 

PREPORUČI