Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Uz pojavu pravilnika za registraciju pravnih osoba crkava i vjerskih zajednica

Kao što je poznato, Parlamentarna skupština BiH je u siječnju 2004. usvojila "Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju u Bosni i Hercegovini". Objavljen je u "Službenom glasniku BiH" 9. ožujka te stupio na snagu osam dana poslije toga. Bit će primjenjivan na cijelom teritoriju BiH a svi ostali zakoni i propisi u ovom području moraju biti usklađeni s njegovim odredbama.

Prema propisima ovoga Zakona, sve Crkve i vjerske zajednice na državnom pravnom području imaju status pravne osobe. Za razliku od vjerskih zajednica koje će možda tek nastati, Zakon potvrđuje kontinuitet pravne osobnosti povijesno utemeljenim Crkvama i vjerskim zajednicama: Katoličkoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Islamskoj zajednici i Židovskoj zajednici. Sve Crkve i vjerske zajednice imat će službene nazive koji su određeni njihovim vlastitim propisima te će se kao takvi koristiti u javnoj uporabi. Te iste Crkve i vjerske zajednice mogu osnivati, mijenjati i ukidati svoje unutrašnje organe koji imaju svojstvo pravne osobe a samo Crkve i vjerske zajednice svojim aktima uređuju koji njihovi unutrašnji organi imaju svojstvo pravne osobe koji će se onda takvima smatrati također na civilnom pravnom području.

To konkretno znači da je npr. svim pravnim osobama Katoličke crkve, koje to jesu po kanonskom zakonu za crkveno pravno područje, stupanjem ovoga Zakona na snagu priznata pravna osobnost također za područje civilnoga zakona. No svim tim pravnim osobama, da bi mogle zakonito ostvarivati svoja prava, ostaje zadaća da se registriraju. A crkvene pravne osobe po samom kanonskom pravu su sljedeće: sjemenište (k. 238), partikularna Crkva, tj. nad/biskupija (k. 373), crkvena pokrajina, tj. metropolija (k. 432), crkvena regija (tj. više metropolija organiziranih zajedno) ako je osnovana kao pravna osoba (k. 433), biskupska konferencija (k. 449), župa (k. 515), redovnička ustanova, pokrajina i kuća (k. 634), konferencija viših redovnički poglavara ako ju je odobrila Apostolska stolica (k. 709), družbe apostolskoga života, njihovi dijelovi i kuće (k. 741) i svaka skupnost bilo osoba bilo stvari koju je mjerodavna crkvena vlast aktom osnutka ili posebnim dekretom proglasila pravnom osobom (k. 114). A osoba ovlaštena za zastupanje ovih pravnih osoba jest fizička osoba koja joj stoji na čelu (dijecezanski biskup, župnik, rektor, provincijal, gvardijan, upravitelj itd.).

Ministarstvo pravde BiH, koje je Zakon zadužio za vođenje jedinstvenoga registra pravnih osoba svih Crkava i vjerskih zajednica, 30. kolovoza o. g. objavilo je "Pravilnik o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra…". Prema odredbi toga Pravilnika u prijavi za upis pravne osobe (obrazac U-1), koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje subjekta upisa, navode se sljedeći podaci: puni naziv (i skraćeni, ako postoji) subjekta upisa; sjedište subjekta upisa i broj telefona; sadržaj, opis i otisak pečata subjekta upisa; sadržaj, opis i otisak štambilja subjekta upisa; sadržaj i opis logo ili znaka subjekta upisa, ako postoji. Uz prijavu se prilaže: ime, prezime, vlastoručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba. Poslije toga, ako je prijava uredno podnesena, Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana prijave donijeti rješenje o upisu u registar subjekta upisa.

Danom donošenja rješenja o upisu u registar Ministarstva subjektu upisa Katoličke crkve potvrđuje se kontinuitet pravne osobe. A tek na pismeni zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa, njegova opunomoćenika ili mjerodavnog tijela, Ministarstvo izdaje izvadak iz registra koji sadrži: puni naziv subjekta upisa, sjedište, broj telefona, registarski broj i nadnevak rješenja upisa, te ime i prezime zakonskog zastupnika subjekta upisa.

Prijave za upis u registar svih crkvenih subjekata upisa bez ikakve iznimke kao i prijave za upis svih mogućih kasnijih promjena u registru, predviđene ovim Pravilnikom, Ministarstvu pravde za Katoličku Crkvu podnose, svatko za svoje područje, jedino Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati. To isto čine Eparhije za Srpsku pravoslavnu Crkvu, Rijaset Islamske zajednice i muftijski uredi za Islamsku Zajednicu te Židovska zajednica za svoju vjersku zajednicu a prijavljuju se samo pravne osobe koje postoje na području BiH.

PREPORUČI