Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti

Pravilnik o uspostavi i vođenju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u BiH

 

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», broj 9/04), ministar pravde Bosne i Hercegovine, donosi
 
P R A V I L N I K

O USPOSTAVI I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA ZA UPIS CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIJSKIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI[1]
 
I. – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se: vođenje jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Registar); upis u Registar; postupanje po prijavi za upis u Registar; upis promjena u Registru; zbirka isprava; javnost Registra; čuvanje Registra; izvadak iz Registra, kao i druga pitanja od značaja za uspostavu i vođenje Registra, sukladno Zakonu o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) za:
a) sve crkve i vjerske zajednice i njihove unutarnje organizacijske oblike, kojima se temeljem Zakona potvrđuje kontinuitet svojstva pravne osobe, te nove pravne osobe koja se konstituira iz postojećeg Subjekta upisa;
b) saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacijskih oblika, za koje to zatraži crkva ili vjerska zajednica;
c) registraciju nove crkve i vjerske zajednice.
 
II. – VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA
Članak 2.
1. Registar postojećih i novih crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i unutarnjih organizacijskih oblika iz članka 1. točke a), b), c) ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: Subjekt upisa), vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
2. Registar se vodi u obliku knjige formata 350x250 mm uvezane u tvrde korice od trajnog materijala (Obrazac RSU).
3. Na naslovnoj stranici knjige Registra u lijevom gornjem kutu se upisuje: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde, a na sredini naslovne stranice, Registar, s konkretnom naznakom za koju crkvu ili vjersku zajednicu se vodi Registar, te broj knjige (knjiga broj I., II., III., IV. i V.).
4. Registar se vodi posebno za svaku: crkvu, vjersku zajednicu, saveze crkava i vjerskih zajednica i njihovih organizacijskih oblika, koji imaju svojstvo pravne osobe.
5. Stranice Registra, osim naslovne stranice, označene su rednim brojevima.
6. Prije prvog upisa u Registar, ovlaštena službena osoba Ministarstva ovjerava Registar svojim potpisom i pečatom Ministarstva, na način, da na prvoj unutarnjoj stranici Registra upiše tekst, koji glasi: «Ovaj Registar sadrži ukupno ______ stranica».
 
Članak 3.
1. Popunjavanje rubrike u Registru obavlja se upisivanjem odgovarajućih podataka, koji su naznačeni u rubrici.
2. Rubrika se popunjava čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom.
3. Upisani tekst u rubrici se ne smije brisati niti ispravljati.
4. Iznimno, manje pogreške ispravljaju se precrtavanjem vodoravnom crtom i stavljanjem potpisa ovlaštene službene osobe Ministarstva i nadnevak ispravke, a ako se radi o većim pogreškama, cijeli se upis poništava precrtavanjem crvenom kosom crtom, i upis se obavlja u prvoj slobodnoj rubrici.
 
Članak 4.
1. Izmjena nastala nakon upisa u Registar, upisuje se u rubriku, koja se odnosi na odgovarajuću izmjenu, a nakon upisa novog podatka, rubrika koja sadrži stari podatak precrtava se kosom crvenom crtom.
2. Ako je rubrika, koja se odnosi na izmjenu podatka, popunjena, ili ako Subjekt upisa mijenja svoj naziv, na prvoj slobodnoj stranici Registra prenose se svi važeći podaci iz odgovarajućih rubrika s registarske stranice s koje se prenosi upis u Registar, na način, da se u rubriku: «registarski broj» upisuje registarski broj pod kojim je upisan Subjekt upisa, u rubriku: «prijenos registra sa stranice broj», upiše se broj prethodne stranice s koje se prenosi registracija, na stranici s koje se prenosi registracija, u rubriku: «prijenos registracije na stranicu broj», upiše se broj stranice na koju se prenosi registracija, nakon čega se stranica s koje se prenosi registracija precrtava kosom crvenom crtom.
3. Nadnevak prestanka s radom Subjekta upisa upisuje se u odgovarajuću rubriku, a potom se registarska stranica koja se odnosi na taj Subjekt upisa, precrtava s dvije kose crvene crte.
 
III. – UPIS U REGISTAR
Članak 5.
1. Prijava za upis u Registar Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu   U –1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.
2. U prijavi za upis u Registar Subjekta upisa, kojemu se, sukladno članku 8. stavak 2., 5. i 6. Zakona potvrđuje kontinuitet pravne osobe, navode se sljedeći podaci:
a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;
b) sjedište Subjekta upisa i broj telefona;
c) sadržaj, opis i otisak pečata Subjekta upisa;
d) sadržaj, opis i otisak štambilja Subjekta upisa;
e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.
3. Uz prijavu se prilaže: ime, prezime, vlastoručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.
4. Ako se unutar postojećeg Subjekta upisa iz stavak 2. ovoga pravilnika konstituira nova organizacijska cjelina, koja će imati svojstvo pravne osobe, prijava za upis u Registar Ministarstva takvog Subjekta upisa podnosi se na obrascu U-1-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje.
5. U prijavi U-1-1 navode se sljedeći podaci:
a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;
b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;
c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;
d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;
e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.
6. Uz prijavu U-1-1, prilaže se:
a) uredno popunjen obrazac U-1 za postojeći Subjekt upisa, sukladno stavku 2. ovoga članka, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje;
b) odluka mjerodavne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnutku Subjekta upisa;
c) ime, prezime, ovjereni potpis i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba.
 
Članak 6.
1. Prijava za upis u Registar novog Subjekta upisa podnosi se Ministarstvu na obrascu U-3, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.
U prijavi U-3 navode se sljedeći podaci:
a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;
b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;
c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;
d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;
e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.
2. Uz prijavu U-3, sukladno članku 18. stavak 1. i 2. Zakona, prilaže se:
a) statut Subjekta upisa;
b) isprava o službenom vjerskom naukovanju Subjekta upisa;
c) spisak 300 građana-sljedbenika, koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstveni matični broj i vlastoručni potpis građana-sljedbenika;
d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime predstojnika crkve ili vjerske zajednice, njegova zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim tijelima;
e) podaci za ovlaštenu osobu iz članka 5. stavak 3. ovoga pravilnika, na obrascu U –2.
 
Članak 7.
1. Statut Subjekta upisa ovjerava Ministarstvo, na način, da se stranice statuta prošiju vrpcom, a oba kraja vrpce se na posljednjoj stranici statuta pričvrste naljepnicom, na kojoj se otisne pečat Ministarstva.
2. Na posljednjoj stranici statuta upisuje se tekst ovjere, koji glasi:
«Ovjerava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine».
 
Broj:_________________                                Potpis
Nadnevak: __________                 __________
 
Članak 8.
1. Dva ili više Subjekata upisa iz Bosne i Hercegovine mogu osnovati saveze crkava i vjerskih zajednica (u daljnjem tekstu: Savez).
2. Savezi se osnivaju pisanim aktom, u kojem se navode osnivači, definirani ciljevi osnivanja Saveza, način osnivanja zajedničke upravljačko-predstavničke strukture, te vrijeme trajanja Saveza.
3. Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se Ministarstvu na obrascu U-1, koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa.
U prijavi U-1 navode se sljedeći podaci:
a) puni naziv (i skraćeni, ako postoji) Subjekta upisa;
b) sjedište i broj telefona Subjekta upisa;
c) sadržaj i opis pečata Subjekta upisa;
d) sadržaj i opis štambilja Subjekta upisa;
e) sadržaj i opis logo ili znaka Subjekta upisa, ako postoji.
4. Uz prijavu U-1 se prilaže: ime, prezime, vlastoručni potpis, jedinstveni matični broj i služba osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu U-2, koji potpisuje službena osoba, i pismeni akt iz stavka 2. ovoga članka.
 
IV. – POSTUPANJE PO PRIJAVI ZA UPIS U REGISTAR
Članak 9.
1. Po prijemu prijave za upis u Registar, Ministarstvo će utvrditi da li je prijava pravilno popunjena, ovjerena i podnijeta od strane ovlaštene osobe, te da li su uz prijavu priložene isprave, sukladno Pravilniku.
2. Ukoliko postoji nedostatak, Ministarstvo će pismeno obavijestiti podnositelja prijave da u roku od 15 dana uredi, odnosno dopuni prijavu.
3. Ako podnositelj prijave u roku iz prethodnog stavka ne uredi, odnosno dopuni prijavu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti prijavu.
4. Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana uredno podnijete prijave, donijeti rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa.
 
Članak 10.
1. Danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva, Subjektu upisa iz članka 5. ovoga pravilnika potvrđuje se kontinuitet pravne osobe, a Subjekt upisa iz članka 6. i Savez iz članka 8. ovoga pravilnika stječe svojstvo pravne osobe, danom donošenja rješenja o upisu u Registar Ministarstva.
2. Svaki Subjekt upisa, u trenutku stjecanja svojstva pravne osobe, za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
 
Članak 11.
1. Ministarstvo može odbiti prijavu za upis u Registar, samo iz razloga navedenih u Zakonu.
2. U slučaju iz prethodnog stavka, podnositelj prijave može uložiti žalba Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od prijema rješenja o odbijanju registracije.
3. Ako Ministarstvo ne donese rješenje o upisu u Registar novog Subjekta upisa u roku od 60 dana od dana uredno podnijete prijave za upis u Registar, smatrat će se da je donijeto rješenje o registraciji istekom 60 dana nakon podnijete prijave.
4. U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, podnositelj prijave može uložiti žalbu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave za upis u Registar.
5. Odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je konačna.
6. Protiv konačne odluke može se podnijeti tužba upravnom odjelu Suda Bosne i Hercegovine, u roku od tri mjeseca od dana prijema konačne odluke.
 
V. – UPIS PROMJENA U REGISTRU
Članak 12.
1. Subjekt upisa je dužan prijaviti upis promjene podatka u Registru, iz članka 4., 6. ili 8. ovoga pravilnika, kao i upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, na obrascu broj U-4.
2. Prijavu iz prethodnog stavka potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje Subjekta upisa i ista se ovjerava pečatom Subjekta upisa.
3. Uz prijavu za upis promjena iz stavka 1. ovoga članka, Subjekt upisa podnosi isprave na temelju kojih dokazuje nastale promjene u Registru.
4. Ministarstvo će donijeti rješenje o promjeni podataka Subjekta upisa u Registru u roku od osam dana od dana primitka prijave.
5. Subjekti upisa iz članka 5. stavak 4., članka 6. stavak 2. i članka 8. ovoga pravilnika su dužni, da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upisu u Registar Ministarstva Subjekta upisa, Ministarstvu dostaviti otisak pečata i štambilja.
 
Članak 13.
1. Ako Subjekt upisa prestane s radom, dužan je odmah podnijeti Ministarstvu prijavu za brisanje iz Registra Subjekta upisa, na obrascu U-5.
2. U prijavi iz prethodnog stavka navodi se puni naziv Subjekta upisa koji prestaje s radom,  sjedište Subjekta upisa i razlog prestanka.
3. Uz prijavu se prilaže Odluka mjerodavnog tijela o prestanku s radom Subjekta upisa.
4. Na temelju uredne prijave, Ministarstvo, po žurnom postupku, donosi rješenje o prestanku s radom Subjekta upisa.
 
VI. – ZBIRKA ISPRAVA
Članak 14.
1. Za svaki Subjekt upisa vodi se zbirka isprava.
2. Na naslovnoj stranici omota, na sredini, upisuje se naziv: «Zbirka isprava», a ispod navedenog teksta, upisuje se naziv Subjekta upisa i registarski broj pod kojim je izvršen upis u Registar.
3. U zbirku isprava odlažu se: prijava za upis u Registar, Statut, rješenje o upisu u Registar, prijava za upis promjena u Registru, dokaz o plaćenoj naknadi, kao i sve isprave koje su priložene uz prijavu, na temelju kojih je izvršen upis i promjena upisa u Registru. 
4. Zbirke isprava se smatraju ispravama trajne vrijednosti.
 
VII. – JAVNOST REGISTRA
Članak 15.
1. Registar je javan.
2. Svaka osoba, koja dokaže pravni interes, ima pravo uvida u podatke upisane u Registar, osim osobnih podataka fizičkih osoba ovlaštenih za zastupanje Subjekta upisa, odnosno dijela Subjekta upisa, zaštićenih zakonom, ili pak podnijeti zahtjev da joj se dostavi preslika isprave u Registru.
3. Presliku isprave potpisuje ministar, ili službena osoba koju on ovlasti.
               
VIII. – ČUVANJE REGISTRA
Članak 16.
1. Registar i sve isprave, na temelju kojih je izvršen upis u Registar, kao i sve promjene u Registru, koje se odnose na Subjekt upisa, smatraju se ispravama od trajne vrijednosti, i njihovo arhiviranje i čuvanje vrši se na način, koji će osigurati zaštitu od zlouporabe, oštećenja ili uništenja.
2. Zavođenje prijava i ostalih isprava koji su predmet ovog pravilnika, te arhiviranje i čuvanje zbirke isprava, vrši se na način koji će osigurati zaštitu od zlouporabe, oštećenja ili uništenja, sukladno Naputku o načinu vršenja uredskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 35/03).
 
IX. – IZVADAK IZ REGISTRA
Članak 17.
1. Na pismeni zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje Subjekta upisa, njegova punomoćnika, ili mjerodavnog tijela, Ministarstvo izdaje izvadak iz Registra, na obrascu IR.
2. Obrazac IR sadrži: puni naziv Subjekta upisa, sjedište, broj telefona, registarski broj i nadnevak rješenja upisa, te ime i prezime zakonskog zastupnika Subjekta upisa.
3. Obrazac IR potpisuje ovlaštena službena osoba Ministarstva i isti se ovjerava pečatom Ministarstva.
4. Izvadak iz registra sadrži posljednje podatke, koji su upisani u Registar.
                5. Na zahtjev mjerodavnog tijela (pravosudnog i sl.), koji utvrđuje činjenice u postupku koji vodi, u obrazac IR se mogu unijeti i zastarjeli podaci.
 
X. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
1. Obrasci prijava navedeni u ovom pravilniku popunjavaju se pisaćim strojem, ili kompjuterski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a pisani podaci se ne smiju precrtavati, ispravljati niti brisati i moraju biti istovjetni sa Statutom ili Odlukom mjerodavnog tijela Subjekta upisa.
2. Prijava i isprave koje se podnose uz prijavu za upis u Registar ili za upis promjene u Registru, podnose se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj preslici.
3. Ministarstvo će izdati rješenje o upisu u Registar Subjekta upisa i rješenje o upisu promjene podatka u Registru Subjekta upisa na jeziku i pismu na kojem to zahtijeva Subjekt upisa.
 
Članak 19.
Prijave za upis u registar Subjekata upisa i prijave za upis promjena u Registru predviđene ovom pravilnikom, Ministarstvu podnose: Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati za Katoličku Crkvu, Eparhije za Srpsku pravoslavnu Crkvu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijski uredi za Islamsku Zajednicu, i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine za Jevrejsku Zajednicu.
 
Članak 20.
Podnositelj prijave je obvezan, da uz prijavu priloži dokaz o plaćenoj naknadi za:
a) upis u Registar Subjekta upisa 50 KM;
b) upis promjena u Registru 50 KM;
c) izvadak iz Registra 10 KM;
d) presliku isprava po jednoj stranici 1 KM.
 
Članak 21.
1. Obrasci: U-1, U-1-1, U-2, U-3, U-4 i U-5 čine sastavni dio ovoga pravilnika, i isti se bez naknade mogu dobiti u Ministarstvu, a bit će dostupni i na web stranici www.mpr.gov.ba
2. Rješenje Ministarstva o upisu u Registar Subjekta upisa i upisu promjena Subjekta upisa u Registru, bez obrazloženja, objavljuje se u «Službenom glasniku BiH», na teret Subjekta upisa.
 
Članak 22.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku BiH».
 
 
 
Broj: 01-30-689/04
Sarajevo,30.08.2004. godine
S a r a j e v o
M I N I S T A R
Slobodan Kovač, v. r.

 

 


[1] Usp. "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 46/2004. (21. listopada 2004.).

 

 

PREPORUČI