Naslovna Katolička crkvaO namaBiskupi BK BiHBiskupijeTijela BK BiHRedovništvo u BiHDokumentiZakoniAktualnosti
Grb biskupa Franje Komarice Grb biskupa Franje Komarice

Mons. dr. Franjo Komarica, biskup banjolučki

Mons. dr. Franjo Komarica, rezidencijalni biskup od 1989.

Sadašnji banjolučki bisku mons. dr. Franjo Komarica rodio se 3. veljače 1946. u Novakovićima, župa Petrićevac. Roditelji su mu pok. Ivo i Ivka rođ. Marić, a imali su 11 djece, od kojih je šestero muških i petero ženskih. Osmogodišnju školu završio je u u Banjoj Luci, sjemenišnu gimnaziju u Zagrebu (1961. - 1963.) i Đakovu (1963. - 1965.), gdje je i maturirao, zajedno s vrhbosanskim nadbiskupom Vinkom kard. Puljićem. Nakon odsluženja obveznog vojnog roka započeo je teološki studij u Đakovu (1967. - 1968.), a nastavio ga je na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Innsbrucku (1968. -1972.).

Za svećenika ga je zaredio biskup Alfred Pichler u crkvi otaca trapista u Banjoj Luci, 29. lipnja 1972. Nakon ređenja nastavio je posebni studij u Innsbrucku, gdje je 1973. magistrirao, a 1978. doktorirao liturgiku. Uz taj glavni studij studirao je glazbu na insbruškom Konzervatoriju i andragogiju tamošnjega Filozofskog fakulteta.

Po svršetku studija imenovan je predavačem na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu, gdje od 1978. do 1986. predaje liturgiku, liturgijski pastoral, pastoral selilaca i crkveno pjevanje. Ujedno je vodio dva crkvena zbora: bogoslovski i katedralni.

Sluga Božji papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 28.10.1985. pomoćnim biskupom banjolučkim i naslovnim biskupom biskupije Satafis u Africi. Isti ga je papa i zaredio za biskupa u bazilici sv. Petra na Bogojavljenje, 6. siječnja 1986. Oko tri i pol godine bio je generalni vikar blagopok. biskupa Pichiera u Banjoj Luci, sve do njegova umirovljenja. Imenovan je rezidencijainim biskupom 15. svibnja 1989., a 15. srpnja iste godine svečano preuzima upravu biskupije.

Osim uprave povjerene mu Banjolučke biskupije obnašao je i obnaša niz dužnosti u Biskupskim konferencijama, prvo Jugoslavije, a potom Bosne i Hercegovine. U BKJ-u bio je predsjednik Vijeća za laike (1986. - 1989.) i Hrvatskog liturgijskog vijeća (1989. - 1993.). Nakon što je 1994. godine osnovana Biskupska konferencija BiH, u njoj obnaša službu predsjednika nekoliko vijeća. U jednom mandatu (2002. - 2005.) bio je predsjednik BK BiH. Osim toga papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 1992. članom Papinskog vijeća za dijalog snekršćanima.

Uz svoje profesorske i biskupske obveze bavi se i pisanjem. Objavio je više stručnih radova iz područja liturgijske znanosti, ljudskih prava i crkvene glazbe ti domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Kao biskup objavio je zbirku dokumenata koje je napisao tijekom ratnih zbivanja 1991. -1995. pod naslovom: U obrani obespravljenbih Izbor iz dokumenata banjalučkog biskupa i Biskupskog ordinarijata Banjaluka tijekom ratnih godina od 1991. do 1995, koja je doživjela dva izdanja, a objavljena je i na engleskome, njemačkome (također dva izdanja) i talijanskom jeziku. Povodom nominacije za Nobelovu nagradu izdana mu je knjig apod naslovom U obrani čovjekova dostojanstva.

Providnost mu je namijenila tešku zadaću: voditi biskupiju u dramatičnom razdoblju oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je gotovo posve uništena. Zlostavljana su i ubijena od srpskih snaga sedmorica svećenika i jedna redovnica, nekoliko je svećenika jedva preživjelo zlostavljanje,brojne crkve, kapelice, župne kuće i samostani srušeni su ili teško oštećeni, dvije trećine vjernika prognano je i nikada se više nisu vratili, nekoliko je župa posve ugaslo, a u drugima je ostalo tek po nekoliko desetaka ili stotina vjernika. Od 130 000 katolika, koliko je u biskupiji živjelo 1991. godine, danas ih je nešto manje od 40 000. Biskup se neumorno trudio oko očuvanja mira, poticao brojne mirovne inicijative s državnim i crkvenim prvacima, kad je rat izbio, trudio se oko ponovne uspostave mira, po prestanku rata borio se za povratak svih prognanih na svoja ognjišta, neumorno se zauzimao za dostavu humanitarne pomoći svojim vjernicima, ali i svima drugima. koliko je to bilo moguće, brine se za obnovu obiteljskih kuća, ali i crkvenih objekata, od kojih su mnogi građeni posve od temelja.

Osobit vid humanitarnog odnosno karitativnog rada bilo je stavljanje biskupske kuće na raspolaganje za Caritasove ambulante, dok je sam biskup, zajedno sa svojim suradnicima, preselio u Svećenički dom. Zauzimao se za nabavku potrebnih aparata. lijekova i pomagala za gradske bolnice, za bolesne po kućama itd.

Neposredno pred izbijanje ratnih sukoba. godine 1990. osnovao je Teološki institut u Banjoj Luci za obrazovanje katoličkih vjernika laika, koji je radio sve do 1995., kada je silom (ne)prlika morao prestati s radom. U ljeto 2005. dao je obnoviti zgradu nekadašnje škole sestara Milosrdnica, u kojoj je u jesen te godine započela s radom katolička gimnazija koju vodi mons. mr. Ivica Božinović.

U jesen 2005. na zamolbu biskupovu otvorile su u središtu Banje Luke svoju prvu redovničku kuću u BiH redovnice Družbe Misionarke Ljubavi bl. Terezije iz Kalkute. U zgradi Biskupskog ordinarijata 16.11.2005. utemeljio je Europsku akademiju, a 03.02.2006. osnovao je Centar za život i obitelj pri Caritasu Banjolučke biskupije.

Za svoje djelovanje primio je niz međunarodnih priznanja i nagrada. a 2004. nominiran je i za Nobelovu nagradu. Sav taj rad u ovom trenutku nije moguće posve sagledati, a pogotovo nevrjednovati, budući da su neki procesi još uvijek u tijeku.

Svakako je jedno od najvećih djela biskupa Komarice njegovo uporno zauzimanje za proglašenje blaženim sina ove biskupije Ivana Merza. Za tu radosnu prigodu pozvao je u Banju Luku slugu Božjega papu Ivana Pavla II.. koji je. iako već teško bolestan. 22. lipnja 2003. pohodio ovu biskupiju i na Petrićevcu proglasio blaženim Ivana Merza.

30 Doktorska mu disertacija nosi naslov "Die Feier der VershOnung und des gottlichen Lebens", o njemačkom liturgičaru Staudenmeieru

31 Evo samo nekih njegovih objavljenih priloga:
Razmišljanje o našoj suvremenoj evangelizaciji. Služba Božja, Makarska 16 (1976), 2, str. 124-127. Uvid u nove aspekte Euharistijskih kongresa, Bogoslovska smotra LI (1981), br. 2-3, str. 390-393.
Pastoralne poslanice banjalučkih biskupa fra M. Markovića i fra J. Garića, Nova et Vetera, 31 (1982). 1-2. 127-160.; isto u zborniku: Angažirani svećenik: Fra J. Markušić. Zagreb-Sarajevo. 1982.,296-319.
Crkveno pjevanje na liturgijskim slavljima naših župnih zajednica. Osvrt na anketu provedenu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji 1979. g. Sveta Cecilija 53(1983), I. 11-16.
Slavlje mise (Liturgijski propisi i praksa), SB. 25 (1985), 151-159.
Hrvatski institut za liturgijski pastoral. SB 25 (1985), 160-163.
Die KonOikte zwischen Kroaten
und Serben. Friedenssicherung 5, Miinster 1993, 67-84; 85-87. I Croati Cattolici della Diocesi di Banja Luka, Bosnia Erzegovina - Dramma esperanza, Vita Tren tina Edi trice. Gardolo (Tren to) 1998, 150-156; 171-182.
Europas Werte in der Krise? In welcher Verf assung ist Europa - Welche Verfassung mr Europa? Baden - Baden 2001. 41-57.
Places of worship: flames of hate - Jewish, Christian and Islamic relations today, Europe's Middle East? BosniaHerzegovina and the Dayton Agreement in Perspective, Bad Homburg 2005. 38-44.
32 Prvo izdanje knjige objavili su Biskupski ordinarijat Banjaluka i ZORa, Zagreb-Sarajevo, 1996. Drugo, dopunjeno, hrvatsko izdanje izišlo je u Zagrebu 2003. u izdanju Matice hrvatske.
Njemačko izdanje doživjelo je neke promjene, a nosi naslov: In Verteidigung der Entrech
teten. Eine Auswahl der Dokumente des Bischofs und des bisch6f1ichen Ordinariats von Banja Luka aus den Kriegsjahren 1991-1995. Institut fiir Siidosteuropa, Frankfurt, 1997. Englesko: In Defence of the Right/ess, A collection of documents of the Bishop of Banja Luka and the Bishop s Ordinary written during the war years of 1991 to 1995, (1997.). Talijansko: In difesa dei diritti dell' uomo. Documenti del Vescovo di Banja Luka durante gli anni della guerra '91-'95, Eriador Editrice Trento (1998).
33 F. KOMARICA. U obrani čovjekova dostojanstva. Sarajevo. 2005.
34 Ubijeni su svećenici (abecednim redom): umirovljeni svećenik u petrićevačkom samostanu fra A. Atlija. župnik u Ravskoj I. Grgić, župnik u Novoj '\bpoli R. Grgić (odveden iz župnoga stana i nikad se nije saznalo za njegovu sudbinu). župnik u Mrkonjić Gradu P. Jurendić, župn. u Presnačama F. Lukenda, župn. uPrijedoru T. Matanović. župn. u Dragalovcima M. Šalić te s. milosrdnica sv. Vinka Paulskoga C. Grgić u Presnačama. Navest ćemo samo trojicu koji su preživjeli najteža zlostavljanja u logorima i zatvorima. iako su i mnogi drugi doživjeli velikih neprilika u svojim župama. '\b su I. Arlović, župn. i dekan u
Staroj Rijeci. Z. MatijeviĆ" tada
župn. u Glamoču te S. ~o~ić, tada župn. u Ljubiji.
:15 O ru~enju, paljenju i oš tećivanju crkava i drugih crkvenih objekata te izgonu vjernika vidi knjige: I. ŽiVKOVIC (gl. urednik). Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini. Uni$tavanja katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991. - 1996.). Banja Luka, Mostar. Sarajevo, Zagreb. 1997.. str. 95-164 (prevedena na njemački i engleski) te A. ORLOVAC (priredio). Sematizam Banjalučke biskupije. Banjaluka, 2000.
36 Teško je u jednom pregledu i nabrojiti što je sve obnovljeno. Navest ćemo samo neke obnovljene ili nanovo sagrađene žup
ne crkve (u nekima radovi joštraju): Banja Luka. katedr.. Barlovci. Bos. Grahovo. Glamoč. Ivanjska, Jajce, Ključ, Kotor Varoš. MahovIjani. Mrkonjić Grad, N. '\bpola, Presnače. Prijedor. San. Most. Stara Rijeka. potom veći broj filijalnih crkava i grobljanskih kapelica, župnih kuća. vjeronaučnih dvorana i drugih objekata. Od samostana valja spomenuti nanovo podignut samostan ses. Milosrdnica u Banjoj Luci. franjevački samostan na Petrićevcu i dr.
 

Biskup Komarica je izabran za predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine na 24. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održanog u Mostaru od 26. do 28. veljače 2002. i tu je službu obavljao do 33. redovitog zasjedanja BK BiH održanog u Biskupskom ordinarijata u Mostaru od 16. do 18. ožujka 2005.

Biskup Komarica je ponovno izabran za predsjednika BK BiH na 48. redovitom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine održanom od 16. do 18. ožujka 2010. u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru i tu je službu obavljao do 63. redovitog zasjedanja BK BiH održanog, 13. ožujka 2015. u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu i 20. ožujka 2015. u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru.


Biskupski ordinarijat u Banjoj Luci
Kralja Petra I. 80
BiH - 78000 Banja Luka
Tel. 051/305 984; 304 915; 319 212

  • Biskup Franjo Komarica
  • Biskup Franjo Komarica
  • Biskup Franjo Komarica
  • Biskup Franjo Komarica

 

PREPORUCI